Đề tài: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Vận tải thủy I


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY I


1.1. Đặc điểm hoạt động tiêu thụ của công ty cổ phần vận tải thủy I

1.1.1. Danh mục các dịch vụ của Công ty cổ phần Vận tải thủy I

1.1.1.1. Danh mục các dịch vụ của công ty

1.1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại của công ty

1.1.2. Thị trường của công ty cổ phần Vận tải thủy trong từng lĩnh vực hoạt động

1.1.3. Phương thức tiêu thụ của Công ty cổ phần Vận tải thủy I

1.1.3.1. Phương thức bán hàng

1.1.3.2. Phương thức thanh toán

1.2. Tổ chức quản lý hoạt động tiêu thụ của công ty cổ phần Vận tải thủy I


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY I

2.1. Kế toán doanh thu bán hàng

2.1.1. Chứng từ kế toán và quy trình luân chuyển chứng từ

2.1.1.1. Chứng từ kế toán

2.1.1.2. Quy trình luân chuyển chứng từ

2.1.2. Kế toán chi tiết về Doanh thu

2.1.2.1. Đối với phương thức bán buôn

2.1.2.2. Phương thức bán buôn vận chuyển thẳng

2.1.2.3. Phương thức bán lẻ hàng hóa

2.1.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu

2.2. Kế toán giá vốn hàng bán

2.2.1. Phương thức ghi nhận giá vốn

2.2.2. Chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ

2.2.2.1. Chứng từ kế toán

2.2.2.2. Quy trình luân chuyển chứng từ

2.2.3. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán

2.2.4. Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán

2.3. Kế toán chi phí bán hàng

2.3.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.3.1.1. Chứng từ kế toán

2.3.1.2. Quy trình luân chuyển chứng từ

2.3.2. Kế toán chi tiết chi phí bán hàng

2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.4.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.4.3. Kế toán tổng hợp khoản giảm trừ doanh thu

2.5. Kế toán khoản chiết khấu thanh toán

2.5.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.5.2. Kế toán chi tiết khoản chiết khấu thanh toán

2.5.3. Kế toán tổng hợp khoản chiết khấu thanh toán


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY I

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại công ty và phương hướng hoàn thiện

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Vận tải thủy I

3.2.1. Về công tác quản lý bán hàng

3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán

3.2.2.1. Về tài khoản sử dụng

3.2.2.2. Về phương pháp tính giá, phương pháp kế toán

3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ

3.2.4. Về sổ kế toán chi tiết

3.2.4.1. Kế toán chi tiết Doanh thu

3.2.4.2. Kế toán chi tiết Giá vốn hàng bán

3.2.4.3. Kế toán chi tiết khoản Chiết khấu thanh toán

3.2.5. Về sổ kế toán tổng hợp

3.2.6. Về báo cáo kế toán liên quan đến bán hàng

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Vận tải thủy I
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Vận tải thủy I sẽ giúp ích cho bạn.