Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thanh An


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH THANH AN


1.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty TNHH Thanh An

1.1.1. Danh mục sản phẩm

1.1.2. Tiêu chuẩn của sản phẩm

1.1.3. Loại hình sản xuất

1.1.4. Thời gian sản xuất

1.1.5. Đặc điểm sản phẩm dở dang

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của công ty

TNHH Thanh An

1.2.1. Qui trình công nghệ

1.2.2. Cơ cấu tổ chức

1.3. Quản lý chi phí của công tyCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THANH AN


2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty TNHH Thanh An

2.1.1.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất

2.1.2. Kế toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp

2.1.2.1. Nội dung

2.1.2.2. Tài khoản sử dụng

2.1.2.3. Chứng từ sử dụng

2.1.2.4. Kế toán chi tiết

2.1.2.5. Kế toán tổng hợp

2.1.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.1.3.1. Nội dung

2.1.3.2. Tài khoản sử dụng

2.1.3.3. Chứng từ sử dụng

2.1.3.4. Kế toán chi tiết

2.1.3.5. Kế toán tổng hợp

2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung

2.1.4.1 Nội dung

2.1.4.2: Tài khoản sử dụng

2.1.4.3. Chứng từ sử dụng

2.1.4.4. Kế toán chi tiết

2.1.4.5. Kế toán tổng hợp

2.1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang

2.1.5.1. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang

2.1.5.2. Tổng hợp chi phí sản xuất chung

2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại công ty TNHH Thanh An

2.2.1. Đối tượng tính giá thành của công ty

2.2.2. Phương pháp tính giá thành


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THANH AN

3.1. Đánh giá khái quát về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH Thanh An

3.1.1. Những ưu điểm đối với kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Thanh An

3.1.2. Những hạn chế đối với kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Thanh An

3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Thanh An

3.2.1. Một số ý kiến về đối với kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

3.2.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện về kế toán quản trị tại công ty TNHH Thanh An

3.2.3. Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí tại công ty TNHH Thanh An

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thanh An
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thanh An sẽ giúp ích cho bạn.