Đề tài: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm HANCOMỤC LỤC​LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HANCO

1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của Chi nhánh công ty Cổ phần Thực phẩm Hanco

1.1.1. Danh mục hàng bán của Chi nhánh công ty Cổ phần Thực phẩm Hanco

1.1.2. Thị trường của Chi nhánh công ty Cổ phần Thực phẩm Hanco

1.1.3. Phương thức bán hàng của Chi nhánh công ty Cổ phần thực phẩm Hanco

1.2. Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Chi nhánh - thủ tục luân chuyển chứng từ tại Chi nhánh công ty CP Thực phẩm Hanco


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HANCO

2.1. Kế toán doanh thu bán hàng tại Chi nhánh công ty CP Thực phẩm Hanco

2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu bán hàng tại Chi nhánh công ty CP Thực phẩm Hanco

2.1.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu bán hàng tại CN công ty CP Thực phẩm Hanco

2.1.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại Chi nhánh công ty Cổ phần Thực phẩm Hanco

2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.2.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán

2.2.3. Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán

2.3. Kế toán chi phí bán hàng tại Chi nhánh công ty Cổ phần Thực phẩm Hanco :

2.3.1. Chứng từ và thủ tục luân chuyển chứng từ

2.3.2. Kế toán chi tiết chi phí bán hàng tại Chi nhánh công ty CP

2.3.3. Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng tại Chi nhánh công ty CP thực phẩm Hanco


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HANCO

3.1. Nhận xét chung về thực trạng kế toán bán hàng tại Chi nhánh công ty CP Thực phẩm HANCO

3.1.1. Về ưu điểm

3.1.2. Về hạn chế

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Chi nhánh công ty

3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại Chi nhánh công ty Cổ phần Thực phẩm HANCO

3.2.1. Về công tác quản lý bán hàng

3.2.2. Về tài khoản sử dụng

3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ

3.2.4. Về sổ kế toán chi tiết

3.2.5. Về báo cáo kế toán liên quan đến bán hàng

3.2.6. Về sổ kế toán tổng hợp


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOXem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm HANCO
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm HANCO sẽ giúp ích cho bạn.