Đề tài: Hoàn thiện Kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt kim Đông Xuân


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT KIM ĐÔNG XUÂN


1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại công ty Dệt kim Đông Xuân

1.2. Đặc điểm luân chuyển nguyên vật liệu của Công ty Dệt kim Đông Xuân

1.2.1. Hệ thống kho dự trữ NVL của Công ty

1.2.2. Đặc điểm luân chuyển NVL tại Công ty Dệt kim Đông Xuân

1.3. Tổ chức quản lý NVL của Công ty Dệt kim Đông Xuân

1.3.1. Tầm quan trọng của NVL trong sản xuất

1.3.2. Tổ chức quản lý NVL


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT KIM ĐÔNG XUÂN

2.1. Phương pháp tính giá Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt kim Đông Xuân

2.2. Chứng từ sử dụng

2.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty Dệt kim Đông Xuân

2.4. Kế toán tổng hợp Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt kim Đông Xuân

2.4.1.Tài khoản sử dụng

2.4.2. Hệ thống sổ sách kế toán tại Công ty Dệt kim Đông Xuân

2.4.3. Kế toán tổng hợp nhập NVL

2.4.4. Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT KIM ĐÔNG XUÂN

3.1. Một số đánh giá chung về thực trạng kế toán NVL tại Công ty Dệt kim Đông Xuân và phương hướng hoàn thiện

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Những hạn chế trong công tác kế toán NVL tại Công ty Dệt kim Đông Xuân

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty Dệt kim Đông Xuân

3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác Kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt kim Đông Xuân

3.2.1. Những khó khăn trong việc hoàn thiện công tác Kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt kim Đông Xuân

3.2.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác Kế toán NVL tại Công ty Dệt kim Đông Xuân

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện Kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt kim Đông Xuân
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt kim Đông Xuân sẽ giúp ích cho bạn.