Đề tài: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sơn Linh


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN LINH


1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công Ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sơn Linh

1.1.1. Danh mục hàng bán của Công ty

1.1.2. Thị trường

1.1.3. Phương thức bán hàng

1.2. Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sơn Linh

1.2.1 Về vai trò, trách nhiệm các bộ phận, các cá nhân liên quan tới hoạt động bán hàng

1.2.2 Hệ thống phân phối

1.2.3 Qui trình chung xuất hàng bán

1.2.4 Vận chuyển và giao hàng

1.2.5 Thanh toán

1.2.6 Chính sách chiết khấu, thưởng, khuyến mại

1.2.7 Kiểm soát trong hoạt động bán hàngCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SƠN LINH


2.1. Kế toán doanh thu

2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.1.1.1. Bán buôn

2.1.1.2. Bán lẻ

2.1.1.3. Hàng gửi đại lí

2.1.1.4 Hàng bán bị trả lại

2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu bán hàng tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sơn Linh

2.1.3 Hạch toán tổng hợp doanh thu tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sơn Linh

2.2. Kế toán giá vốn hàng bán

2.2.1 Chứng từ và thủ tục kế toán

2.2.2 Hạch toán chi tiết giá vốn hàng bán

2.2.3 Hạch toán tổng hợp giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sơn Linh

2.3. Kế toán chi phí bán hàng

2.3.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.3.2 Hạch toán chi tiết chi phí bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sơn Linh

2.3.3 Hạch toán tổng hợp chi phí bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sơn Linh

2.4 Các bút toán kết chuyển vào cuối kì


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN LINH

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty và phương hướng hoàn thiện

3.1.1 Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng tới tổ chức hoạt động bán hàng và tổ chức kế toán bán hàng công ty

3.1.2- Ưu điểm trong công tác kế toán bán hàng tại Công ty

3.1.2.1 Công tác kế toán

3.1.2.2 Hệ thống Tài khoản,Chứng từ và luân chuyển chứng từ

3.1.2.3 Về hình thức kế toán máy

3.1.2.4 Về phương pháp kế toán

3.1.2.5 Hệ thống sổ sách

3.1.2.6 Báo cáo kế toán

3.1.3- Nhược điểm

3.1.3.1 Về tổ chức hoạt động bán hàng

3.1.3.2 Về công tác kế toán

3.1.3.3 Về hình thức kế toán

3.1.3.4 Về chứng từ

3.1.3.5 Về phương pháp kế toán

3.1.3.6 Báo cáo kế toán

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện

3.1.3.1 Sự cần thiết việc hoàn thiện kế toán bán hàng

3.1.3.2 Phương hướng hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sơn Linh

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sơn Linh

3.2.1- Về công tác quản lý bán hàng

3.2.2- Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán

3.2.3- Về chứng từ và luân chuyển chứng từ

3.2.4- Về sổ kế toán chi tiết

3.2.5- Về sổ kế toán tổng hợp

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sơn Linh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sơn Linh sẽ giúp ích cho bạn.