Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại, Xây dựng VIETRACIMEX Hà Nội


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM (DỊCH VỤ), TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – XÂY DỰNG VIETRACIMEX HÀ NỘI


1.1 Đặc điểm sản phẩm (hoặc dịch vụ) của Công ty cổ phần thương mại – xây dựng VIETRACIMEX Hà Nội

1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất (hoặc cung cấp dịch vụ) của Công ty cổ phần thương mại – xây dựng VIETRACIMEX Hà Nội

1.2.1 Quy trình công nghệ cuả Công ty cổ phần thương mại – xây dựng VIETRACIMEX Hà Nội

1.2.2 Cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty cổ phần thương mại – xây dựng VIETRACIMEX Hà Nội

1.3 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty cổ phần thương mại – xây dựng VIETRACIMEX Hà Nội


PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – XÂY DỰNG VIETRACIMEX HÀ NỘI

2.1 Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần thương mại – xây dựng VIETRACIMEX Hà Nội

2.1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.1.1.1 Nội dung

2.1.1.2 Tài khoản sử dụng

2.1.1.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.1.4 Quy trình ghi sổ tổng hợp

2.1.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.1.2.1 Nội dung

2.1.2.2 Tài khoản sử dụng

2.1.2.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

2.1.2.4 Quy trình ghi sổ tổng hợp

2.1.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công

2.1.3.1 Nội dung

2.1.3.2 Tài khoản sử dụng

2.1.3.3 Quy trình ghi sổ chi tiết

2.1.3.4 Quy trình ghi sổ tổng hợp

2.1.4 Kế toán chi phí sản xuất chung

2.1.4.1 Nội dung

2.1.4.2 Tài khoản sử dụng

2.1.4.3 Quy trình ghi sổ chi tiết

2.1.4.4 Quy trình ghi sổ tổng hợp

2.1.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang

2.1.5.1 Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang

2.1.5.2 Tổng hợp chi phí sản xuất chung

2.2 Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại – xây dựng VIETRACIMEX Hà Nội

2.2.1 Đối tượng và phương pháp tính giá thành của Công ty cổ phần thương mại – xây dựng VIETRACIMEX Hà Nội

2.2.2 Quy trình tính giá thành


PHẦN III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TMẠI – XÂY DỰNG VIETRACIMEX HÀ NỘI

3.1 Đánh giá chung về thực trạng kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần thương mại – xây dựng VIETRACIMEX Hà Nội và phương hướng hoàn thiện

3.1.1 Ưu điểm

3.1.2 Nhược điểm

3.2 Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại – xây dựng VIETRACIMEX Hà Nội


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại, Xây d
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại, Xây d sẽ giúp ích cho bạn.