Đề tài: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty Cổ phần thiết bị điện Đông Hưng


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG


1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

1.2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp

1.3.Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

1.3.1. Sơ đồ tổ chức công ty

1.3.1. Chức năng và nhiêm vụ của từng bộ phận

1.4.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty những năm gần đây


PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

2.2. Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty

2.2.1.Chính sách kế toán chung áp dụng tại công ty Đông Hưng

2.2.2. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán tại công ty

2.2.3. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán

2.2.4. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán

2.3. Tổ chức kế toán các phần hành kế toán cụ thể

2.3.1. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ

2.3.1.1. Kế toán nguyên vật liệu

2.3.1.2. Hạch toán công cụ dụng cụ (CCDC)

2.3.2. Kế toán lương và các khoản trích theo lương

2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

2.3.3.1.Trình tự tập hợp chi phí sản xuất

2.3.3.2.Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

2.3.4. Kế toán quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

2.3.4.1.Phương thức bán hàng đang áp dụng tại Công ty thiết bị điện Đông Hưng

2.3.4.2. Hệ thống kênh phân phối sản phẩm

2.3.4.3. Phương thức xác định giá bán

2.3.4.4. Phương thức thu tiền bán hàng

2.3.4.5. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

2.3.4.6. Quy trình ghi sổ

2.3.4.7. Phương thức tính thuế GTGT đầu ra phải nộp

2.3.4.8. Đặc điểm hạch toán riêng

2.3.5. Kế toán tiền mặt

2.3.6. Kế toán tiền gửi ngân hàng


PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

3.1. Đánh giá tổ chức bộ máy kế toán

3.2. Đánh giá tổ chức công tác kế toán

3.2.1.Ưu điểm

3.2.1.1.Hệ thống chứng từ

3.2.1.2. Phương pháp hạch toán kế toán

3.2.1.3.Hệ thống tài khoản

3.2.2. Những hạn chế

3.3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện bộ máy kế toán và hệ thống kế toán công ty Đông Hưng

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty Cổ phần thiết bị điện Đông Hưng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty Cổ phần thiết bị điện Đông Hưng sẽ giúp ích cho bạn.