Đề tài: Công tác kế toán tại Doanh nghiệp tư nhân Xây lắp điện Hoàng Hà


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY LẮP ĐIỆN HOÀNG HÀ


I: Đặc điểm địa bàn thực tập

1: Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2: Phương hướng, nhiệm vụ công ty đang kinh doanh

3: Quy mô cơ cấu sản xuất kinh doanh

3.1: Quy mô đất đai

3.2: Quy mô vốn kinh doanh của doanh nghiệp là 50 tỷ đồng

4: Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh

4.1: Tổ chức sản xuất kinh doanh theo hình thức phân tán

4.2: Tổ chức quản lý lao động

4.3: Sơ đồ bộ máy của doanh nghiệp

4.4: Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty là nửa tập trung, nửa phân tán

II: Hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp

1: Hệ thống sổ sách kế toán


PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THEO NỘI DUNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY LẮP ĐIỆN HOÀNG HÀ

A: Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, tạm ứng

B.Kế toán tài sản cố định

I. Đặc điểm về tài sản cố định và công tác quản lý của công ty

1, Đặc điểm về tài sản cố định

2, Công tác quản lý tài sản cố định của công ty

2.1, Về mặt giá trị

2.1, Về mặt hiện vật

3. Phân loại tài sản cố định trong công ty cho ra nhận xét cách phân loại đó

3.1, Phân loại

3.2, Nhận xét cách phân loại này

4.2, Nguyên giá của tài sản cố định vô hình

5. Kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp tăng giảm tài sản cố định

C. Kế toán về nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ

1. Đánh giá vật liệu, công cụ dụng cụ trong công ty

1.1, Phân loại: Hiện nay công ty đã áp dụng cách phân loại theo nội dung kinh tế và yêu cầu kế toán

1.2, Cách đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong công ty

2. Kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ dụng cụ

2.1, Kế toán chi tiết

2.2, Hiện nay công ty đang sử dụng phương pháp hạch toán chi tiết là

2.2.1, Nội dung ghi

2.2.2, Sơ đồ thẻ song song

D.Phần hành kế toán tiền lương

E. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

1. Quy trình hạch toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty

2. Đánh giá sản phẩm làm dở và tính giá thành của sản phẩm

3. Tập hợp chi phí sản xuất theo các yếu tố

F.Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Công tác kế toán tại Doanh nghiệp tư nhân Xây lắp điện Hoàng Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán tại Doanh nghiệp tư nhân Xây lắp điện Hoàng Hà sẽ giúp ích cho bạn.