Đề tài: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm công nghiệp tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP


I. Khái niệm về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

1.1 Khái niệm về chi phí sản xuất

1.2 Phân loại chi phí sản xuất

1.3 Giá thành sản phẩm

II . Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp

1.Đối tượng , phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất

1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất

2. Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ CPSX

2.1 Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí NVL trực tiếp

2.2. Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp

2.3 Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung

2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp

III. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

1. Đánh giá SPLD theo chi phí NVL trực tiếp hoặc chi phí NVL chính

2.Đánh giá SPLD theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương

3. Đánh giá SPDD theo chi phí định mức

IV. Kế toán giá thành sản phẩm

1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm

2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

2.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn

2.2. Phương pháp tính giá thành phân bước

2.3 Phương pháp loại trừ CPSX của sản phẩm phụ

2.4 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng

2.5 Tính giá thành sản phẩm theo hệ số

2.6 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỉ lệ


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TYCỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

I. Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư và xây dựng bưu điện

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty

2. Tình hình và kết quả kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty cp đầu tư và xây dựng bưu điện năm 2006-2007

3. Đặc điểm quy trình công nghệ chế tạo sp ống nhựa PVC của công ty

4. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của công ty

4.1. Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh

4.2. Tổ chức bộ máy quản lý công ty cp đầu tư và xây dựng Bưu điện

II. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công nghiệp tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện

1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty đầu tư và xây dựng bưu điện

2. Các chính sách kế toán hiện đang áp dụng tại công ty

III. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công nghiệp tại Công Ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện

3.1. Hạch toán chi phí sản xuất tại công ty cp đầu tư và xây dựng bưu điện

3.1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sản phẩm công nghiệp

3.1.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp cho sản phẩm công nghiệp

3.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung cho sản xuất sản phẩm công nghiệp

3.1.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất sản phẩm công nghiệp

3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm công nghiệp

3.2.1 Đánh giá sản phẩm dở dang

3.2.2 Tính giá thành sản phẩm công nghiệp


CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

I. Thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công nghiệp tại công ty cp đầu tư và xây dựng bưu điện

1. Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm công nghiệp tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng bưu điện

2. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công nghiệp tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng bưu điện

2.1 Những mặt tích cực trong kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm công nghiệp

2.2 Những mặt tồn tại trong kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm công nghiệp

II. Một số ý kiến của em nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm công nghiệp tại công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Bưu Điện

1. Tổ chức bộ máy kế toán

2. Tổ chức công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm công nghiệp


KẾT LUẬN

PHỤ LỤC


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm công nghiệp tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm công nghiệp tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựn sẽ giúp ích cho bạn.