Đề tài: Hoàn thiện kế toán nhập khẩu, tiêu thụ hàng nhập khẩu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG


1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

1.2. Đặc điểm kinh doanh của công ty

1.3. Bộ máy quản lý của công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông

1.3.1. Chính sách quản lý

1.3.1.1. Chính sách quản lý nhân sự

1.3.1.2. Chính sách kinh tế, tài chính

1.3.2. Bộ máy quản lý Công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông

1.4. Bộ máy kế toán và công tác kế toán công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông

1.4.1. Bộ máy kế toán tại công ty

1.4.1.1. Đặc điểm lao động kế toán tại công ty

1.4.1.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

1.4.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông

1.4.2.1. Đặc điểm vận dụng chế độ chứng từ kế toán

1.4.2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ tài khoản

1.4.2.3. Đặc điểm vận dụng chế độ sổ kế toán

1.4.2.4. Đặc điểm vận dụng chế độ báo cáo kế toán


PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NHẬP KHẨU, TIÊU THỤ HÀNG NHẬP KHẨU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

2.1. Thực trạng kế toán nhập khẩu hàng hóa

2.1.1. Hàng hóa nhập khẩu, thị trường và thị phần nhập khẩu

2.1.2. Kế toán quá trình nhập khẩu hàng hóa

2.1.2.1. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp

2.1.2.2. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu ủy thác

2.2. Kế toán tiêu thụ hàng nhập khẩu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông

2.2.1. Kế toán tiêu thụ hàng nhập khẩu

2.2.1.1. Các phương thức tiêu thụ hàng nhập khẩu, thị trường và thị phần bán hàng hóa nhập khẩu

2.2.1.2. Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hóa nhập khẩu

2.2.2. Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh

2.2.2.1. Thực trạng kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.2.2.1.1. Tài khoản sử dụng

2.2.2.1.2. Chứng từ sử dụng

2.2.2.1.3. Phương pháp hạch toán

2.2.2.1.4. Trình tự ghi sổ

2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

2.2.3.1. Phương pháp xác định kết quả kinh doanh

2.2.3.2. Phương pháp hạch toán

2.2.3.3. Phương pháp hạch toán

2.2.3.4. Trình tự ghi sổ


PHẦN 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HÓA, TIÊU THỤ HÀNG NHẬP KHẨU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán nhập khẩu, tiêu thụ hàng nhập khẩu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Tồn tại

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện kế toán nhập khẩu hàng hóa, tiêu thụ hàng nhập khẩu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty

Thứ nhất, mở thêm tài khoản

Thứ hai, lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Thứ ba, lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

Thứ tư, phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng mặt hàng bán ra


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nhập khẩu, tiêu thụ hàng nhập khẩu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNH
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nhập khẩu, tiêu thụ hàng nhập khẩu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNH sẽ giúp ích cho bạn.