Đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vốn lưu động (VLĐ) tại Công ty Chế tạo Điện cơ Hà nội
MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 1

NỘI DUNG . 2


Chương I: Vốn lưu động và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử

dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp . 2


I. Vốn lưu động . 2

1. Khái niệm vốn lưu động . 2

2. Đặc điểm vốn lưu động . 3

3. Phân loại vốn lưu động 3

4. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng . 5

5. Vai trò của vốn lưu động . 6

II. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp 7

1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 7

2. Những chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 9

3. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ 12

Chương II: Thực trạng về quản lý và sử dụng vốn lưu đôngj tại Công ty

chế tạo điện cơ Hà Nội 14


I. Tổng quan về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chế

tạo điện cơ Hà Nội 14

1. Khái quát chung về Công ty chế tạo Điện cơ Hà Nội . 14

2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Chế tạo điện cơ Hà Nội . 14

3. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 15

4. Cơ cấu tổ chức và nội dung hoạt động 16

5. Tình hình tài chính của Công ty 19

Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu

động 28


I. Đánh giá chung 28

1. Thuận lợi . 28

2. Khó khăn 28

3. Nguyên nhân . 28

II. Biện pháp 29

1. Chủ động xây dựng kế hoạch huy động vốn đảm bảo đầy đủ, kịp thời VLĐ

tại doanh nghiệp . 30

2. Bổ sung thêm vốn bằng tiền . 31

3. Giảm lượng hàng tồn kho . 31

4. Đẩy mạnh công tác thanh toán thu hồi công nợ để hạn chế bị chiếm dụng

vốn . 32

5. Giảm chi phí lãi vay . 33

6. Lập dự phòng các khoản thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo

quy định của Nhà nước 33

7. Đào tạo và nâng cao nguồn nhân lực 34

KẾT LUẬN 35


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vốn lưu động (VLĐ) tại Công ty Chế tạo Điện cơ Hà nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vốn lưu động (VLĐ) tại Công ty Chế tạo Điện cơ Hà nội sẽ giúp ích cho bạn.