Đề tài: TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NỘI
MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu

1

PHẦN I – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP2

I – Nguyên vật liệu - đặc điểm và sự cần thiết phải tổ chức hạch toán

2

1. Đặc điểm nguyên vật liệu

2

2.Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu

3. Sự cần thiết phải tổ chức hạch toán nguyên vật liệu và nhiệm vụ hạch toán

2

3

II - Phân loại và tính giá nguyên vật liệu

4

1. Phân loại nguyên vật liệu

4

2. Tính giá nguyên vật liệu

5

III - Tổ chức kế toán nguyên vật liệu

9

Tổ chức chứng từ kế toán

Tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu

9

11

3. Tổ chức hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu

18

4. Kế toán dự phòng giảm giá nguyên vật liệu

27

Hệ thống sổ sử dụng trong kế toán nguyên vật liệu

IV – So sánh giữa chuẩn mực kế toán VN với chế độ kế toán cũ và với chuẩn mực kế toán quốc tế về việc tổ chức hạch toán nguyên vật liệu

So sánh giữa chuẩn mực kế toán VN với chế độ kế toán cũ

So sánh giữa chuẩn mực kế toán VN với chuẩn mực kế toán quốc tế

V – Phân tích đánh giá tình hình cung cấp, dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Phân tích đánh giá tình hình cung cấp, dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu

Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Mối quan hệ giữa tăng cường quản lý trong công tác cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động

27

2929

31

32

32

35

36

PHẦN II – THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NỘI

38


I - Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở xí nghiệp đầu máy Hà Nội ảnh hưởng đến công tác hạch toán nguyên vật liệu

38

1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội

38

2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp

41

II - Đặc điểm nguyên vật liệu sử dụng tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội

43

1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu tại xí nghiệp.

43

2. Tính giá nguyên vật liệu tại xí nghiệp

44

III – Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội

Tổ chức chứng từ ban đầu

Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu

IV – Hach toán tổng hợp nguyên vật liệu tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho và phương pháp tính thuế GTGT tại xí nghiệp

Hach toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu tại xí nghiệp

Hạch toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu tại xí nghiệp

Hạch toán nguyên vật liệu thừa thiếu khi kiểm kê

45

45

49

53

53

56

60

69

V - Đánh giá tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội

72

PHẦN III - MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NỘI

75


I – Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu ở xí nghiệp đầu máy Hà Nội

75

II – Nhận xét, đánh giá ưu, nhược điểm về tình hình quản lý, sử dụng và hạch toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội

III – Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán nguyên vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Ý kiến đề xuất với xí nghiệp đầu máy Hà Nội

Ý kiến đề xuất với chế độ kế toán nhằm hoàn thiện công tác hạch toán NVL trong doanh nghiệp

7579

79

84

Lời kết luận

85Xem Thêm: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp đầu má
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp đầu má sẽ giúp ích cho bạn.