Đề tài: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp xây dựng Sông Đà 808
MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: 3

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3


1.1. Đặc điểm của hoạt động xây lắp và những ảnh hưởng đến công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3

1.2. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 4

1.2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 4

1.2.1.1. Khái niệm và bản chất kinh tế của chi phí sản xuất 4

1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 6

1.2.2. Giá thành sản phẩm và các loại giá thành sản phẩm 11

1.2.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm 11

1.2.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 11

1.2.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 12

1.3. Hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 13

1.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 13

1.3.2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất 13

1.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 14

1.3.3.1. Tài khoản sử dụng 14

* Nội dung kết cấu TK 621 14

* Nội dung kết cấu TK 622 15

* Nội dung kết cấu TK 623 15

* Nội dung, kết cấu TK 627 16

* Nội dung, kết cấu TK 154 16

1.3.3.2. Nội dung và phương pháp hạch toán 17

1.3.3.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 17

1.3.3.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp 19

1.3.3.2.3. Chi phí sử dụng máy thi công 20

1.3.3.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 23

1.3.3.2.5. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất xây lắp 26

1.3.3.2.6. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 28

1.3.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 29

1.3.5. Đối tượng tính giá thành và phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 30

1.3.5.1. Đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành 30

1.3.5.2. Phương pháp tính giá thành 31

1.3.6. Tổ chức lựa chọn hình thức sổ kế toán thích hợp 33

CHƯƠNG 2:

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 808 35


2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp Sông Đà 808 35

2.1.1. Đặc điểm tổ chức và quản lý 35

2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 35

2.1.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 36

2.1.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý 37

2.1.2. Đặc điểm tổ chức kế toán 38

2.1.2.1. Tổ chức công tác kế toán 38

2.1.2.2. Tổ chức sổ kế toán 39

2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 40

2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 41

2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 41

2.2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 41

2.2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 47

2.2.2.3. Chi phí sử dụng máy thi công 53

2.2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 54

2.2.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 64

2.2.4. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ 68

2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng Sông Đà 808 68

2.3.1. Đối tượng tính giá thành 68

2.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 69

CHƯƠNG 3 :

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

“ TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM “

TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 808 71

3.1. Đánh giá chung tình hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp sông Đà 808
71

3.1.1. Về tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động sản xuất 71

3.1.2. Về tổ chức bộ máy kế toán 71

3.1.3. Những ưu điểm, tồn tại trong công tác kế toán tại Xí nghiệp Sông Đà 808 72

3.1.3.1. Ưu điểm 72

3.1.3.2. Những tồn tại cần khắc phục 74

3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp Xây dựng Sông Đà 808 75

KẾT LUẬN 78


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp xây dựng Sông Đà 808
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp xây dựng Sông Đà 808 sẽ giúp ích cho bạn.