Đề tài: KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ & XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY BÚT BI THIÊN LONGMỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TRONG DOANH NGHIỆP

THƯƠNG MẠI 3
1.1. ý nghĩa và sự cần thiết của kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại 3

1.1.1.Ý nghĩa của quá trình tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp

thương mại 3

1.1.1.1. Khái niệm tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả 3

1.1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả

trong các DNTM 4

1.1.1.3. Ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ hàng hoá trong DNTM 5

1.1.2. Xác định kết quả trong các doanh nghiệp thương mại . 6

1.2 Nội dung tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá trong doanh

nghiệp TM 7

1.2.1Các phương thức tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp

thương mại . 7

1.2.1.1.Phương thức tiêu thụ trực tiếp: 8

1.2.1.2 Phương thức bán hàng đại lý , ký gửi : 8

1.2.1.3Phương pháp tiêu thụ nội bộ 8

1.2.2 Tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại . 8

1.2.2.1Chứng từ sử dụng trong việc xuất nhập kho hàng hoá 8

1.2.2.2 Kế toán chi tiết hàng hoá 9

1.2 2.3. Kế toán tổng hợp tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp 11

1.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp TM . 13

1.3.1 Xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá 13

1.3.1.1 Kế toán chi phí bán hàng: 13

1.3.1.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp . 15

1.3.2.Kế toán xác định kết quả kinh doanh 16

CHƯƠNG 2

THỰC TẾ CÔNG TÁC TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở CHI NHÁNH CÔNG TY BÚT BI THIÊN LONG HÀ NỘI 19


2.1 Vài nét . Khái quát về công ty bút bi thiên long . 19

2.1.1. Lịch sử hình thàng và phát triển của công ty


Bút Bi Thiên Long . 19


2.1.2. Đặcđiểm tổ chức sản xuất và quản lý cuả Chi Nhánh công ty Bút Bi Thiên Long 19

2.1.3 Bộ máy kế toán 22

2.2Thực tế kế toán tiêu thụ ở công ty but bi Thiên Long 25

2.1.1Kế toán hàng hoá 25

2.2.2. Kế toán chi tiết hàng hóa 27

2.2.3 Kế toán tổng hợp hàng hoá : . 33

2.2.4.Tiêu thụ hàng hoá và phương thức thanh toán : . 34

2.2.5 Kế toán tổng hợp tiêu thụ hàng hoá ở Công ty

Bút Bi Thiên Long: 35

2.3. HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY BÚT BI THIÊN LONG . 39

2.3.1.Chi phí bán hàng: 39

2.3.2.Hạch toán chi phí quản lý . 40

2.3.3.Hạch toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh 40

CHƯƠNG 3

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở CHI NHÁNH CÔNG TY BÚT BI THIÊN LONG. 42


3.1. ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HÀNG HOÁ VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ Ở CHI NHÁNH CÔNG TY BÚT BI THIÊN LONG 42

3.1.1. Ưu điểm: 43

3.1.2. Nhược điểm: . 44

3.2. Ý KIẾN VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở CHI NHÁNH TẠI

CÔNG TY BUT BI THIÊN LONG 45

3.2.1. ý kiến: . 45

3.2.2. Giải pháp nhằm nâng cao công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả 45

KẾT LUẬN . 47

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Báo cáo tình hình tài chính tại công ty

Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động tại công ty


Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty bút bi thiên long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty bút bi thiên long sẽ giúp ích cho bạn.