Đề tài: Tổ chức hạch toán vật liệu và tình hình quản lí, sử dụng vật liệu tại Công ty bánh kẹo Hải HàMỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN NL, VL VÀ CCDC . 2


I. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của NLVL và CCDC trong sản xuất

kinh doanh 2

1. Khái niệm và đặc điểm của NLVL và CCDC 2

2. Vai trò của NLVL và CCDC trong sản xuất kinh doanh 3

II. Phân loại và đánh giá NLVL và CCDC 3

1. Phân loại NLVL và CCDC . 3

3. Đánh giá NLVL và CCDC . 4

III. Nhiệm vụ kế toán NLVL và CCDC 7

IV. Thủ tục quản lý nhập - xuất kho NLVL và CCDC và các chứng từ kế

toán có liên quan . 7

1. Thủ tục nhập kho 7

2. Thủ tục xuất kho . 8

3. Các chứng từ kế toán có liên quan 8

V. Phương pháp kế toán chi tiết vật liệu và công cụ dụng cụ . 9

1. Phương pháp ghi thẻ song song . 9

VI. Kế toán tổng hợp NLVL và CCDC 12

1. Các tài khoản chủ yếu sử dụng . 12

2. Phương pháp kế toán tổng hợp các trường hợp tăng, giảm NLVL và CCDC 15

CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG

CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ 17


I. Quá trình hình thành và phát triển . 17

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 17

2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty bánh kẹo Hải Hà . 19

3. Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà . 28

II. Thực tế công tác kế toán NLVL và CCDC . 33

1. Khái quát chung về nguyên vật liệu sử dụng tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải

Hà 33

2. Phân loại và đánh giá nguyên liệu và vật liệu tại công ty cổ phần bánh kẹo

Hải Hà 34

3. Hạch toán NLVL, CCDC tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà . 36

4. Quy trình hạch toán vật tư tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà . 60

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÍ, SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ 63

I. Nhận xét chung về kế toán vật liệu và tình hình quản lý vật liệu tại công

ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà . 63

1. Ưu điểm cần phát huy 63

2. Hạn chế cần khắc phục 64

II. Ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu và tình hình

quản lý sử dụng vật liệu tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà 65

KẾT LUẬN . 66


Xem Thêm: Tổ chức hạch toán vật liệu và tình hình quản lí, sử dụng vật liệu tại Công ty bánh kẹo Hải Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hạch toán vật liệu và tình hình quản lí, sử dụng vật liệu tại Công ty bánh kẹo Hải Hà sẽ giúp ích cho bạn.