Đề tài: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty cổ phần xây dựng Hải HậuMỤC LỤC

ChươngI: Những vấn đề chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương.


1. Lý luận chung về tiền lương và các khoản trích theo tiền lương 2

1.1. Khái niệm về tiền lương . 2

1.2. Bản chất của tiền lương . 2

1.3. ý nghĩa của tiền lương . 2

1.4. Phân loại tiền lương . 3

1.5. Các khoản trích theo tiền lương 3

2. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp và các chế độ tiền lương . 4

2.1. Hình thức trả luơng theo thời gian 4

2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 6

2.3. Chế độ trả lương khoản theo công việc 9

3. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo luơng . 9

3.1. Trích trước lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất . 9

3.2. Hạch toán tổng hợp tiền lương . 10

3.3. Hạch toán tổng hợp BHXH . 12

3.4. Hạch toán thu nhập khác . 15

Chương II: Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xây dựng Hải Hậu 17

Đặc điểm chung về công ty cổ phần xây dựng Hải Hậu 17

1.1. Quá trình hình thành và những thành tích đạt được 17

1.2. cơ cấu tổ chức bộ máy và hình thức kế toán tại công ty . 18

1.3. phận loại lao động và theo dõi lao động tại công ty 21

1.4. Hình thức lương, quỹ lương và chi trả lương tại công ty 22

2. Hình thức hạch toán lương tại công ty cổ phần xây dựng Hải Hậu . 25

2.1. Hạch toán tiền lương theo sản phẩm 25

2.2. Hạch toán tiền lương theo thời gian 31

3. Hạch toán các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xây dựng Hải Hậu 33

3.1. Bảo hiểm xã hội 33

3.2. Kinh phí công đoàn 34

3.3. Bảo hiểm y tế 34

4. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại công ty cổ phần xây dựng Hải Hậu . 35

4.1. Hạch toán tổng hợp tiền lương . 35

4.2. hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lương 38

ChươngIII: Nhận xét và kiến nghị về công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại công ty cổ phần xây dựng Hải Hậu . 39

Nhận xết chung về công tác hạch toán tiền lương . 39

1.1. Ưu điểm và nhược điểm . 39

Một số kiến nghị hoàn thiện công tác kết toán 40


Xem Thêm: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty cổ phần xây dựng Hải Hậu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty cổ phần xây dựng Hải Hậu sẽ giúp ích cho bạn.