Đề tài: Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Khởi Phát


MỤC LUC​LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

I. BÁN HÀNG VÀ Ý NGHĨA CỦA KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

1. Quá trình bán hàng và đối tượng bán hàng

2.Ý nghĩa của công tác kế toán bán hàng

2.1. Ý nghĩa của công tác bán hàng

2.2. Ý nghĩa của công tác kế toán bán hàng

3. Các phương thức bán hàng của doanh nghiệp thương mại

3.1. Bán buôn

3.2. Phương thức bán lẻ

3.3. Phương thức gửi đại lý bán

4. Đặc điểm và yêu cầu quản lý của kế toán bán hàng

4.1. Đặc điểm

4.2. Thời điểm ghi chép nghiệp vụ bán hàng

II. NHIỆM VỤ, NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG CỦA KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

1. Nhiệm vụ

2. Nguyên tắc tổ chức hạch toán hàng hóa

3. Nội dung của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại

3.1. Chứng từ ban đầu

3.2. Các phương pháp tính giá vốn hàng hóa

4. Phương pháp hạch toán kế toán bán hàng

4.1. Một số khái niệm cơ bản

4.2. Kế toán bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên

III. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

1. Kế toán thuế và các khoản giảm trừ doanh thu

1.1. Kế toán thuế

1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

2. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

3. Kết quả xác định kết quả hoạt động kinh doanh

IV. SỔ SÁCH KẾ TOÁN TRONG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ CỦA ĐƠN VỊ

2.1. Đặc điểm chung của doanh nghiệp

2.1.1. Quá trình phát triển của doanh nghiệp

2.1.2. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Khởi Phát

2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Khởi Phát

2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Khởi Phát

2.1.5. Thực tế công tác kế toán tại Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Khởi Phát

2.2. Các phương thức bán hàng

2.3. Sổ chi tiết bán hàng

2.4. Kế toán trị giá vốn hàng bán

2.5. Kế toán giảm trừ doanh thu

2.6. Chi phí bán hàng

2.6.1. Chi phí bán hàng

2.6.2. Nội dung chi phí bán hàng

2.7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

2.7.1. Chi phí quản lý doanh nghiệp

2.7.2. Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp

2.8. Kế toán xác định kết quả bán hàng

2.8.1. Xác định kết quả kinh doanh

2.8.2. Nội dung xác định kết quả

2.8.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI KHỞI PHÁT

3.1. Yêu cầu tổ chức kế toán Tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Khởi Phát

3.2. Một số kiến nghị nhằm tổ chức kế toán bán hàng và xác định kêt quả bán hàng ở Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Khởi Phát

3.2.1. Đánh giá nhận xét khái quát công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng

3.2.2.Về mặt ưu điểm

3.2.3. Một số vấn đề tồn tại cần khắc phục

3.2.3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện

3.2.3.2. Phương hướng hoàn thiện

3.2.3.3. Một số kiếm nghị đề xuất

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở Công ty TNHH Dịch vụ và thương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở Công ty TNHH Dịch vụ và thương sẽ giúp ích cho bạn.