Đề tài: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần CNTT Hoàng Anh 03


MỤC LỤC​LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP CNTT HOÀNG ANH 03

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh

1.3 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty CP CNTT Hoàng Anh 03

1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ phần CNTT Hoàng Anh 03

1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán trong công ty

1.4.2 Chế độ kế toán áp dụng tại công ty CP CNTT Hoàng Anh 03

1.4.3 Đặc điểm hệ thống tài khoản tại công ty CP CNTT Hoàng Anh 03

1.4.4 Đặc điểm hệ thống sổ tại công ty

1.4.5 Báo cáo kế toán áp dụng tại công ty


PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CNTT HOÀNG ANH 03

2.1 Đặc điểm và phân loại của Công ty Cổ phần CNTT Hoàng Anh 03

2.1.1 Đặc điểm vật liệu của Công ty Cổ phần CNTT Hoàng Anh 0322

2.1.2 Phân loại nguyên vật liệu

2.2 Tính giá nguyên vật liệu ở Công ty Cổ phần CNTT Hoàng Anh 03

2.2.1 Tính giá nguyên vật liệu nhập kho

2.2.2 Tính giá nguyên vật liệu xuất kho

2.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu

2.3.1.Đối với nguyên vật liệu nhập kho tại Công ty

2.3.2.Đối với nguyên vật liệu xuất kho của Công ty

2.4 .Kế toán tổng hợp nhập – xuất NVL tại Công ty Cổ phần CNTT Hoàng Anh 03

2.4.1.Tài khoản sử dụng chủ yếu

2.4.2.Kế toán tổng hợp NVL nhập kho

2.4.3.Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu


PHẦN III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CNTT HOÀNG ANH 03

3.1.Đánh giá thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần CNTT Hoàng Anh 03

3.1.1 Ưu điểm

3.1.2.Những tồn tại

3.2 Kiến nghị

3.2.1 Nguyên tắc hoàn thiện

3.2.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại

công ty

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần CNTT Hoàng Anh 03
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần CNTT Hoàng Anh 03 sẽ giúp ích cho bạn.