Đề tài: Thực trạng và đánh giá về tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng


MỤC LỤC​


LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng

1.1.2. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản thể hiện sự phát triển của công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng qua các năm

1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh

1.2.1. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh

1.2.2. Sản phẩm, quy mô hoạt động, thị trường kinh doanh và hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng một số năm gần đây

1.2.3. Định hướng phát triển của công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng trong những năm tới

1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý tại công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng

1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng

1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận

1.3.2.1. Chức năng và nhiệm vụ của ban lãnh đạo

1.3.2.3. Chức năng và nhiệm vụ của các chi nhánh


PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KÊ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng

2.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận

2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán tại công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng

2.3. Tổ chức hạch toán các phần hành chủ yếu tại công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng

2.3.1. Tổ chức hạch toán vồn bằng tiền

2.3.2. Tổ chức hạch toán TSCĐ

2.3.3. Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

2.3.4. Tổ chức hạch toán bán hàng

2.3.5. Tổ chức hạch toán xác định kết quả kinh doanh

2.4. Quy trình lập BCTC tại công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng


PHẦN III: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

3.1. Những ưu điểm

3.1.1. Về hình thức tổ chức bộ máy kế toán

3.1.2. Về chứng từ kế toán

3.1.3. Về hệ thống tài khoản

3.1.4. Về hình thức sổ kế toán

3.1.5. Về chế độ và báo cáo kế toán

3.1.6.Về tổ chức hạch toán các phần hành

3.2. Những tồn tại và nguyên nhân

3.2.1. Về hình thức tổ chức bộ máy kế toán

3.2.2. Về chứng từ kế toán

3.2.3. Về hệ thống tài khoản

3.2.4. Về hình thức sổ kế toán

3.2.5. Về tổ chức hạch toán các phần hành

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Thực trạng và đánh giá về tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và đánh giá về tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng sẽ giúp ích cho bạn.