Đề tài: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Xây lắp và Khảo sát công trình


MỤC LỤC​


LỜI MỞ ĐẦU

Chương I: TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP XÂY LẮP VÀ KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH

I. Đặc điểm sản xuất kinh doanh ảnh hưởng tới tổ chức kế toán

1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp

1.1. Giai đoạn từ 1990 – 1996

1.2. Giai đoạn từ 1996 – 31/3/2006

1.3. Giai đoạn từ 01/4/2006 đến nay

2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh

2.1. Đặc điểm lĩnh vực ngành nghề kinh doanh

2.2. Đặc điểm dây chuyên công nghệ, máy móc thiết bị tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp

3. Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh

II. Tổ chức kế toán tại xí nghiệp xây lắp và khảo sát công trình

1. Tổ chức bộ máy kế toán tại xí nghiệp

2. Tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp


Chương II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP

I. Đặc điểm chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp

1. Đặc điểm về chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất tại

xí nghiệp

2. Giá thành sản phẩm hoàn thành

2.1. Đặc điểm

2.2. Phân loại

3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

3.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

3.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành

sản phẩm

II. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp

1.Hạch toán chi phí sản xuất

1.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

1.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

1.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công

2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung

2.Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp

2.1. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất

2.2. Đánh giá giá trị sản phẩm dở dang

2.3. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành


Chương III: MỘT KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP

I. Nhận xét về tổ chức công t kế toán tại Xí nghiệp

1. Đánh giá chung

1.1.Ưu điểm

1.2. Hạn chế

2. Nhận xét về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

2.1. Ưu điểm

2.2. Những vấn đề còn tồn tại về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

II. Một số đề xuất nhằm cải thiện việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Xây lắp và Khảo sát công trình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Xây lắp và Khảo sát công trình sẽ giúp ích cho bạn.