Đề tài: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Truyền hình


MỤC LỤC​


LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH

1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH

1.1.Sự hình thành và phát triển của công ty

1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH

2.1. Bộ máy kế toán của Công ty

2.2. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty cổ phần phát triển Truyền thông Truyên hình

2.3 Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản kế toán tại doanh nghiệp

2.4 Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ sách kế toán

2.5. Đặc điểm vận dụng hệ thống báo cáo tài chính


PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH

I. ĐẶC ĐIỂM YÊU CẦU QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH

1. Những vần đề chung về tiền lương

1.1. Nguồn gốc, bản chất của tiền lương

1.2. Quỹ tiền lương và thành phần của quỹ tiền lương trong doanh nghiệp

1.3. Chế độ tiền lương và các hình thức trả lương trong doanh nghiệp

1.3.1. Chế độ tiền lương

1.3.2. Các hình thức trả lương

2. Hạch toán tiền lương trong doanh nghiệp

2.1. Nhiệm vụ hạch toán tiền lương

2.2. Thủ tục, chứng từ, tài khoản sử dụng hạch toán tiền lương

2.2.1. Tổ chức chứng từ hạch toán

2.2.2. Hạch toán kết quả lao động

2.2.3. Tài khoản sử dụng hạch toán tiền lương

2.3. Trình tự và phương pháp hạch toán tiền lương

3. Hình thức sổ kế toán nhật ký chung được áp dụng trong hạch toán tiền lương và trích các khoản theo lương của doanh nghiệp

II. HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Các hình thức trả lương ở Công ty Cổ phần phát triển truyền thông

truyền hình

1.1. Hình thức trả lương theo thời gian

1.2. Hình thức trả lương theo lương khoán

2. Quỹ tiền lương và các khoản thu nhập khác của người lao động

2.1. Phụ cấp

2.2. Hình thức thưởng của Công Ty

3. Hạch toán tiền lương của cán bộ công nhân viên trong công ty

III. HẠCH TOÁN BHXH, BHYT, KPCĐ VÀ QUỸ DỰ PHÒNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM TẠI CÔNG TY

1. Hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ tại công ty

1.1. Chế độ trình lập

1.1.1. Quỹ bảo hiểm xã hội

1.1.2. Quỹ Bảo hiểm y tế

1.2. Trình tự hạch toán

1.3. Cách ghi sổ các nghiệp vụ hạch toán tiền lương, BHXH , BHYT, KPCĐ tại Công ty cổ phần phát triển truyền thông truyền hình

2. Hạch toán quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

2.1. Chế độ trình lập

2.2. Trình tự hạch toán


PHẦN III: PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY

CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH

I. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI

CÔNG TY

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ

CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY

PHẦN KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Truyền
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Truyền sẽ giúp ích cho bạn.