Đề tài: Đặc điểm, nhận xét đánh giá về công tác kế toán tại Công ty TNHH Phong Châu


MỤC LỤC​


LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH PHONG CHÂU

1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Phong Châu

1.2Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty

1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Phong Châu

1.3.1. Nội dung các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh

1.3.2. Đặc điểm về xuất khẩu hàng hoá tại công ty Phong Châu

1.3.3 Cách thức tổ chức sản xuất và chính sách nguồn hàng của công ty TNHH Phong Châu

1.3.4 Quy trình xuất khẩu hàng mây tre đan của công ty TNHH

Phong Châu

1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Phong Châu


PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH PHONG CHÂU

2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Phong Châu

2.2. Tình hình vận dụng chế độ kế toán tại công ty TNHH Phong Châu”

2.2.1Chính sách,chế độ kế toán mà công ty áp dụng

2.2.2. Tình hình vận dụng chế độ chứng từ kế toán

2.2.3 Tình hình vận dụng chế độ tài khoản kế toán

2.2.4 Tình hình vận dụng chế độ sổ kế toán

2.2.5 Tình hình vận dụng chế độ báo cáo kế toán

2.3 Đặc điểm kế toán một số phần hành chủ yếu tại công ty TNHH Phong Châu

2.3.1. Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp tại công ty Phong Châu

2.3.2 Kế toán nghiệp vụ công ty nhận uỷ thác xuất khẩu

2.3.3.Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.3.4. Hạch toán chi phí bán hang

2.3.5: Hạch toán dự phòng khoản phải thu khó đòi


PHẦN 3: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY PHONG CHÂU

3.1 Những thành tựu đã đạt được

3.1.1 Về bộ máy kế toán của công ty

3.1.2 Về hệ thống chứng từ kế toán sử dụng tại công ty

3.1.3 Về hệ thống tài khoản kế toán sử dụng

3.1.4 Về hệ thống sổ sách mà Công ty áp dụng

3.1.5 Về phương pháp hạch toán các nghiệp vụ lien quan đến hoạt động xuất khẩu hàng hoá tại Công ty

3.2. Những hạn chế chủ yếu trong công tác hạch toán xuất khẩu hàng hoá tại công ty

3.2.1. Về hệ thống tài khoản kế toán

3.2.2. Về công tác lập báo cáo

3.2.3. Về công tác hạch toán một số nghiệp vụ


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢOXem Thêm: Đặc điểm, nhận xét đánh giá về công tác kế toán tại Công ty TNHH Phong Châu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đặc điểm, nhận xét đánh giá về công tác kế toán tại Công ty TNHH Phong Châu sẽ giúp ích cho bạn.