Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán thuế tại công ty TNHH XD – thương mại Điện Toàn Cầu

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán thuế tại công ty TNHH XD – thương mại Điện Toàn Cầu


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 3
  Phần I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH XD – TM ĐIỆN TOÀN CẦU 3
  I.Tìm hiểu chung về Công ty: 3
  1.Vài nét về Công ty: 3
  II.Tổ chức công ty, tổ chức bộ máy kế toán của công ty: 3
  1.Sơ đồ bộ máy tổ chức công ty TNHH XD – TM Điện Toàn Cầu: 3
  2.Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban: 3
  III.Tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH XD – TM Điện Toàn Cầu: 3
  1.Tổ chức phòng kế toán: 3
  2. Nhiệm vụ của phòng kế toán: 3
  IV.Tìm hiểu quá trình sản xuất tại CTY TNHH XD – TM Điện ToànCầu: 3
  1.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong 2 năm ( 2009-2010): 3
  2.Những thuận lợi và khó khăn của công ty trong thời gian qua: 3
  2.1.Thuận lợi: 3
  2.2.Khó khăn: 3
  2.3. Phương hướng phát triển: 3
  Phần II: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ THUẾ GTGT – THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XD – TM ĐIỆN TOÀN CẦU. 3
  I.Khái niệm chung về thuế, phân loại, vai trò: 3
  1.Khái niệm: 3
  2.Phân loại thuế: 3
  3.Vai trò: 3
  II.CÁC QUY ĐỊNH VỀ THUẾ GTGT: 3
  1.Giá trị gia tăng và thuế giá trị gia tăng: 3
  2.Thuế GTGT có các khái niệm: 3
  2.1. Đối tượng chịu thuế GTGT: 3
  2.2.Đối tượng nộp thuế: 3
  2.3. Đối tượng không chịu thuế GTGT: 3
  3. Căn cứ và phương pháp tính thuế 3
  3.1 Căn cứ tính thuế: 3
  3.1.1. Giá tính thuế: 3
  3.2. Thuế suất: 3
  3.3. Phương pháp tính thuế: 3
  4.Hoàn thuế GTGT: 3
  5.Phương pháp hạch toán: 3
  5.1.Hạch toán theo phương pháp khấu trừ: 3
  5.1.1 Hoạch toán thuế GTGT đầu vào: 3
  5.1.1.1.Tài khoản sử dụng: 3
  5.1.1.2. Nguyên tắc hoạch toán TK 133: 3
  5.1.1.3. Nguyên tắc hạch toán giá trị vật tư, hàng hoá, tài sản cố định, dịch vụ mua vào: 3
  5.1.2. Hạch toán thuế GTGT đầu ra: 3
  5.1.2.1. Tài khoản sử dụng: 3
  5.1.2.2. Phương pháp xác định thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT phải nộp: 3
  5.1.2.3. Nguyên tắc hạch toán: 3
  5.2. Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: 3
  Phần III: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH CỦA CÔNG TY TNHH XD – TM ĐIỆN TOÀN CẦU
  3
  A.Nội dung tờ khai báo thuế: 3
  I.Hàng hoá dịch vụ (HHDV) mua vào 3
  1. Chỉ tiêu “Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ” 3
  2. Chỉ tiêu “Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong nước” 3
  4. Chỉ tiêu “Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước”. 3
  5. Chỉ tiêu “Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào” 3
  6. Chỉ tiêu “Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này” 3
  II- Hàng hoá dịch vụ (HHDV) bán ra 3
  1.Chỉ tiêu “Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ” 3
  2. Chỉ tiêu “Hàng hoá, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT” 3
  3.Chỉ tiêu “Hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT” 3
  3.1. Chỉ tiêu "Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%" 3
  3.2. Chỉ tiêu "Hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% " : 3
  3.3. Chỉ tiêu "Hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%" : 3
  4. Chỉ tiêu “Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV bán ra các kỳ trước” : 3
  5. Chỉ tiêu “Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra” : 3
  III- Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ : 3
  1.Chỉ tiêu “Thuế GTGT phải nộp trong kỳ”: 3
  2. Chỉ tiêu : “Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này ”: 3
  3. Chỉ tiêu “Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này ” 3
  4. Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau : 3
  B.Hình thức kế toán áp dụng tại công ty: 3
  I.Sơ đồ hình thức kế toán áp dụng tại công ty: 3
  II. Trình tự luân chuyển chứng từ 3
  C.Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 3
  D.Trình tự vào sổ kế toán: 3
  Phần IV: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI 3
  I.Phương pháp tính thuế GTGT 3
  II. Về mức thuế suất 3
  III. Quản lý việc sử dụng hóa đơn thuế 3
  IV.Quản lý công tác thu thuế, hoàn thuế, quản lý hành chính về thuế 3
  KẾT LUẬN 3  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong cuộc sống hiện nay, đất nước ta đang diễn ra sôi động trong quá trình phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trước vấn đề từ một nền kinh tế theo cơ chế bao cấp chuyển sang một nền kinh tế theo cơ chế thị trường, sự hòa nhập của các nền kinh tế trong xã hội không những nằm riêng trong phạm vi quốc gia mà còn hòa nhập vào kinh tế thế giới.Với yêu cầu này, các hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực phải có nhiều chuyển biến, nhiều thay đổi cho phù hợp kinh tế thế giới.nên cần có sự điều tiết của Nhà nước. Trong sự phát triển mạnh mẽ này các doanh nghiệp trong nền kinh tế không chỉ chịu tác động của các quy luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường mà còn chịu sự tác động, điều tiết quản lý của Nhà nước.
  Một công cụ quan trọng giúp Nhà nước thực hiện vai trò điều tiết, quản lý của mình đó là thuế. Trong bước chuyển biến của nền kinh tế, các sắc thuế hiện tại tỏ ra không còn phù hợp và cùng với xu thế hoà nhập khu vực và quốc tế cần có những sắc thuế phù hợp. Từ khi ra đời cho đến nay thuế GTGT đã chiếm được vị trí quan trọng trong hệ thống thuế của các nước. Luật thuế GTGT được Quốc hội khoá IX thông qua tại kỳ họp thứ II, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1999, thay thế cho Luật thuế doanh thu.
  Từ khi chúng ta áp dụng Luật thuế GTGT đến nay, đã đem lại những thành công và những mặt hạn chế. Số thu ngân sách tăng lên, sản xuất tăng, thuế GTGT không thu trùng lắp. Tuy nhiên, nó cũng sớm bộc lộ những hạn chế: nhiều vấn đề nổi cộm về chính sách. Câu hỏi đặt ra là phải làm thế nào để thuế GTGT thực sự trở thành một sắc thuế tiến bộ, phù hợp với nền kinh tế Việt Nam là điều còn làm đau đầu các nhà quản lý và nhà lập pháp.
  Đối với các doanh nghiệp, trong công tác hạch toán kế toán nói riêng, việc áp dụng Luật thuế mới đã dẫn đến những thay đổi đáng kể trong hầu hết các phần hành của công tác kế toán. Sẽ không ít vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện và hoàn thiện về
  cách tính và hạch toán thuế GTGT. Chính vì vậy mà em chọn đề tài:
  “Kế toán thuế tại công ty TNHH XD – TM Điện Toàn Cầu’’
  Nội dung bài viết bao gồm:
  Phần I: Giới thiệu về công ty TNHH XD – TM Điện Toàn Cầu.
  Phần II: Cơ sở lý luận về thuế GTGT – Thực trạng hoạch toán tại công ty TNHH XD – TM Điện Toàn Cầu.
  Phần III: Thực trạng hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh của công ty TNHH XD – TM Điện Toàn Cầu.
  Phần IV: Phương hướng và các giải pháp hoàn thiện những vấn đề tồn tại thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài.
  Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo đã nhiệt tình hướng dẫn giúp em hoàn thành bài viết này.
  Em xin chân thành cảm ơn.!


  Xem Thêm: Kế toán thuế tại công ty TNHH XD – thương mại Điện Toàn Cầu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thuế tại công ty TNHH XD – thương mại Điện Toàn Cầu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status