Báo cáo tốt nghiệp: Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH khuôn mẫu chính xác Sin-Hanel


MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TSCĐ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
.2


I- Khái niệm, đặc điểm TSCĐ, vai trò của TSCĐ trong quá trình sản xuất kinh doanh . 2


1. Khái niệm, đặc điểm TSCĐ .2


2. Vai trò của TSCĐ .2


II- Nhiệm vụ kế toán TSCĐ . 2


III- Phân loại và đánh giá TSCĐ .3


1. Phân loại TSCĐ 3


2. Đánh giá TSCĐ 5


IV- Chứng từ kế toán TSCĐ và thủ tục tăng, giảm TSCĐ 9


1. Chứng từ kế toán TSCĐ .9


2. Thủ tục tăng, giảm TSCĐ 10


V- Kế toán chi tiết tăng, giảm TSCĐ . .11


1. Đánh số TSCĐ 11


2. Tổ chức kế toỏn chi tiết 12


VI- Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ .13


1. Tài khoản sử dụng 13


2. Kế toán tổng hợp TSCĐ hữu hình 15


3. Kế toán tổng hợp TSCĐ vô hình 22


4. Kế toán tổng hợp TSCĐ thuê tài chính 24


5. Kế toán khấu hao TSCĐ .27


6. Kế toán sửa chữa TSCĐ .33


PHẦN II : THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU CHÍNH XÁC SIN – HANEL 37


I- Đặc điểm chung của công ty TNHH khuôn mẫu chính xác Sin- Hanel 37


1. Quá trình hình thành phát triển và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty .37


2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH khuôn mẫu chính xác Sin-Hanel 39


II- Thực trạng hạch toán kế toán TSCĐ tại công ty TNHH khuôn mẫu chính xác Sin- Hanel 45


1. Phân loại TSCĐ tại công ty 45


2. Chứng từ và tổ chức hạch toán tăng, giảm TSCĐ trên hệ thống chứng từ kế toán 46


3. Kế toán chi tiết TSCĐ 59


4. Hạch toán kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ .60


5. Kế toán khấu hao TSCĐ .62


PHẦN III : NHẬN XẫT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CễNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CễNG TY TNHH KHUễN MẪU CHÍNH XÁC SIN-HANEL 66


I- Đánh giá khái quát tỡnh hỡnh hạch toỏn TSCĐ tại cụng ty TNHH khuụn mẫu chớnh xỏc Sin- Hanel 66


1. Ưu điểm .66


2. Một số tồn tại chủ yếu . 67


II- Hoàn thiện cụng tỏc quản lý và hạch toỏn kế toán TSCĐ tại công ty TNHH khuôn mẫu chính xác Sin- Hanel .69


1. Nguyên tắc và các định hướng cơ bản .69


2. Giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác kế toán và quản lý TSCĐ .70


KẾT LUẬN 74


Xem Thêm: Báo cáo tốt nghiệp: Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH khuôn mẫu chính xác Si
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH khuôn mẫu chính xác Si sẽ giúp ích cho bạn.