chuyên đề tốt nghiệp: TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NỘI


MỤC LỤC


Lời mở đầu


PHẦN I – THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CCDC VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NỘI.I - Đặc điểm vật liệu, CCDC sử dụng tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội.


1. Đặc điểm và phân loại vật liệu, CCDC ở xí nghiệp.2. Tính giá vật liệu, CCDC tại xí nghiệp.


3. Phương pháp hạch toán NVL, CCDC ở xí nghiệp.


II – Hạch toán chi tiết NVL và CCDC tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội.


1. Tổ chức chứng từ ban đầu.


2. Hạch toán chi tiết vật liệu, CCDC


III – Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu và CCDC tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội.1. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho và phương pháp tính thuế GTGT tại xí nghiệp.


2. Hạch toán tổng hợp phập NVL, CCDC tại xí nghiệp.3. Hạch toán tổng hợp xuất NVL, CCDC tại xí nghiệp.


4. Hạch toán NVL, CCDC thừa thiếu khi kiểm kê.


IV – Hạch toán nguyên vật liệu, CCDC với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.


1. Phân tích đánh giá tình hình cung cấp, dự trữ và sử dụng vật liệu, CCDC.


2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động.


3. Mối quan hệ giữa hạch toán nguyên vật liệu, CCDC với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội.PHẦN II – MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU, CCDC VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NỘI.


I – Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán vật liệu, CCDC ở xí nghiệp đầu máy Hà Nội.


II – Nhận xét đánh giá ưu, nhược điểm về tình hình quản lý, sử dụng và hạch toán nguyên vật liệu, CCDC tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội.III – Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán vật liệu, CCDC và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở xí nghiệp đầu máy Hà Nội.Lời kết luận


Xem Thêm: chuyên đề tốt nghiệp: TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu chuyên đề tốt nghiệp: TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ sẽ giúp ích cho bạn.