chuyên đề tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả tại Chi Nhánh Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Nguyên Anh


MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU
1


PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3


I. Ý nghĩa và sự cần thiết của kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả trong doanh nghệp Thương mại 3


1. Ý nghĩa của quá trình tiêu thụ hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại 3


2. Vấn đề xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại 4


3. Sự cần thiết, nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả trong các DNTM 5


II. Nội dung tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại 6


1. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại 6


2. Phương pháp xác định giá vốn của hàng hoá tiêu thụ . 7


3. Tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại 13


III. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp 13


1. Xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá . 13


2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 22


PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở CÔNG TY NGUYÊN ANH . 24


I. Khái quát chung về Công ty Nguyên Anh 24


1. Đặc điểm tình hình chung của Công ty Nguyên Anh . 24


2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý của Công ty Nguyên Anh 25


II. Tình hình thực tế về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty 27


A. Kế toán bán hàng 27


1. Tình hình thực tế về công tác bán hàng ở Công ty 27


2. Thủ tục bán hàng và chứng từ kế toán . 28


3. Quy trình kế toán bán hàng 30


B. Kế toán xác định kết quả bán hàng . 32


1. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 32


2. Kế toán xác định kết quả bán hàng . 34


PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HÒAN THIỆN VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở CÔNG TY NGUYÊN ANH 35


I. Đánh giá về thực trạng kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá ở Công ty TNHH Nguyên Anh 35


1. Ưu điểm 36


2. Nhược điểm 37


II. Một số kiến nghị đề xuất góp phần hòan thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tại Công ty Nguyên Anh 37


KẾT LUẬN 39DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
. 40


Xem Thêm: chuyên đề tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả tại Chi Nhánh Công ty TNHH Sản xu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu chuyên đề tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả tại Chi Nhánh Công ty TNHH Sản xu sẽ giúp ích cho bạn.