Luận văn : Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp với việc nâng cao hiệu quả công tác kế toán trong quản lý công nợ tại Công ty Cổ phần thuốc thú y TWI


MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU . 1


PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI


KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ CUNG CẤP TRONG DOANH NGHIỆP
3


I. Cơ sở lý luận chung về thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp


trong doanh nghiệp . 3


1.1. Thanh toán với người mua, người bán và ý nghĩa của việc quản lý


công nợ trong thanh toán tại doanh nghiệp 3


1.2. Các phương thức thanh toán chủ yếu . 5


II. Nhiệm vụ, nguyên tắc và phương pháp hạch toán kế toán các


nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp 8


2.1. Nhiệm vụ và nguyên tắc hạch toán kế toán các nghiệp vụ


thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp 8


2.2. Phương pháp hạch toán kế toán thanh toán với người mua và người bán 10


2.2.1. Tổ chức chứng từ kế toán 10


2.2.2. Tài khoản sử dụng . 13


2.2.3. Phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ thanh toán


với nhà cung cấp 15


2.2.4. Phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ thanh toán với khách hàng 16


2.3. Hệ thống sổ sách kế toán . 16


III. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình và khả năng thanh toán


của doanh nghiệp 19


3.1. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình thanh toán 19


3.2. Một số chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán 20

PHẦN II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG
I 22


I. Giới thiệu chung về công ty 22


1.1. Quá trình hình thành và phát triển 22


1.2. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và mô hình sản xuất kinh doanh


của công ty . 23


1.3. Đặc điểm quá trình mua hàng - thanh toán, bán hàng - thu tiền


của công ty . 24


1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý tại công ty 25


1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 26


II. Thực trạng công tác hạch toán kế toán các nghiệp vụ thanh toán với


khách hàng và nhà cung cấp taị công ty cổ phần thuốc thú y trung ương I. 28


2.1. Thực trạng công tác hạch toán kế toán thanh toán với nhà cung cấp 28


2.1.1. Hạch toán ban đầu nghiệp vụ thanh toán với nhà cung cấp . 28


2.1.2. Hạch toán kế toán chi tiết nghiệp vụ thanh toán với nhà cung cấp. 43


2.1.3. Hạch toán kế toán tổng hợp nghiệp vụ thanh toán với nhà cung cấp 50


2.2. Thực trạng công tác hạch toán kế toán thanh toán với khách hàng 54


2.2.1. Hạch toán ban đầu nghiệp vụ thanh toán với khách hàng 54


2.2.2. Hạch toán kế toán chi tiết nghiệp vụ thanh toán với khách hàng 61


2.2.3. Hạch toán kế toán tổng hợp nghiệp vụ thanh toán với khách hàng 67


III. Thông tin kế toán với việc phân tích đánh giá sơ bộ về tình hình


và khả năng thanh toán của công ty 72


3.1. Tình hình thanh toán với người mua người bán tại công ty 73


3.2. Phân tích khả năng thanh toán tại công ty 74


PHẦN III. HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ CUNG CẤP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG QUẢN LÝ CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I. 75


I. Đánh giá chung về chính sách quản lý hoạt động mua hàng


thanh toán, bán hàng - thu tiền và thực trạng công tác hạch toán kế toán với người mua người bán tại công ty cổ phần thuốc thú y trung ương I 75


1.1. Những ưu điểm chính 75


1.2. Những tồn tại chủ yếu 76


II. Hoàn thiện chính sách quản lý hoạt động thanh toán và hạch toán kế toán thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán trong quản lý công nợ. 79


2.1. Kiến nghị và giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý hoạt động thanh toán tại công ty. 79


2.2. Một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán trong quản lý công nợ tại công ty 80


Kết luận . 87


Xem Thêm: Luận văn : Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn : Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung sẽ giúp ích cho bạn.