Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp


  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG viii
  NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN .ix
  LỜI MỞ ĐẦU x
  Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH
  SẢN PHẨM
  1
  1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm .1
  1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất .1
  1.1.2. Khái niệm về giá thành sản phẩm .1
  1.1.3. Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 2
  1.2. Phân loại chi phí sản xuất 2
  1.2.1. Phân loại chi phí theo chức năng .2
  1.2.2. Phân loại chi phí theo cách ứng xử 3
  1.2.3. Phân loại để ra quyết định kinh doanh 3
  1.2.4. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế và khoản mục
  giá thành 4
  1.2.4.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế của chi phí .4
  1.2.4.2. Phân loại chi phí theo khoản mục giá thành 4
  1.3. Các hệ thống tính giá thành sản phẩm 5
  1.3.1. Hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  theo chi phí thực tế .5
  1.3.2. Hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính 6
  1.3.3. Hệ thống kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
  theo chi phí định mức .8
  1.3.4. Phân biệt sự khác nhau giữa các Hệ thống kế toán chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm: .9
  1.4. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm .10
  1.4.1. Phương pháp hệ số .10
  1.4.2. Phương pháp tỷ lệ 11
  1.4.3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng .12
  1.4.4. Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ 12
  1.4.5. Phương pháp phân bước .13
  1.4.5.1. Phương án không tính giá thành bán thành phẩm
  (kết chuyển song song chi phí) .13
  1.4.5.2. Phương pháp phân bước có tính giá thành bán thành phẩm
  của từng giai đoạn sản xuất (phương án kết chuyển chi phí
  tuần tự) .14
  1.5. Đánh giá, tính giá và phân bổ chi phí sản xuất .15
  1.5.1. Đánh giá sản phẩm dở dang 15
  1.5.1.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí
  nguyên vật liệu trực tiếp 15
  1.5.1.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo sản lượng
  hoàn thành tương đương .16
  1.5.1.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến 16
  1.5.1.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí định mức 16
  1.5.2. Tính giá sản xuất phụ 17
  1.5.2.1. Trường hợp không có sự cung cấp, dịch vụ giữa các
  phân xưởng phụ 17
  1.5.2.2. Trường hợp giữa các bộ phận phục vụ có sự chuyển giao
  sản phẩm cho nhau .18
  1.5.3. Phân bổ chi phí sản xuất 20
  1.5.3.1. Phân bổ gián tiếp 20
  1.5.3.2. Phân bổ trực tiếp 21
  1.5.3.3. Phân bổ bậc thang 21
  1.5.3.4. Phân bổ theo mức độ hoạt động .21
  Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ
  SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÁC
  DOANH NGHIỆP DỆT MAY TP.HCM
  .23
  2.1. Đặc điểm về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Dệt - May
  Tp.HCM .23
  2.1.1. Quá trình phát triển Ngành Dệt May 23
  2.1.1.1. Những thuận lợi của ngành Dệt may Việt Nam .25
  2.1.1.2. Những khó khăn của ngành Dệt may Việt Nam 26
  2.1.2. Đặc điểm qui trình công nghệ .27
  2.1.3. Đặc điểm sản phẩm và tình hình tiêu thụ 28
  2.2. Thực trạng khảo sát về công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp dệt may Tp.HCM .29
  2.2.1. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm tại công ty cổ phần dệt may Thành công 29
  2.2.1.1. Qui mô sản xuất kinh doanh .29
  2.2.1.2. Đặc điểm quy trình công nghệ .30
  2.2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán .30
  2.2.1.4. Quy trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm 31
  2.2.1.5. Nhận xét tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm của công ty cổ phần dệt may
  Thành công .36
  2.2.2. Công ty TNHHNN một thành viên Dệt Việt thắng .37
  2.2.2.1. Qui mô sản xuất kinh doanh .37
  2.2.2.2. Đặc điểm qui trình công nghệ 37
  2.2.2.3. Tổ chức bộ máy kế toán .38
  2.2.2.4. Quy trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm 38
  2.2.2.5. Nhận xét tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm của công ty .41
  2.2.3. Công ty Dệt May Gia Định 43
  2.2.3.1. Qui mô sản xuất kinh doanh .43
  2.2.3.2. Đặc điểm qui trình công nghệ 43
  2.2.3.3. Tổ chức bộ máy kế toán .43
  2.2.3.4. Quy trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm 44
  2.2.3.5. Nhận xét tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm của công ty .46
  2.3. Đánh giá chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và phương pháp
  tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp dệt may Tp.HCM .46
  2.3.1. Về công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất 46
  2.3.2. Về phương pháp phân loại chi phí .47
  2.3.3. Về hệ thống tài khoản sử dụng 48
  2.3.4. Về phương pháp xác định chi phí 49
  2.3.4.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 49
  2.3.4.2. Về chi phí tiền lương 50
  2.3.4.3. Chi phí sản xuất chung .51
  2.3.5. Về phương pháp hạch toán 52
  2.3.5.1. Đối với hoạt động sản xuất chính .52
  2.3.5.2. Đối với hoạt động sản xuất phụ .53
  2.3.6. Về việc kiểm tra phân tích các biến động của chi phí sản xuất 53
  2.3.7. Về hệ thống biểu mẫu báo cáo .53
  2.4. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và
  phương pháp tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp dệt may 54
  Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
  DỆT MAY TP. HCM .
  56
  3.1. Các quan điểm hoàn thiện .56
  3.1.1. Quan điểm về mục tiêu hoàn thiện .56
  3.1.2. Quan điểm về công tác kế toán chi phí sản xuất 57
  3.1.2.1. Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất .57
  3.1.2.2. Tổ chức bộ phận kế toán quản trị 58
  3.1.2.3. Lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí 58
  3.1.2.4. Xây dựng hệ thống chi phí định mức .59
  3.1.2.5. Phương pháp xác định chi phí .59
  3.1.2.6. Đối tượng tập hợp chi phí và sử dụng tài khoản 60
  3.1.2.7. Phương pháp đánh giá SP dở dang và tính giá thành
  sản phẩm 61
  3.1.2.8. Hệ thống sổ sách, chứng từ, biểu mẫu báo cáo .61
  3.2. Các giải pháp hoàn thiện .61
  3.2.1. Nâng cao nhận thức của ngừời lao động trong doanh nghiệp .61
  3.2.2. Nhận diện chi phí sản xuất 61
  3.2.3. Phân loại chi phí sản xuất 62
  3.2.4. Về tập hợp chi phí sản xuất .63
  3.2.5. Công tác tính giá thành sản phẩm .64
  3.2.6. Công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất .64
  3.2.7. Phương pháp xác định các yếu tố chi phí sản xuất 65
  3.2.8. Hệ thống tài khoản sử dụng và phương pháp hâch toán .68
  3.2.8.1. Hoàn thiện Hệ thống tài khoản sử dụng 68
  3.2.8.2. Hoàn thiện về phương pháp hạch toán 69
  3.2.9. Hệ thống chứng từ và hệ thống báo cáo 72
  3.2.10.Phương pháp kiểm soát chi phí 74
  3.3. Các giải pháp kiến nghị .75
  3.3.1. Giải pháp đối với nhà nước .75
  3.3.2. Giải pháp đối với ngành dệt may 76
  3.3.3. Giải pháp đối với các công ty Dệt May .77
  3.3.4. Giải pháp về công tác đào tạo .79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO xv


  Xem Thêm: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status