Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Kiến Trú

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Kiến Trú


  Báo cáo kế toán 102 trang ;

  Kinh doanh trong cơ chế thị trường hiện nay đã tạo nên sự chủ động thực sự cho các doanh nghiệp. Doanh nghiệp chủ động trong việc xây dựng các phương án sản xuất tiêu thụ sản phẩm; Doanh nghiệp phải tự trang trải, bù đắp chi phí, chịu rủi ro, chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
  Trong nền kinh tế thị trường với xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đã và đang nỗ lực vươn lên dành vị thế cho mình. Để có thể đạt được điều đó các doanh nghiệp không những thực hiện tốt nhiệm vụ và chức năng riêng của mình mà còn sử dụng nhiều công cụ quản lý và cung cấp thông tin khác nhau. Trong đó kế toán là công cụ quản lý và có vai trò đặc biệt quan trọng không những trong công tác quản lý vi mô mà ở cả tầm vĩ mô.
  Nhận thức được vai trò của kế toán trong sự chuyển hướng của nền kinh tế hiện nay, công tác tổ chức kế toán nói chung và tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng luôn được các doanh nghiệp quan tâm và ngày càng được hoàn thiện đổi mới dần để phù hợp với nền kinh tế thị trường. Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao quản lý vốn tốt, có hiệu quả khắc phục tình trạng thất thoát và lãng phí trong quá trình sản xuất, giảm giá thành sản phẩm tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp. Thông qua số liệu về chi phí sản xuất đánh giá được tình hình định mức, dự toán chi phí, có biện pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí sản xuất tại doanh nghiệp. Còn giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh hiệu quả sử dụng vật tư, tiền vốn, lao động ở doanh nghiệp, phản ánh khả năng cạnh tranh về giá của sản phẩm. Vai trò quan trọng của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm đã đặt ra nhu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý CPSX và giá thành sản phẩm, cũng như việc tổ chức hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.
  Nắm rõ được vấn đề đó, Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Gia Hưng luôn tìm tòi, nghiên cứu áp dụng những cái mới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí và hạ thấp giá thành sản phẩm, tạo điều kiện cho sự đứng vững và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Là một doanh nghiệp chuyên sản xuất xây lắp nên công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm luôn được Công ty chú trọng. Tuy nhiên trên thực tế, công tác quản lý và hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty còn nhiều tồn tại cần tiếp tục được hoàn thiện.
  Xuất phát từ lý luận và thực tiễn nêu trên với mong muốn góp phần hoàn thiện kế toán tại Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Gia Hưng em đã mạnh dạn chọn đề tài: " Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Gia Hưng " cho bài khóa luận tốt nghiệp của mình.

  Các ký hiệu viết tắt 4
  Danh mục bảng biểu 5
  Danh mục sơ đồ 6
  Danh mục tài liệu tham khảo 7
  Lời mở đầu 8
  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 10
  1.1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 10
  1.1.1. Đặc điểm của ngành xây lắp và sản phẩm xây lắp 10
  1.1.2. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất xây lắp 11
  1.1.2.1. Khái niệm và bản chất của chi phí sản xuất 11
  1.1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 12
  1.1.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 15
  1.1.2.1. Khái niệm và bản chất của giá thành sản phẩm 15
  1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 15
  1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 18
  1.2. Yêu cầu và nhiệm vụ của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 19
  1.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 21
  1.3.1. Nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 21
  1.3.2. Đối tượng tập hợp chi phí 22
  1.3.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 23
  1.3.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 24
  1.3.4.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 24
  1.4. Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 36
  1.4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 36
  1.4.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 37
  1.4.4. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 38
  1.5. Hệ thống sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 41
  1.5.1. Hình thức nhật ký chung 41
  1.5.3. Hình thức nhật ký chứng từ 44
  1.5.4. Hình thức chứng từ ghi sổ 45
  1.5.5. Hình thức kế toán máy vi tính. 47
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất gia hưng 49
  2.1. Giới thiệu tổng quan về Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Gia Hưng 49
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Gia Hưng 49
  2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý điều hành SXKD và đặc điểm SXKD của Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Gia Hưng 50
  2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý điều hành sản xuất kinh doanh 50
  2.1.3.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 53
  2.1.4. Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Gia Hưng 54
  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán trong Công ty 54
  2.1.4.2. Đặc điểm tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty 57
  2.1.4.3. Đặc điểm tổ chức vận dụng chính sách kế toán tại công ty. 59
  2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Gia Hưng 59
  2.2.1. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 60
  2.2.1.1. Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất 60
  2.2.1.2. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 60
  2.2.1.3.Thực trạng Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 61
  2.2.1.4.Thực trạng Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 68
  2.2.1.5. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 76
  2.2.1.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 81
  2.2.1.6. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 86
  2.2.3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 90
  2.2.3.2. Thực trạng tính giá thành sản phẩm tại công ty 91
  Chương 3:Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Gia Hưng 93
  3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Gia Hưng 93
  3.1.1. Ưu điểm 93
  3.1.2. Nhược điểm 94
  3.2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Gia Hưng 94
  3.3. Nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Gia Hưng 95
  3.4. Một số kiến nghị đề suất nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Gia Hưng 98
  3.4.1. Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 98
  3.4.2. Hoàn thiện bộ máy kế toán của công ty 99
  Kết luận 103


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Kiến Trú
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Kiến Trú sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status