Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ CĐ tốt nghiệp 2011: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. CĐ tốt nghiệp 2011: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm


  Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Cương Lĩnh

  Chuyên đề tốt nghiệp năm 2011; 117 trang:


  LỜI NÓI ĐẦU

  Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với công cuộc đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển biến khá vững chắc từ đó tạo ra nhiều cơ hội song cũng đặt không ít thách thức cho các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp sản xuất. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng đổi mới và hoàn thiện công cụ quản lý kinh tế trong đó có kế toán.
  Dưới góc độ quản lý kinh tế, việc hạch toán đúng chi phí sản xuất và tính đúng giá thành sản phẩm hoàn thành giúp nhà quản lý có cái nhìn xác thực tề tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Thông qua những thông tin về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm do kế toán cung cấp, nhà quản lý doanh nghiệp có thể phân tích, đánh giá được tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn, máy móc thiết bị có hiệu quả không, tiết kiệm hay lãng phí vật tư, từ đó tìm ra giải pháp nhằm sử dụng hợp lý, tiết kiệm các yếu tố cấu thành nên các sản phẩm làm giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm trên cơ sở đó không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Doanh nghiệp sản xuất nào thực hiện điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp đó có điều kiện tăng khả năng cạnh tranh và khả năng tích luỹ cho doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh. Chính vì vậy, công việc tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải chính xác và đầy đủ, kịp thời là một yêu cầu cần thiết và luôn là vấn đề luôn được các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm.
  Nhận thức được tầm quan trọng đó, sau một khoảng thời gian thực tập tại công ty TNHH Cương Lĩnh cùng với sự hướng dẫn tận tình của giáo viên Trần Thị Miến và các cô chú anh chị em trong công ty, em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: "Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Cương Lĩnh". Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:
  Chương 1: Lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính gia thành sản phẩm tại công ty TNHH Cương Lĩnh.
  Chương 3: Nhận xét và giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Cương Lĩnh.


  CHƯƠNG I
  LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

  1.1. Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất.
  1.1.1. Đặc điểm của hoạt động sản xuất và sản phẩm ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm.
  1.1.1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất.
  1.1.1.2. Đặc điểm của sản phẩm
  1.1.2. Vai trò, nhiệm vụ và ý nghĩa của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
  1.1.2.1.Vai trò, nhiệm vụ của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
  1.1.2.2. Ý nghĩa của tổ chức công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
  1.2. Những lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất.
  1.2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất sản phẩm.
  1.2.1.1. Khái niệm và bản chất của chi phí sản xuất sản phẩm.
  1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp
  1.2.2. Giá thành sản phẩm sản xuất và phân loại giá thành sản phẩm.
  1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm.
  1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
  1.4. Nội dung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
  1.4.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất.
  1.4.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp.
  1.4.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp.
  1.4.1.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT).
  1.4.1.4. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT).
  CHƯƠNG I
  LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

  1.1. Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất.
  1.1.1. Đặc điểm của hoạt động sản xuất và sản phẩm ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm.
  1.1.1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất.
  1.1.1.2. Đặc điểm của sản phẩm
  1.1.2. Vai trò, nhiệm vụ và ý nghĩa của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
  1.1.2.1.Vai trò, nhiệm vụ của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
  1.1.2.2. Ý nghĩa của tổ chức công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
  1.2. Những lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất.
  1.2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất sản phẩm.
  1.2.1.1. Khái niệm và bản chất của chi phí sản xuất sản phẩm.
  1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp
  1.2.2. Giá thành sản phẩm sản xuất và phân loại giá thành sản phẩm.
  1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm.
  1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
  1.4. Nội dung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
  1.4.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất.
  1.4.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp.
  1.4.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp.
  1.4.1.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT).
  1.4.1.4. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT).
  1.4.1.9. Kế toán tập hợp phân bổ CPSXC (theo PPKKĐK)
  1.4.1.10. Kế toán chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp theo phương pháp kiểm kê định kỳ (PPKKĐK).
  1.4.2.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm sản xuất
  1.4.2.2. Kỳ tính giá thành
  1.4.2.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
  1.4.2.4. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm
  1.5. Các hình thức sổ sách kế toán dùng cho kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất
  1.5.1. Hình thức nhật ký chung
  1.5.2. Hình thức nhật ký sổ cái
  1.5.3. Hình thức sổ kế toán Nhật ký chứng từ
  1.5.4. Hình thức chứng từ ghi sổ
  1.5.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính
  CHƯƠNG 2
  Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Cương Lĩnh

  2.1. Những vấn đề chung và tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Cương Lĩnh
  2.1.1. Tình hình sản xuất kinh doanh và bộ máy quản lý của Công ty TNHH Cương Lĩnh
  2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
  2.1.1.3. Kết quả kinh doanh của một số năm gần đây của công ty
  2.1.1.2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh tại công ty

  2.1.1.4. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại công ty
  2.1.1.5. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty TNHH Cương Lĩnh
  2.1.2. Khái quát chung về công tác tổ chức kế toán của Công ty TNHH Cương Lĩnh
  2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
  2.1.2.2. Hình thức kế toán áp dụng và hệ thống sổ kế toán của công ty
  2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Cương Lĩnh
  2.2.1. Đặc điểm và cách phân loại chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Cương Lĩnh
  2.2.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty TNHH Cương Lĩnh
  2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty
  2.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT)
  2.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT)
  2.2.3.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất cung (CPSXC)
  2.2.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp
  2.2.4. Tổ chức công tác kế toán tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH Cương Lĩnh
  2.2.4.1 Đối tượng tính giá thành
  2.2.4.2. Kỳ tính giá thành tại Công ty
  2.2.4.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại Công ty
  2.2.4.4. Xác định giá thành sản phẩm sản xuất hoàn thành tại Công ty
  CHƯƠNG 3
  Nhận xét và giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp
  chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH
  Cương Lĩnh

  3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.

  3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
  3.1.2. Nội dung hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
  3.1.2.1. Xác định nội dung và phạm vi các khoản mục chi phí
  3.1.2.2. Hoàn thiện khâu hạch toán ban đầu
  3.1.2.3. Hoàn thiện việc vận dụng hệ thống tài khoản vào việc hạch toán chi phí sản xuất
  3.1.2.4. Hoàn thiện về hình thức ghi sổ kế toán
  3.1.2.5. Hoàn thiện việc lập báo cáo
  3.2. Đánh giá chung về công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Cương Lĩnh
  3.2.1. Những ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Cương Lĩnh
  3.2.1.1. Về hình thức tổ chức kế toán
  3.2.1.2. Về cơ cấu bộ máy kế toán
  3.2.1.3. Về hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ
  3.2.1.4. Về hình thức kế toán Công ty áp dụng
  3.2.1.5. Về công tác kế toán
  3.2.2. Những tồn tại và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Cương Lĩnh
  3.2.2.1. Những tồn tại của công tác kế toán tại Công ty
  3.2.2.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Cương Lĩnh
  Kết luận


  Xem Thêm: CĐ tốt nghiệp 2011: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu CĐ tốt nghiệp 2011: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status