Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần xây

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần xây


  Mục lục
  ​ Lời mở đầu

  Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH.
  1.1. Một số vấn đề chung . 3
  1.1.1. Doanh thu . 3
  1.1.1.1. Khái niệm 3
  1.1.1.2. Điều kịên ghi nhận doanh thu . 3
  1.1.1.3. Các khoản giảm trừ doanh thu . 4
  1.1.2. Chi phi 5
  1.1.2.1. Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh . 5
  1.1.2.2. Chi phí tài chính . 6
  1.1.2.3. Chi phí khác 6
  1.1.3. Xác định kết quả kinh doanh 6
  1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp . 6
  1.2. Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết qủa kinh doanh trong doanh nghiệp 7
  1.2.1. Kế toán doanh thu 7
  1.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 7
  1.2.1.2. Các khoản giảm trừ doanh thu . 12
  1.2.1.3. Doanh thu hoạt động tài chính . 14
  12.1.4. Xác định thu nhập khác . 16
  1.2.2. Kế toán chi phí 18
  1.2.2.1. Giá vốn hàng bán . 18
  1.2.2.2. Chi phí bán hàng . 18
  1.2.2.3. Chi phí quản lý doanh nghiệp 20
  1.2.2.4. Chi phí hoạt động tài chính 22
  1.2.2.5. Chi phí khác . 23
  1.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 25
  1.3. Hệ thống sổ sách sử dụng trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 26
  1.3. 1. Đặc trưng cơ bản của hình thúc kế toán nhật ký- chứng từ 27
  1.3.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký - chứng từ . 28
  1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp 29
  Chương II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ HẢI PHÒNG . 31
  2.1. Một số nét khái quát về công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đầu tư HP . 31
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty . 31
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty 31
  2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý . 32 2.1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán công ty . 34
  2.1.4.1. Bộ máy kế toán 34
  2.1.4.2. Hệ thống sổ sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp 35 2.2. Thực trạng tổ chức công tác kê toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đầu tư Hải Phòng . 36 2.2.1. Phương pháp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đầu tư Hải Phòng . 36
  2.2.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng 36
  2.2.1.2. Sổ sách sử dụng . 36
  2.2.1.3. Tài khoản sử dụng 36
  2.2.1.4. Quy trình hạch toán 37
  A. Kế toán doanh thu, thu nhập tại công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đầu tư Hải Phòng 37
  a. Kế toán doanh thu . 37
  b. Các khoản giảm trừ doanh thu ( Giảm giá công trình, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán.) . 43
  c. Kê toán doanh thu hoạt động tài chính 44 d. Hạch toán thu nhập khác . 47
  B. Tổ chức kế toán chi phí tại công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đầu tư Hải Phòng 51
  a. Giá vốn hàng bán 52
  b.Chi phí quản lý doanh nghiệp 56
  c.Chi phí hoạt động tài chính . 62
  d.Chi phí khác . 66
  e. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp . 69
  C. Tổ chức kế toán xác định kêt quả kinh doanh tại công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đầu tư Hải Phòng 72
  Chương III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ HẢI PHÒNG . 79
  3.1. Những nhận xét chung về tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đầu tư Hải Phòng 79
  3.1.1. Ưu điểm 80
  a. Về tổ chức công tác kế toán . 80
  b. Đối với công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty 81
  3.1.2. Tồn tại . 82
  a. Về tài khoản sử dụng . 82
  b. Sổ sách sử dụng 82
  c. Về việc thanh toán công nợ . 82
  3.1. Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đầu tư HP 83
  3.2.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện 83
  3.2.2. Nguyên tắc của việc hạch toán 83
  3.2.3. Một số biện pháp . 84
  a. Về tài khoản sử dụng . 84
  b. Về sổ sách sử dụng 85
  c. Các khoản chiết khấu thanh toán 90
  d. Về việc quản lý chứng từ . 90
  e. Về việc xác định kết quả kinh doanh . 91
  kết luận
  Lời mở đầu
  ​ Mỗi doanh nghiệp là một tế bào quan trọng trong nền kinh tế quốc dân thống nhất, mỗi doanh nhân là một chiến sĩ trên mặt trận kinh tế. Sự phát triển không ngừng của các doanh nghiệp sẽ góp phần đảm bảo cho nền kinh tế phồn vinh thịnh vượng. Đối với các doanh nghiệp, mục tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh là thu được lợi nhuận cao. Trong nền kinh tế thị trường vơi sự vận động của nền kinh tế, quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu để hoạt động sản xuất có lợi nhuận cao không đơn giản. Sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả hay không là phụ thuộc vào trình độ quản lý, vào mức độ hoàn thiện các khâu sản xuất – phân phối – tiêu dùng. Như vậy tổ chức quá trình sản xuất tiêu thụ hợp lý là vấn đề bao trùm của hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.
  Nếu không tiêu thụ được sản xuất hàng hoá thì không những doanh nghiệp không bù đắp được chi phí bỏ ra để tái sản xuất giản đơn mà doanh nghiệp sẽ lâm vào tình trạng đứng bên bờ phá sản. Trong nhóm các nghành trực tiếp sáng tạo ra của cải vật chất, xây lắp là một ngành sản xuất độc lập có chức năng tái tạo tài sản cố định. Nó thể hiện đầy đủ tập trung nhất việc thực hiện quan hệ hợp đồng kinh tế giữa doanh nghiệp xây lắp và đơn vị giao thầu. Bàn giao các công trình, lao vụ dịch vụ hoàn thành và xác định kết quả kinh doanh để trang trải chi phí bỏ ra trong suốt quá trình sản xuất nhằm xác định được lợi nhuận mà doanh nghiệp đã đạt được để tiếp tục duy trì và phát triển công ty, phản ánh và cung cấp kịp thời giúp các cấp lãnh đạo tìm ra các biện pháp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty một cách hiệu quả, khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.
  Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp, cùng với sự giảng dạy tận tình của cô giáo, thạc sỹ Nguyễn Thị Thúy Hồng và các cán bộ nhân viên phòng kế toán công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đầu tư Hải Phòng, em đã học thêm được nhiều kiến thức và mạnh dạn chọn đề tài “ Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đầu tư Hải Phòng”.
  Nội dung của bài khoá luận ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chương:
  Ø Chương I: Những lý luận cơ bản về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
  Ø Chương II: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đầu tư Hải Phòng.
  Ø Chương III: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển đầu tư Hải Phòng.


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần xây
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần xây sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status