Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TN

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TN


  MỤC LỤC
  Mục lục
  Danh mục bảng biểu
  Lời mở đầu . 1

  Phần 1: Những lý luận chung về công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp . 4

  1.1. Khái quát về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 4
  1.1.1. Một số khái niệm chung 4
  1.1.2. Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 4
  1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp .6
  1.1.4. Ý nghĩa của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp .7
  1.2. Các hình thức kế toán trong doanh nghiệp 8
  1.3. Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp .12
  1.3.1. Tổ chức kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .12
  1.3.1.1. Các phương thức bán hàng .12
  1.3.1.2. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 13
  1.3.1.3. Tài khoản sử dụng 15
  1.3.1.4. Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng .17
  1.3.2. Tổ chức kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 19
  1.3.3. Tổ chức kế toán giá vốn hàng bán 22
  1.3.4. Tổ chức kế toán doanh thu hoạt động tài chính 28
  1.3.5. Tổ chức kế toán chi phí hoạt động tài chính .31
  1.3.6. Tổ chức kế toán chi phí bán hàng .34
  1.3.7. Tổ chức kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .37
  1.3.8. Tổ chức kế toán thu nhập khác .40
  1.3.9. Tổ chức kế toán chi phí khác 42
  1.3.10.Tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh 44
  1.4. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 46
  Phần 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đúc Gang Thành Dung .47
  2.1. Giới thiệu tổng quát về Công ty TNHH Đúc Gang Thành Dung 47
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Đúc Gang Thành Dung .47
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty .48
  2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn tại Công ty .50
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 50
  2.1.5. Đặc điểm về bộ máy tổ chức kế toán tại Công ty .53
  2.1.5.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty .53
  2.1.5.2. Đặc điểm tổ chức hệ thống sổ kế toán tại Công ty .55
  2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty .58
  2.2.1. Tổ chức kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 58
  2.2.2. Tổ chức kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .67
  2.2.3. Tổ chức kế toán giá vốn hàng bán .68
  2.2.4. Tổ chức kế toán doanh thu hoạt động tài chính .73
  2.2.5. Tổ chức kế toán chi phí hoạt động tài chính 73
  2.2.6. Tổ chức kế toán chi phí bán hàng 77
  2.2.7. Tổ chức kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 84
  2.2.8. Tổ chức kế toán thu nhập khác 90
  2.2.9. Tổ chức kế toán chi phí khác .90
  2.2.10. Tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh 91
  Phần 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đúc Gang Thành Dung .98
  3.1. Những ưu điểm trong tổ chức kế toán tại Công ty .98
  3.2. Những tồn tại trong công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 102
  3.3. Những đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty .103
  Kết luận
  Danh mục tài liệu tham khảo
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đất nước ta đang chuyển mình trong thời kỳ đổi mới, các lĩnh vực về đời sống – kinh tế - xã hội đang từng bước được cải thiện. Thực tế đã chứng minh, trong những năm qua đất nước ta đã đi lên bằng những kết quả khá rõ rệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh được vận hành theo cơ chế thị trường dưới sự quản lý của Nhà nước, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao.Cùng với quá trình đổi mới, vấn đề hàng đầu là làm thế nào để lợi nhuận của doanh nghiệp đạt được tốt nhất, để biết được điều đó thì bộ phận kế toán tại doanh nghiệp phải xác định được lợi nhuận thực hiện của doanh nghiệp. Do đó, muốn xác định được nhanh chóng và chính xác lợi nhuận thực hiện trong kỳ, đòi hỏi công tác hạch toán kế toán phải đầy đủ và kịp thời. Vì vậy, kế toán xác định doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là một công việc rất quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Mọi hoạt động, mọi nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp đều được hạch toán để đi đến công việc cuối cùng là tập hợp chi phí xác định kết quả kinh doanh.
  Hiện nay, thông tin về kết quả kinh doanh là rất quan trọng vì căn cứ vào đó các nhà quản lý mới có thể biết được quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình có đạt được hiệu quả hay không và lãi lỗ như thế nào? Từ đó định hướng phát triển trong tương lai.
  Chính vì vậy, đòi hỏi các nhà kinh tế, các nhà doanh nghiệp, các công ty với hệ thống kế toán chuyên nghiệp phải linh hoạt, năng động, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao để lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Các doanh nghiệp phải biết phát huy hết khả năng và sức mạnh của mình để luôn luôn làm chủ trước mọi thời cơ, có những chiến lược phát triển kinh doanh, phát triển sản phẩm phù hợp với ngành nghề mà doanh nghiệp đã và đang theo đuổi. Mục tiêu cuối cùng của các doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận. Muốn biết được doanh nghiệp của mình hoạt động có hiệu quả hay không thì phải nhờ vào công tác kế toán hạch toán kết quả kinh doanh, Từ đó hạch toán thu nhập và phân phối thu nhập cho mọi lĩnh vực kinh tế, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình giúp đa dạng hoá sản xuất – tăng trưởng nền kinh tế Nhà nước và đáp ứng nhu cầu chung của toàn xã hội.
  Như chúng ta đã biết: Kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính. Nó cung cấp toàn bộ thông tin về hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp giúp lãnh đạo doanh nghiệp điều hành, quản lý hoạt động theo quy luật đạt hiệu quả cao. Hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của người làm kế toán giúp doanh nghiệp lắm được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Đồng thời, đem lại lợi ích trong việc tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai.
  Thật vậy, để thấy được tầm quan trọng của hệ thống kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng, em đã chọn đề tài cho khoá luận tốt nghiệp của mình là: “Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đúc Gang Thành Dung”.

  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài:
  Việc nghiên cứu đề tài này có thể giúp chúng ta nắm rõ hơn về phương pháp hạch toán cũng như việc xác định doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp, xem xét việc thực hiện hệ thống kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở ngành đúc gang. Việc hạch toán đó có gì khác so với những kiến thức đã học ở trường, đọc ở sách hay không? Từ đó, có thể rút ra những ưu khuyết điểm của hệ thống kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp để đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện hơn hệ thống kế toán của Công ty.
  3. Phương pháp nghiên cứu:
  * Thu thập số liệu ở đơn vị thực tập
  * Phân tích các số liệu ghi chép trên sổ sách của Công ty ( Sổ cái, sổ chi tiết, sổ tổng hợp, BCTC)
  * Phỏng vấn lãnh đạo công ty, những người làm công tác kế toán
  * Tham khảo một số sách chuyên ngành kế toán
  * Một số văn bản quy định chế độ tài chính hiện hành
  4. Phạm vi nghiên cứu:
  * Về không gian: Đề tài được thực hiện tại Công ty TNHH Đúc Gang Thành Dung
  * Về thời gian: Đề tài được thực hiện từ ngày 16/02/2009 đến hết ngày 28/03/2009
  5. Kết cấu của khoá luận:
  Phần nội dung chính của khoá luận được xây dựng gồm 3 chương:
  Phần 1: Một số lý luận về công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.
  Phần 2: Thực trạng về công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đúc Gang Thành Dung.
  Phần 3: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đúc Gang Thành Dung.
  Mặc dù bản thân đã nỗ lực cố gắng để hoàn thiện bài khoá luận một cách tốt nhất. Tuy nhiên, do khả năng và thời gian thực tập có hạn, trình độ kinh nghiệm của bản thân còn hạn chế nên không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và cán bộ kế toán trong doanh nghiệp em thực tập để bài viết của em được hoàn thiện hơn.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TN
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TN sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status