Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện quản lý quỹ tiền lương tại công ty TNHH vận tải D’max

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện quản lý quỹ tiền lương tại công ty TNHH vận tải D’max


  LỜI NÓI ĐẦU

  1. Lý do chon đề tài
  Để tồn tại và phát triển Doanh nghiệp mình đi lên, ngoài việc có chiến lược kinh doanh phù hợp còn phải biết tận dụng được những thời cơ bên ngoài đồng thời biết phát huy nội lực của mình đang có. Làm sao để phát huy được nguồn lực có hiệu quả, thì tiền lương trả cho người lao động cũng đóng một vai trò quan trọng. Tiền lương trả cho người lao động có đảm bảo cuộc sống vật chất của họ hay không, tiền lương có tạo động lực lao động để người lao động làm việc có ý thức hơn và đạt hiệu quả cao hơn. Đó cũng là một vấn đề quan trọng trong chiến lược kinh doanh ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp.
  Tiền lương luôn là vấn đề được xã hội quan tâm bởi ý nghĩa kinh tế xã hội to lớn của nó. Đối với người lao động, tiền lương là nguồn thu nhập quan trọng nhất giúp họ bảo đảm được cuộc sống. Đối với mỗi doanh nghiệp, tiền lương là một phần không nhỏ của chi phí sản xuất kinh doanh. Và đối với nền kinh tế đất nước, tiền lương là sự cụ thể hóa quá trình phân phối của cải vật chất do chính người lao động trong xã hội sáng tạo ra. Để tiền lương thực sự là đòn bẩy tăng hiệu quả lao động thì vấn đề đặt ra với mỗi doanh nghiệp là nên quản lý tiền lương của doanh nghiệp mình như thế nào và đặc biệt hơn nữa là việc quản lý quỹ tiền lương một cách hiệu quả như thế nào cho phù hợp tính chất đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị mình, nhằm phát huy tối đa tính kích thích của tiền lương đối với người lao động và đảm bảo tốt mối quan hệ lợi ích giữa doanh nghiệp, nhà nước và người lao động. Do vậy việc nghiên cứu thực trạng quản lý quỹ tiền lương trong doanh nghiệp tìm ra những giải pháp nhằm hoàn thiện việc quản lý quỹ tiền lương trong doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng. Chính vì tầm quan trọng của nó mà mỗi xí nghiệp, công ty hiện nay cần phải quản lý quỹ lương như thế nào cho nó phù hợp với tính chất và đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để có thể thu được hiệu quả kinh tế cao và là đòn bẩy mạnh mẽ kích thích đối với người lao động.
  Do vậy trong quá trình thực tập tại công ty TNHH vận tải D’max em đã đi sâu vào nghiên cứu và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quản lý quỹ tiền lương tại công ty TNHH vận tải D’max ” làm khoá luận tốt nghiệp.
  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  1. Lý do chon đề tài 5
  2. Tổng quan tình hình nghiên cứu. 6
  3. Mục tiêu nghiên cứu. 6
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 7
  5. Phương pháp nghiên cứu: 7
  6. Kết cấu luận văn. 7
  PHẦN NỘI DUNG 8
  CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀN VỀ QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP. 8
  1.Cơ sở lý luận về quản lý quỹ tiền lương. 8
  1.1. Cơ sở lý luận chung về tiền lương. 8
  Khái niệm tiền lương. 8
  1.2 Cơ sở lý luận về quỹ tiền lương. 8
  1.2.1 Khái niệm quỹ tiền lương. 8
  1.2.2 Kêt cấu quỹ tiền lương: 9
  1.2.3 Các phương pháp xác định tổng quỹ lương. 9
  1.2.3.1. Tính theo lao động định biên. 9
  1.2.3.2. Phương pháp xây dựng quỹ tiền lương dựa vào đơn giá bình quân kỳ kế hoạch. 11
  1.2.3.3 Phương pháp xây dựng quỹ tiền lương theo lượng lao động hao phí. 12
  1.2.3.4. Phương pháp xây dựng quỹ lương dựa vào mức tiền lương bình quân và số lượng lao động bình quân. 13
  1.3 Cơ sở lý luận về quản lý quỹ tiền lương. 14
  1.3.1. Khái niệm quản lý quỹ lương. 14
  1.3.2. Nội dung của công tác quản lý quỹ tiền lương trong doanh nghiệp. 14
  1.3.2.1. Quản lý việc xây dựng và thực hiện quỹ tiền lương. 14
  1.3.2.2. Quản lý việc phân phối quỹ tiền lương. 15
  1.3.3 Kiểm tra, thanh tra quỹ tiền lương. 17
  1.4. Cơ sở thực tiễn về quản lý quỹ tiền lương trong doanh nghiệp. 17
  1.4.1 Vai trò của tiền lương đối với doanh nghiệp. 17
  1.4.2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện quản lý quỹ tiền lương đối với công ty TNHH vận tải D’max. 19
  CHƯƠNG 2 – PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI D’MAX 21
  2.1 Khái quát về công ty TNHH vận tải D’max. 21
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 21
  2.1.2. Đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh. 23
  2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh. 23
  2.1.2.2. Quy trình sản xuất kinh doanh. 24
  2.1.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ. 25
  2.1.3.1. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy. 25
  2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban, bộ phận. 26
  2.1.4. Thực trạng nguồn nhân lực của công ty TNHH Vận tải D’max. 30
  2.2. Một số đặc điểm hoạt động của công ty ảnh hưởng tới công tác quản lý quỹ tiền lương tại công ty. 33
  2.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 33
  2.2.2. Đặc điểm về nguồn lao động. 34
  2.3 Phân tích tình hình quản lý quỹ tiền lương tại công ty TNHH vận tải D’max. 35
  2.3.1. Đánh giá cách thức xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương của công ty. 35
  2.3.2. Tình hình thực hiện quỹ lương. 43
  2.3.3 Quản lý phân phối quỹ tiền lương. 44
  2.3.3.1. Phân phối tiền lương khối gián tiếp. 44
  2.3.3.2 Phân phối tiền lương khối trực tiếp. 51
  2.3.4 Ảnh hưởng của công việc quản lý quỹ lương đối với các hoạt động của công ty TNHH vận tải D’max. 53
  2.3.4.1 Ảnh hưởng của quản lý quỹ lương đối với kết quả sản xuất kinh doanh. 53
  2.3.4.2 Ảnh hưởng của quỹ lương đối với thu nhập của người lao động trong công ty. 53
  2.3.4.3. Hiệu quả của quản lý quỹ lương trong việc thu hút lao động. 54
  2.4. Đánh giá chung hề tình hình quản lý quỹ tiền lương tại công ty TNHH hận tải D’max. 54
  2.4.1 Mặt đạt được trong quản lý quỹ tiền lương tại công ty. 54
  2.4.2. Những hạn chế và những nghuyên nhân của những tồn tại trong quản lý quỹ tiền lương tại công ty TNHH vận tải D’max. 55
  2.4.2.1 Những hạn chế trong quản lý quỹ tiền lương tại công ty. 55
  2.4.2.2. Nguyên nhân của những tồn tại trong quản lý quỹ tiền lương tại công ty. 56
  CHƯƠNG 3 - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI D’MAX. 57
  3.1. Phương hướng chung của công ty trong thời gian tới. 57
  3.1.1 Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh. 57
  3.1.2. Phương hướng thực hiện tốt quy chế trả lương mới của công ty. 58
  3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý quỹ tiền lương tại công ty TNHH vận tải D’max. 58
  3.2.1 Nâng cao trình độ cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý quỹ tiền lương tại công ty 59
  3.2.2 Biện pháp giảm chi phí khác, tăng quỹ tiền lương cho công ty. 59

  3.2.3 Tạo nguồn tiền lương cho công ty. 60
  3.2.3.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ. 60
  3.2.3.2 Gắn liền tiền lương với các hoạt động quản lý của công ty. 60
  3.2.4 . Biện pháp củng cố chấn chỉnh lại hệ thống định mức lao động. 61
  3.2.4.1 Xây dựng định mức lao động. 62
  3.2.4.2 Đội ngũ cán bộ xây dựng định mức. 62
  3.2.5. Hoàn thiện công tác quản lý lao động và tiền lương. 63
  3.2.5.1 Hoàn thiện bộ phận làm công tác lao động, tiền lương. 63
  3.2.5.2 Đối với công tác quản lý lao động. 63
  3.2.6. Hoàn thiện các công tác khác có liên quan. 64
  3.2.6.1 Sắp xếp bố trí lao động hợp lý. 64
  3.2.6.2 Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động. 65
  3.2.6.3 Hoàn thiện tổ chức phục vụ nơi làm việc. 65
  KẾT LUẬN 66
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67


  DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ
  Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh 18
  Bảng 2.2: Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh từ năm 2010 đến năm 2013 .19
  Sơ đồ 2.1: Quy trình sản xuất của công ty .20
  Sơ đồ 2.2 : Sơ đồ tổ chức của công ty 21
  Bảng 2.3 : Cơ cấu lao động của công ty phân theo trình độ 26
  Bảng 2.4: Cơ cấu lao động của công ty phân theo tính chất lao động, theo giới tính và theo độ tuổi . 27
  Bảng 2.5: Tình hình biến động về lao động trong năm 2008 và 2009 .29
  Bảng 2.6 : Định biên lao động năm 2009 . 32
  Bảng 2.7 : Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2010 36
  Bảng 2.8 : Giải trình xây dựng đơn giá tiền lương theo doanh thu năm 2010 .37
  Bảng 2.9 : Tiêu chí đánh giá mức độ tham gia công việc của nhân viên văn phòng 42
  Bảng 2.10 : Tỷ trọng d1i, d2i 44
  Bảng 2.11 : Tính trả lương cho nhân viên Phòng HCTH tháng 9/2009 .46
  Bảng 2.12: Tính Tổng ni x hi . 48  Xem Thêm: Hoàn thiện quản lý quỹ tiền lương tại công ty TNHH vận tải D’max
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quản lý quỹ tiền lương tại công ty TNHH vận tải D’max sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status