Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện các hình thức trả lương tại Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện các hình thức trả lương tại Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc


  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Trong quá trình nước ta ra nhập WTO, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Khoa học kỹ thuật, Công nghệ thông tin, phân công lao động ngày càng phát triển sâu rộng trên phạm vi toàn quốc, khi đó sự cạnh tranh giữa các tổ chức không chỉ đơn thuần là cạnh tranh về nguồn nhân lực, công nghệ, thị trường tiêu thụ sản phẩm mà nó diễn ra sự cạnh tranh lớn trên thị trường sức lao động. Làm sao để phát huy được nguồn lực có hiệu quả, thì tiền lương trả cho người lao động cũng đóng một vai trò quan trọng. Tiền lương trả cho người lao động có đảm bảo cuộc sống vật chất của họ hay không, tiền lương có tạo động lực lao động để người lao động làm việc có ý thức hơn và đạt hiệu quả cao hơn Đó cũng là một vấn đề quan trọng trong chiến lược kinh doanh ảnh hưởng đến sự phát triển của tổ chức.
  Tiền lương là giá cả sức lao động, lao động là một trong ba yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất. Vì vậy mà mọi tổ chức đều quan tâm chú trọng đến việc trả lương cho người lao động nhằm đảm bảo công bằng, từ đó tạo động lực thúc đẩy người lao động nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh cho tổ chức. Tiền lương đối với người lao động gần như là động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy và khuyến khích họ lao động với chất lượng và hiệu quả tốt nhất, nó là một trong các yếu tố cơ bản duy trì, củng cố và phát triển lực lượng lao động mãi làm việc với tổ chức.
  Do đó, việc xây dựng một hệ thống trả công công bằng và hiệu quả có vai trò quan trọng thúc đẩy người lao động làm việc hiệu quả và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Chi nhánh. Trong hệ thống trả công của Chi nhánh thì việc xây dựng và áp dụng các hình thức trả lương phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của Chi nhánh là một nội dung rất quan trọng. Bởi vì, nội dung này thể hiện quá trình phân phối tiền lương cho người lao động và trong thời gian thực tập tại Phòng tiền lương của Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc, bộ phận trực tiếp tính toán và trả lương cho người lao động, em nhận thấy việc thực hiện các hình thức trả lương tại Chi nhánh về cơ bản có nhiều ưu điểm song vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định. Chính vì vậy mà em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện các hình thức trả lương tại Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc” làm chuyên đề nghiên cứu.
  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ . 2
  LỜI MỞ ĐẦU 6
  1. Lý do chọn đề tài 6
  3. Mục tiêu nghiên cứu. 7
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 7
  5. Mẫu khảo sát 8
  6. Phương pháp nghiên cứu. 8
  7. Kết cấu khóa luận. 8
  CHƯƠNG 1. 9
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP. 9
  1.1. Lý luận chung về tiền lương trong Doanh nghiệp. 9
  1.1.1. Khái niệm về tiền lương và tiền công. 9
  1.1.2. Bản chất của tiền lương, tiền công. 10
  1.1.3. Vai trò của tiền lương. 11
  1.1.3.1. Về mặt kinh tế. 11
  1.1.3.2. Về mặt chính trị xã hội. 11
  1.2. Lý luận chung về các hình thức trả lương trong Doanh nghiệp. 12
  1.2.1. Khái niệm về hình thức trả lương. 12
  1.2.2. Vai trò của hình thức trả lương trong doanh nghiệp. 13
  1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc xây dựng và áp dụng các hình thức trả lương trong doanh nghiệp. 13
  1.2.3.1. Các yếu tố thuộc về môi trường bên trong. 13
  1.2.3.2. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 14
  1.3. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp. 15
  1.3.1.Hình thức trả lương theo sản phẩm 15
  1.3.1.1. Chế độ trả lương sản phẩm trực tiếp cá nhân. 16
  1.3.1.2. Trả lương sản phẩm tập thể. 17
  1.3.1.3. Chế độ trả lương sản phẩm có thưởng. 18
  1.3.1.4. Chế độ trả lương sản phẩm khoán. 18
  1.3.2. Hình thức trả lương theo thời gian. 19
  1.3.2.1. Chế độ trả lương theo thời gian đơn giản. 20
  1.3.2.2. Chế độ trả lương theo thời gian có thưởng. 21
  1.4. Sự cần thiết phải hoàn thiện các hình thức trả lương tại Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc. 21
  1.4.1. Vai trò đối với người lao động. 21
  1.4.2. Vai trò đối với Chi nhánh. 22

  CHƯƠNG 2. 23
  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TẠI CHI NHÁNH XĂNG DẦU VĨNH PHÚC 23
  2.1. Khái quát chung về Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc. 23
  2.1.1. Giới thiệu chung về Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc. 23
  2.1.2 Quá trình hình thành và phát tiển của Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc 23
  2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc. 24
  2.1.4. Bộ máy tổ chức quản lý của Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc. 25
  2.1.5. Thực trạng nguồn nhân lực của Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc. 28
  2.1.6. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc. 31
  2.1.6.1. Đặc điểm về sản phẩm. 31
  2.1.6.2. Hình thức hoạt động của Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc. 31
  2.1.6.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. 32
  2.2. Phân tích thực trạng chung về tiền lương tại Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc. 33
  2.2.1. Thang bảng lương Chi nhánh đang áp dụng. 34
  2.2.2. Định mức lao động tổng hợp. 35
  2.2.3. Mức lương tối thiểu Chi nhánh xây dựng. 36
  2.2.4. Quy chế trả lương. 36
  2.3. Phân tích thực trạng các hình thức trả lương tại Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc. 37
  2.3.1. Phân tích thực trạng hình thức trả lương thời gian. 37
  2.3.2. Phân tích thực trạng hình thức trả lương sản phẩm 43
  2.3.2.1. Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân và tập thể. 43
  2.3.2.2. Chế độ trả lương sản phẩm có thưởng. 48
  2.3.2.3. Chế độ trả lương sản phẩm khoán. 49
  2.3.3. Phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn các hình thức trả lương tại Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc. 50
  2.3.3.1. Các quy định của pháp luật liên quan tới các hình thức trả lương. 50
  2.3.3.2. Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh. 51
  2.3.3.3. Đặc điểm về lao động. 51
  2.3.3.4. Quan điểm trả lương của Chi nhánh. 52
  2.4. Đánh giá chung về tình hình thực hiện các hình thức trả lương tại Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc. 53
  2.4.1. Những mặt đạt được trong các hình thức trả lương tại Chi nhánh. 53
  2.4.2. Những vấn đề còn tồn tại trong các hình thức trả lương tại Chi nhánh 54
  2.4.3. Nguyên nhân dẫn tới các vẫn đề còn tồn tại trong các hình thức trả lương tại Chi nhánh. 54

  CHƯƠNG 3. 56
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TẠI CHI NHÁNH XĂNG DẦU VĨNH PHÚC. 56
  3.1. Phương hướng phát triển kinh doanh của Chi nhánh trong thời gian tới 56
  3.1.1. Những thuận lợi của Chi nhánh. 56
  3.1.2. Những khó khăn của Chi nhánh trong thời gian tới. 56
  3.1.3. Phương hướng nhiệm vụ của Chi nhánh trong thời gian tới. 57
  3.1.3.1. Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh. 57
  3.1.3.2. Phương hướng thực hiện tốt quy chế trả lương mới của Chi nhánh. 57
  3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc. 58
  3.2.1. Hoàn thiện các điều kiện trả lương. 58
  3.2.1.1. Hoàn thiện bản phân tích công việc. 58
  3.2.1.2. Hoàn thiện công tác định mức lao động. 61
  3.2.1.3. Nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện kinh doanh bán xăng dầu. 62
  3.2.2. Hoàn thiện các hình thức trả lương tại Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc. 63
  3.2.2.1. Đối với hình thức trả lương thời gian. 63
  3.2.2.2. Đối với hình thức trả lương theo sản phẩm 66
  3.2.3. Một số giải pháp khác. 67
  KẾT LUẬN 69
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 70


  Xem Thêm: Hoàn thiện các hình thức trả lương tại Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện các hình thức trả lương tại Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status