Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hạch toán tài sản cố định tại công ty cổ phần Dược- Thiết bị y tế Đà Nẵng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán tài sản cố định tại công ty cổ phần Dược- Thiết bị y tế Đà Nẵng


  Đề tài: Hạch toán tài sản cố định tại công ty cổ phần Dược- Thiết bị y tế Đà Nẵng

  LỜI MỞ ĐẦU

  Hội nhập và phát triển kinh tế là cơ hội đồng thời là thách thức đối với nền kinh tế nước ta nói chung và các doanh nghiệp trong nước nói riêng. Nó phải chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ bên ngoài cũng như bên trong. Điều đó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp không ngừng nổ lực, phát huy tối đa các ưu thế của mình cũng như cố gắng khắc phục những mặt yếu kém còn tồn đọng để hoà nhập với nền kinh tế thế giới. Chìa khoá nào có thể mở ra sự thành công đó? Câu hỏi đặt ra như một thách thức đối với các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển. Để khắc phục tình trạng này, mỗi doanh nghiệp cần phải chủ động đổi mới công nghệ, kĩ thuật, đặc biệt là quan tâm đến việc sử dụng và quản lí tài sản cố định. Đó chính là vấn đề lớn cần được giải quyết hiện nay mà các doanh nghiệp cần phải quan tâm hơn nữa khi khoa học công nghệ phát triển liên tục, nếu tài sản cố định không được sử dụng liên tục và hiệu quả thì nó trở nên lạc hậu nhanh chóng và không đem lại hiệu quả hoạt động như mong muốn
  Do đó để tăng doanh thu, đồng thời tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận doanh nghiệp phải có biện pháp quản lí tốt và sử dụng hiệu quả tài sản cố định cũng như bảo toàn vốn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải phát huy hết công suất của tài sản, sửa chữa các tài sản hư hỏng để đưa vào sản xuất kinh doanh, tính toán chính xác trích lập quỹ khấu hao, tạo điều kiện cho vốn cố định ngày càng ổn định, để tài sản ngày càng phản ánh đúng năng suất. Việc tăng cường và đổi mới chất lượng tài sản cố định trong sản xuất là xu hướng phát triển tất yếu của tiến bộ khoa học kĩ thuật và trình độ quản lí. Nó đòi hỏi hết sức bức thiết trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, đồng thơì nó là cơ sở của việc tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp qua việc tăng năng suất lao động và tăng sản lượng sản phẩm
  Nhận thức được tính chất quan trọng đó của tài sản cố định trong doanh nghiệp , em đã tìm hiểu và nghiên cứu để hiểu rõ hơn về thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng. Đây cũng là cơ hội cho em nắm bắt vững hơn lý thuyết đã học ở trường và cách thức áp dụng vào thực tế công tác kế toán. Đó là lí do mà em chọn đề tài “Hạch toán tài sản cố định tại công ty cổ phần Dược- Thiết bị y tế Đà Nẵng”
  Bài viết gồm 3 phần:
  - Phần I: Cơ sở lí luận về hạch toán tài sản cố định trong doanh nghiệp
  - Phần II: Giới thiệu về Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng và thực tế hạch toán tài sản cố định tại công ty
  - Phần III: Nhận xét và kiến nghị
  Tuy nhiên do bước đầu tìm hiểu và có những hạn chế nhất định nên bài viết còn nhiều thiếu sót, kính mong được sự đóng góp của quý thầy cô để quá trình thực tập của em đạt kết quả tốt đẹp
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 2
  I .NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 2
  1.Khái niệm và tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định: 2
  1.1 Khái niệm tài sản cố định: 2
  1.2 Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định: 2
  2 Đặc điểm kế toán tài sản cố định: 2
  3 Nhiệm vụ của tài sản cố định: 2
  II PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 3
  1. Phân loại theo hình thái biểu hiện: 3
  1.1 Tài sản cố định hữu hình: 3
  1.2 Tài sản cố định vô hình: 3
  2. Phân theo quyền sở hữu: 4
  2.1 Tài sản cố định tự có: 4
  2.2 Tài sản cố định thuê ngoài: 4
  3 Phân theo mục đích sử dụng: 5
  3.1 Tài sản cố định dùng cho sản xuất kinh doanh: 5
  3.2 Tài sản cố định dùng cho phúc lợi, sự nghiệp an ninh, quốc phòng: 5
  3.3: Tài sản cố định bảo quản hộ, giữ hộ: 5
  3.4: Tài sản cố định chờ thanh lý: 5
  4 Phân theo nguồn hình thành: 5
  4.1. TSCĐ được hình thành từ nguồn vốn của các chủ sở hữu: 5
  4.2. TSCĐ được hình thành từ nguồn vốn tự bổ sung: 5
  4.3. TSCĐ được hình thành từ nguồn vốn vay: 5
  III ĐÁNH GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 5
  1 Nguyên giá tài sản cố định: 5
  1.1.Đối với tài sản cố định hữu hình: 5
  1.1.1.TSCĐ do mua sắm: 5
  1.1.2.Tài sản cố định mua dưới hình thức trao đổi: 6
  1.1.3 Tài sản cố định do đầu tư xây dựng cơ bản theo phương thức giao thầu: 6
  1.1.4.Tài sản cố định được cấp, được điều chuyển đến: 6
  1.1.5.Tài sản cố định tự xây dựng hoặc tự chế: 7
  1.1.6.Tài sản cố định nhận góp vốn liên doanh: 7
  1.1.7.TSCĐ được tài trợ, biếu tặng: 7
  1.1.8.TSCĐ thuê tài chính: 7
  1.2 Nguyên giá tài sản cố định vô hình: 7
  2. Giá trị hao mòn: 8
  3. Giá trị còn lại: 8
  4.Thay đổi nguyên giá: 8
  IV. HẠCH TOÁN CHI TIẾT TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 8
  1. Xác định đối tượng hạch toán TSCĐ: 8
  2. Hạch toán chi tiết tăng TSCĐ: 9
  3. Hạch toán chi tiết giảm TSCĐ: 9
  V. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 9
  1. Hạch toán tăng tài sản cố định: 9
  1.1 Tài khoản sử dụng: 9
  1.2 Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ: 10
  1.2.1. TSCĐ tăng do mua sắm: 10
  1.2.2 TSCĐ mua dưới hình thức trao đổi: 12
  1.2.3. TSCĐ hữu hình tự chế: 13
  1.2.4 TSCĐ hữu hình thành do XDCB hoàn thành bàn giao: 13
  1.2.5 TSCĐ hữu hình được tài trợ, biếu tặng đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh: 14
  1.2.6 TSCĐ hữu hình phát hiện thừa khi kiểm kê: 14
  1.2.7 TSCĐ vô hình dược hình thành từ nội bộ doanh nghiệp: 14
  1.2.8 Mua TSCĐ vô hình đựơc thanh toán bằng chứng từ có liên quan đến quyền sở hữu vốn của công ty (cổ phiếu): 15
  1.2.9 Nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất: 15
  1.2.10.Đánh giá tăng TSCĐ: 15
  1.2.11. TSCĐ tăng do các nguyên nhân khác: 15
  2 Hạch toán tổng hợp giảm TSCĐ: 16
  2.1.TSCĐ giảm do thanh lý nhượng bán: 16
  2 .2 TSCĐ đem cầm cố thế chấp: 16
  2. 3 TSCĐ bị mất, phát hiện thiếu khi kiểm kê: 16
  2.4 Đánh giá giảm TSCĐ: 17
  2.5 TSCĐ chuyển thành công cụ dụng cụ: 17
  2.6 TSCĐ giảm do đem góp vốn vào đơn vị khác 18
  3 Hạch toán hao mòn và khấu hao tài sản cố định: 18
  3.1 Khái niệm hao mòn và khấu hao TSCĐ: 18
  3.2 Tính khấu hao tài sản cố định: 18
  3.3 Phương pháp hạch toán khấu hao tài sản cố định: 19
  3.3.1 Phương pháp khấu hao đường thẳng: 19
  3.3.2 Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh: 19
  3.3.3 Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm: 20
  3.4 Hạch toán hao mòn và khấu hao TSCĐ: 20
  3.4.1 Tài khoản sử dụng: 20
  3.4.2 Phương pháp hạch toán 20
  4 Hạch toán sửa chữa tài sản cố định: 21
  4.1 Hạch toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ: 21
  4.2 Hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ: 21
  PHẦN II
  A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC -THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 23

  I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 23
  II CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY: 24
  1 Chức năng: 24
  2 Nhiệm vụ: 24
  3 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 25
  4 Hướng phát triển của công ty: 25
  III. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG: 25
  1.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí: 25
  2 Chức năng nhiệm vụ của bộ phận: 26
  1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán: 27
  1.1Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán: 27
  1.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận: 28
  2 Hình thức sổ áp dụng tại công ty Dược- Thiết bị y tế Đà Nẵng: 29
  2.2 Trình tự ghi sổ: 29
  B. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 30
  I. ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI VÀ NGUỒN HÌNH THÀNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY 30
  1 Đặc điểm tài sản cố định tại công ty: 30
  2 Phân loại tài sản cố định: 30
  3 Nguồn hình thành tài sản cố định: 30
  II HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 31
  1 Hạch toán tăng tài sản cố định tại công ty: 31
  1.1 Tài khoản sử dụng: 31
  1.2 Trình tự ghi sổ: 31
  2 Hạch toán giảm TSCĐ: 37
  3. Hạch toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ: 40
  III KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY: 43
  1.Chứng từ sử dụng: 43
  2.Tài khoản sử dụng: 43
  3. Phương pháp hạch toán: 43
  IV HẠCH TOÁN SỬA CHỮA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 47
  PHẦN III: 50
  MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 50
  I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY DƯỢC –TBYT ĐÀ NẴNG 50
  1 Những ưu điểm đạt được: 50
  2 Những nhược điểm: 50
  II . NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY DƯỢC –TBYT ĐÀ NẴNG 51
  1 Những ưu điểm đạt được: 51
  2 Những nhược điểm: 51
  II MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG: 52
  KẾT LUẬN 54
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 55


  Xem Thêm: Hạch toán tài sản cố định tại công ty cổ phần Dược- Thiết bị y tế Đà Nẵng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tài sản cố định tại công ty cổ phần Dược- Thiết bị y tế Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status