Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức


  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN Trang 1
  CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ
  VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . Trang 1
  1.1 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH . Trang 1
  1.1.1 Kế toán doanh thu Trang 2
  1.1.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng Trang 2
  1.1.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu Trang 3
  1.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán . Trang 6
  1.1.2.1 Khái niệm: Trang 6
  1.1.2.2 Chứng từ sử dụng . Trang 6
  1.1.2.3 Tài khoản sử dụng . Trang 6
  1.1.2.4 Phương pháp hạch toán Trang 7
  1.1.3 Kế toán chi phí bán hàng Trang 8
  1.1.3.1 Khái niệm . Trang 8
  1.1.3.2 Chứng từ sử dụng . Trang 9
  1.1.3.3 Tài khoản sử dụng . Trang 9
  1.1.3.4 Phương pháp hạch toán Trang 10
  1.1.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Trang 10
  1.1.4.1 Khái niệm Trang 10
  1.1.4.2 Chứng từ . Trang 11
  1.1.4.3 Tài khoản sử dụng Trang 12
  1.1.4.4 Phương pháp hạch toán Trang 12
  1.2 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Trang 14
  1.2.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . Trang 14
  1.2.1.1 Khái niệm . Trang 14
  1.2.1.2 Tài khoản sử dụng . Trang 14
  1.2.1.3 Phương pháp hạch toán . Trang 15
  1.2.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính . Trang 15
  1.2.2.1 Khái niệm Trang 15
  1.2.2.2 Tài khoản sử dụng Trang 16
  1.2.2.3 Phương pháp hạch toán . Trang 16
  1.3 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KHÁC . Trang 17
  1.3.1 Kế toán thu nhập khác . Trang 17
  1.3.1.1 Khái niệm . Trang 17
  1.3.1.2 Tài khoản sử dụng . Trang 18
  1.3.1.3 Phương pháp hạch toán . Trang 18
  1.3.2 Kế toán chi phí khác Trang 18
  1.3.2.1 Khái niệm Trang 18
  1.3.2.2 Tài khoản sử dụng . Trang 19
  1.3.2.3 Phương pháp hạch toán Trang 20
  1.4 KẾ TÓAN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Trang 20
  1.4.1 Khái niệm Trang 20
  1.4.2 Tài khoản sử dụng Trang 21
  1.4.3 Phương pháp hạch toán . Trang 22
  CH ƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG
  LY TÂM THỦ ĐỨC . Trang 23
  2.1.Giới thiệu chung về Công Ty Cổ Phần Bê tông Ly Tâm Thủ Đức . Trang 23
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty . Trang 23
  2.1.1.1 Giới thiệu chung về Công Ty Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức . Trang 23
  2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển công ty Trang 23
  2.1.2 Tổ chức quản lý Trang 25
  2.1.3 Nhiệm vụ . Trang 26
  2.2 CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY . Trang 27
  2.2.1 Nhiệm vụ và chức năng . Trang 27
  2.2.2 Tổ chức sản xuất Trang 27
  2.2.3 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại công ty Trang 28
  2.2.3.1 Hệ thống tài khoản đang sử dụng . Trang 28
  2.2.3.2 Hình thức kế toán và sổ sách kế toán áp dụng tại công ty . Trang 28
  2.2.3.3 Hệ thống báo cáo tại Công ty Trang 29
  2.2.3.4 Các phương pháp kế toán áp dụng tại công ty Trang 30
  2.3 THỰC TRẠNG KẾ TÓAN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC . Trang 31
  2.2.1 Kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh . Trang 31
  2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng Trang 31
  2.3.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán . Trang 37
  2.3.1.3 Kế toán chi phí bán hàng Trang 41
  2.3.1.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . Trang 45
  2.3.2 Kế toán hoạt động tài chính Trang 50
  2.3.2.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính Trang 50
  2.3.2.2 Kế toán Chi phí tài chính Trang 54
  2.3.3 Kế toán hoạt động khác . Trang 58
  2.3.3.1 Kế Toán Thu Nhập Khác . Trang 58
  2.3.3.2 Kế Toán Chi Phí Khác Trang 62
  2.3.4 Kế Toán Chi Phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp . Trang 64
  2.3.4.1 Cách tính thuế TNDN Trang 64
  2.3.4.2 Chứng từ sử dụng Trang 64
  2.3.4.3 Tài khoản sử dụng . Trang 64
  2.3.4.4 Trình tự hạch toán . Trang 64
  2.3.5 Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Trang 64
  2.3.5.1 Khái niệm . Trang 64
  2.3.5.2 Tài khoản sử dụng . Trang 65
  2.3.5.3 Sổ Kế Toán . Trang 65
  2.3.5.4 Trình tự hạch toán . Trang 65
  2.3.6 Trình bày các thông tin trong báo cáo tài chính . Trang 70
  CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ . Trang 71
  3.1 Nhận xét Trang 71
  3.2 Kiến nghị . Trang 72
  3.2.1 Đề xuất hoàn thiện tổ chức hoạt động tại công ty Trang 72
  3.2.2 Kiến nghị về tổ chức công tác kế toán Trang 72
  3.2.3 Kiến nghị về kế toán kết quả kinh doanh Trang 72
  3.3 Kết luận . Trang 73
  KẾT LUẬN Trang 74
  TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 75
  PHỤ LỤC . Trang 76
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  TSCD Tài sản cố định
  GTGT Giá trị gia tăng
  BHXH Bảo hiểm xã hội
  BHYT Bảo hiểm y tế
  BHTT Bảo hiểm thất nghiệp
  KPCD Kinh phí công đoàn
  KQHD Kết quả hoạt động
  NSNN Ngân sách nhà nước
  SXKD Sản xuất kinh doanh


  DANH MỤC CÁC HÌNH

  Sơ đồ 2.1.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
  Sơ đồ 2.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
  Sơ đồ 2.2.3 Sơ đồ nhật ký chung  LỜI MỞ ĐẦU
  Sự ra đời và phát triển của kế toán gắn liền với sự phát triển của nền sản xuất xã hội. Xã hội ngày càng phát triển thì kế toán càng trở nên quan trọng và trở thành công cụ không thể thiếu được trong quản lý kinh tế Nhà nước và Doanh nghiệp. Để điều hành và quản lý được toàn bộ hoạt động kinh doanh một cách có hiệu quả nhất, các Doanh nghiệp cần phải nắm bắt kịp thời, chính xác thông tin kinh tế. Tất cả thông tin kinh tế có liên quan đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp đều được kế toán thu nhận, xử lý và tổng kết một cách kịp thời. Tuy có nhiều loại hình kinh doanh khác nhau nhưng muốn đứng vững trên thị trường thì sự quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp là làm thế nào sản phẩm hàng hóa dịch vụ của mình tiêu thụ trên thị trường và được thị trường chấp nhận.
  Cuối kỳ việc kinh doanh bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng đều tính phần chênh lệch giữa thu và chi nhằm xác định kết quả kinh doanh để biết được lãi, lỗ ra sao và tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp mà đưa ra những phương án kinh doanh có hiệu quả hơn.
  Nhận thức được tầm quan trọng, tính thiết thực của công việc kế toán vận dụng lý luận đã được học tập tại trường kết hợp với thực tế thu nhận được từ Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức, em đã chọn đề tài “ Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh” để nghiên cứu và viết chuyên đề của mình.
  Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
  Chương 2: Giới thiệu công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức.
  Chương 3: Nhận xét và kiến nghị


  Xem Thêm: Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status