Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán chi phí và tính giá thành tại Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí và tính giá thành tại Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1


  MỤC LỤC
  ------[1]

  ------MỤC LỤC . .i
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . .vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG . vii
  DANH MỤC CÁC SƠ ðỒ . .viii
  LỜI MỞ ðẦU . 1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . . 3
  1.1 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . . 3
  1.1.1 Khái niệm . . 3
  1.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất . 3
  1.1.1.2 Khái niệm chi phí giá thành . . 3
  1.1.2 Phân loại . . 4
  1.1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất . . 4
  1.1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm . . 8
  1.2 Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá
  thành sản phẩm và kỳ tính giá thành . 10
  1.2.1 Xác định đối tượng tập hợp chi phí . . 10
  1.2.1.1 Khái niệm . . 10
  1.2.1.2 Xác định đối tượng tập hợp chi phí . 10
  1.2.2 Xác định đối tượng tính giá thành . 11
  1.2.2.1 Khái niệm . . 11
  1.2.2.2 Xác định đối tượng tính giá thành . .11
  1.2.3 Kỳ tính giá thành sản phẩm . . 11
  1.2.3.1 Khái niệm . . 11
  i
  1.2.3.2 Xác định kỳ tính giá thành . .11
  1.3 Vai trò và nhiệm vụ kế toán CPSX và tính giá thành xây lắp . .11
  1.3.1 Vai trò kế toán CPSX và giá thành xây lắp . . 11
  1.3.2 Nhiệm vụ kế toán CPSX và giá thành xây lắp . .13
  1.4 Kế toán chi phí sản xuất . 14
  1.4.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . .15
  1.4.1.1 Khái niệm . . 15
  1.4.1.2 Phương pháp phân bổ . .15
  1.4.1.3 Chứng từ, sổ sách . 16
  1.4.1.4 Tài khoản sử dụng . .16
  1.4.1.5 Phương pháp kế toán . . 16
  1.4.1.6 Sơ đồ kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 17
  1.4.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 18
  1.4.2.1 Khái niệm . . 18
  1.4.2.2 Phương pháp phân bổ . 18
  1.4.2.3 Chứng từ, sổ sách . .19
  1.4.2.4 Tài khoản sử dụng . 19
  1.4.2.5 Sơ đồ hạch toán . . 20
  1.4.3 Kế toán chi phí sử dụng máy . 20
  1.4.3.1 Khái niệm . . 20
  1.4.3.2 Phương pháp phân bổ . .21
  1.4.3.3 Chứng từ, sổ sách . 21
  1.4.3.4 Tài khoản sử dụng . .22
  1.4.3.5 Sơ đồ hạch toán . 22
  1.4.4 Kế toán chi phí sản xuất chung . .22
  1.4.4.1 Khái niệm . . 22
  1.4.4.2 Phương pháp phân bổ . .23
  ii
  1.4.4.3 Chứng từ, số sách . 23
  1.4.4.4 Tài khoản sử dụng . .24
  1.4.4.5 Sơ đồ kế toán . . 24
  1.5 ðánh giá sản phẩm dở dang . .25
  1.5.1 ðánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí thực tế . 25
  1.5.2 ðánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo sản lượng hoàn thành
  tương đương . .25
  1.5.3 ðánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí định mức . .26
  1.6 Tính giá thành sản phẩm . 26
  1.6.1 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp . .26
  1.6.2 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ . 27
  1.6.3 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số . .27
  1.6.4 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp đơn đặt hàng . 28
  1.7 Kế toán thiệt hại trong quá trình sản xuất . .28
  1.7.1 Thiệt hại phá đi làm lại . .28
  1.7.2 Thiệt hại ngừng sản xuất . 29
  1.8 Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong
  doanh nghiệp xây lắp . 31
  1.9 Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong
  doanh nghiệp xây lắp trong trường hợp DN xây lắp vừa trực tiếp thi
  công vừa giao thầu lại . .33
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY
  DỰNG SỐ 1 (CC1) . .34
  2.1 Giới thiệu khái quát về Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 . .34
  2.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển . .34
  2.1.1.1 Khái quát về Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 . .34
  iii
  2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển . .36
  2.1.2 ðặc điểm hoạt động của công ty . .38
  2.1.2.1 Quyền hạn . 38
  2.1.2.2 Chức năng . .38
  2.1.2.3 Nhiệm vụ . 38
  2.1.2.4 Lĩnh vực kinh doanh . 39
  2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý . 41
  2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Tổng Công Ty . 41
  2.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban . .42
  2.1.4 Tổ chức kế toán tại văn phòng Tổng Công Ty . 44
  2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán . .44
  2.1.4.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban . .45
  2.1.4.3 Tổ chức hệ thống chứng từ . .47
  2.1.4.4 Tổ chức vận hành hệ thống tài khoản kế toán . 47
  2.1.4.5 Hình thức sổ kế toán . 48
  2.1.4.6 Một số chính sách kế toán . 48
  2.1.4.7 Tổ chức lập báo cáo kế toán . .50
  2.1.4.8 Chính sách kế toán máy tại Tổng Công Ty . .50
  2.2 Thực trạng công tác kế toán chi phí và tính giá thành xây lắp tại
  Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 . 51
  2.2.1 ðặc điểm công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm xây lắp tại Tổng công ty xây dựng số 1 . .51
  2.2.1.1 ðặc thù công tác kế toán tại Tổng Công Ty . 51
  2.2.1.2 Ngành nghề . .51
  2.2.1.3 Quy trình thi công sản phẩm xây lắp . .52
  2.2.1.4 ðối tượng tập hợp chi phí sản xuất . .52
  2.2.1.5 ðối tượng tính giá thành . .52
  iv
  2.2.1.6 Kỳ tính giá thành . .53
  2.2.2 Kế toán chi phí sản xuất chung . 53
  2.2.2.1 Chi phí nhân viên . .55
  2.2.2.2 Chi phí vật liệu . 61
  2.2.2.3 Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất . 62
  2.2.2.4 Chi phí khấu hao TSCð . 64
  2.2.2.5 Chi phí dịch vụ mua ngoài . 65
  2.2.2.6 Chi phí bằng tiền khác . 67
  2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất . .69
  2.2.4 Tính giá thành sản phẩm xây lắp . 71
  2.2.4.1 Tiến hành nghiệm thu công trình . .71
  2.2.4.2 Tính giá thành sản phẩm . .72
  CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ . .74
  3.1 Nhận xét chung về tổ chức kế toán và tính giá thành tại Tổng Công
  Ty Xây Dựng Số 1 . .74
  3.1.1 Ưu điểm chung của công ty . 74
  3.1.2 Ưu điểm về tổ chức kế toán tập hợp chi phí xản xuất và tính giá
  thành tại Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 . 75
  3.1.2 Nhược điểm . .76
  3.2 Kiến nghị . .77
  KẾT LUẬN . .85
  LỜI MỞ ðẦU
  ------[1]

  ------1. Tính cấp thiết của đề tài
  Sau những năm chuyển đổi nền kinh tế, với sự áp dụng cơ chế quản lý
  kinh tế mới thay cho cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung, thì hệ
  thống cơ sở hạ tầng của nước ta đã có sự vượt bậc. ðóng góp đáng kể cho
  sự phát triển của đất nước là ngành xây dựng cơ bản - một ngành mũi nhọn
  thu hút khối lượng vốn đầu tư của cả nước. Thành công của ngành xây dựng
  trong những năm qua đã tạo tiền đề không nhỏ thúc đẩy quá trình công
  nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
  Với đặc trưng cơ bản của ngành xây dựng là vốn đầu tư lớn, thời gian
  thi công dài qua nhiều khâu nên vấn đề đặt ra là phải làm sao để quản lý vốn
  tốt, có hiệu quả, đồng thời khắc phục được tình trạng thất thoát, lãng phí
  trong quá trình sản xuất, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh
  tranh cho doanh nghiệp.
  ðể giải quyết vấn đề nói trên, công cụ hữu hiệu và đắc lực mà mỗi
  doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây lắp cần có là các thông tin
  phục vụ cho quản lý đặc biệt là các thông tin về chi phí và giá thành sản
  phẩm. Chi phí sản xuất được tập hợp một cách chính xác kết hợp với việc
  tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm sẽ làm lành mạnh hóa các mối quan
  hệ kinh tế tài chính trong doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc sử dụng
  hiệu quả nguồn đầu tư.
  Nhận thấy tầm quan trọng của giá thành sản phẩm trong sản xuất hiện
  nay, đồng thời qua tìm hiểu thực tế, em chọn nghiên cứu đề tài “Kế toán chi
  phí và tính giá thành tại Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1”. Do thời gian
  thực tập ngắn và sự hiểu biết của bản thân còn hạn chế nên sẽ không tránh

  khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ dẫn đóng góp ý kiến
  của quý thầy, cô và các anh, chị phòng kế toán, để em ngày càng được nâng
  cao hơn về chuyên môn nghiệp vụ và để bài viết của em được hoàn thành tốt
  hơn.
  2. Phạm vi nghiên cứu:
  Tổng hợp chi phí và giá thành công trình Chung Cư Tân Tạo 1 - Lô
  B, hạng mục “Phần cọc - Thử tải tĩnh cọc” tại Tổng công ty xây dựng số 1
  được khởi công từ ngày 01/07/2009 đến ngày 31/12/2010.
  3. Mục đích nghiên cứu:
   Tìm hiểu về quy trình tổng hợp tính chi phí và giá thành trong doanh
  nghiệp xây lắp
   Nắm bắt về chế độ kế toán, các phần hành kế toán và những vướng
  mắc, tồn tại của chính sách kế toán, để từ đó đóng góp một số ý kiến
  nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Tổng Công Ty.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
   Dựa trên hợp đồng giao nhận thầu xây lắp số 135/CC1/QLDA1/2009
  Công trình Chung Cư Tân Tạo 1 - Lô B.
   Dựa vào các hóa đơn thi công thanh toán công trình để tổng hợp và
  phân tích số liệu
   Dựa trên các chính sách và phương pháp kế toán được áp dụng tại Tổng
  công ty xây dựng số 1
  5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp
  Chương I: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành xây
  lắp.
  Chương II: Thực trạng công tác kế toán chi phí và tính giá thành xây lắp tại
  Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1.
  Chương III: Nhận xét và kiến nghị


  Xem Thêm: Kế toán chi phí và tính giá thành tại Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí và tính giá thành tại Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status