Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Ngân Hàng Dữ Liệu

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Ngân Hàng Dữ Liệu


  MỤC LỤC

  Lời mở đầu 1
  Chương 1: Cơ Sở Lý Luận Chung Về Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh
  . 3
  1.1 Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ . 3
  1.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 3
  1.1.1.1 Khái niệm 3
  1.1.1.2 Qui định hạch toán 3
  1.1.1.3 Sổ sách chứng từ kế toán . 4
  1.1.1.4 Tài khoản sử dụng 4
  1.1.1.5 Sơ đồ hạch toán . 5
  1.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 5
  1.1.2.1 Kế toán chiết khấu thương mại 5
  1.1.2.2 Kế toán giảm giá hàng bán . 6
  1.1.2.3 Kế toán hàng bán trả lại . 7
  1.1.2.4 Kế toán thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu 8
  1.2 Giá vốn hàng bán 12
  1.2.1 Khái niệm . 12
  1.2.2 Qui định hạch toán . 12
  1.2.3 Tài khoản sử dụng . 12
  1.2.4 Sơ đồ hạch toán 13
  1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính . 14
  1.3.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . 14
  1.3.1.1 Khái niệm 14
  1.3.1.2 Quy định hạch toán 14
  1.3.1.3 Sổ sách chứng từ kế toán . 15
  1.3.1.4 Tài khoản sử dụng 15
  1.3.1.5 Sơ đồ hạch toán 16
  1.3.2 Kế toán chi phí tài chính . 17
  1.3.2.1 Khái niệm 17
  1.3.2.2 Qui định hạch toán 17
  1.3.2.3 Sổ sách chứng từ kế toán 17
  1.3.2.4 Tài khoản sử dụng . 17
  1.3.2.5 Sơ đồ hạch toán 18
  1.4 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 18
  1.4.1 Kế toán chi phí bán hàng 18
  1.4.1.1 Khái niệm 19
  1.4.1.2 Qui định hạch toán 19
  1.4.1.3 Tài khoản sử dụng 19
  1.4.1.4 Sơ đồ hạch toán . 20
  1.4.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 20
  1.4.2.1 Khái niệm 20
  1.4.2.2 Quy định hạch toán 21
  1.4.2.3 Sổ sách chứng từ kế toán . 21
  1.4.2.4 Tài khoản sử dụng 21
  1.4.2.5 Sơ đồ hạch toán 22
  1.5 Kế toán thu nhập và chi phí khác 23
  1.5.1 Kế toán thu nhập khác 23
  1.5.1.1 Khái niệm 23
  1.5.1.2 Qui định hạch toán 23
  1.5.1.3 Tài khoản sử dụng . 23
  1.5.1.4 Sơ đồ hạch toán 24
  1.5.2 Kế toán chi phí khác . 24
  1.5.2.1 Khái niệm 24
  1.5.2.2 Tài khoản sử dụng . 25
  1.5.2.3 Sơ đồ hạch toán 25
  1.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp . 26
  1.6.1 Khái niệm . 26
  1.6.2 Qui định hạch toán . 26
  1.6.3 Tài khoản sử dụng . 26
  1.6.4 Phương pháp hạch toán 27
  1.7 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 27
  1.7.1 Khái niệm . 27
  1.7.2 Quy định hạch toán . 27
  1.7.3 Sổ sách chứng từ kế toán 28
  1.7.4 Tài khoản sử dụng 28
  1.7.5 Sơ đồ hạch toán 28
  Chương 2: Thực Trạng Công Tác Kế Toán Tại Công Ty TNHH Ngân Hàng Dữ Liệu 30
  2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Ngân Hàng Dữ Liệu 30
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị 30
  2.1.2 Nghành nghề lĩnh vực hoạt động của đơn vị . 30
  2.1.3 Tổ chức cơ cấu của đơn vị . 31
  2.1.3.1 Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 31
  a. Sơ đồ bộ máy quản lý . 31
  b. Nhiệm vụ, chức năng từng bộ phận . 31
  2.1.3.2 Cơ cấu công tác tổ chức kế toán của công ty . 32
  a. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán . 32
  b. Nhiệm vụ, chức năng từng kế toán . 32
  c. Chính sách chế độ kế toán 33
  d. Hình thức ghi sổ kế toán . 33
  e. Tài khoản sử dụng 34
  2.1.4 Những thuận lợi và khó khăn của đơn vị . 35
  2.1.4.1 Thuận lợi 35
  2.1.4.2 Khó khăn . 35
  2.1.5 Phương hướng phát triển của đơn vị . 35
  2.2 Tình hình thực tế tại công ty TNHH Ngân hàng Dữ Liệu . 36
  2.2.1 Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ 36
  2.2.1.1 Nội dung và nguyên tắc hạch toán 36
  2.2.1.2 Chứng từ sử dụng . 36
  2.2.1.3 Phương pháp lập chứng từ và qui trình luân chuyển chứng từ 36
  2.2.1.4 Tài khoản sử dụng . 37
  2.2.1.5 Sổ sách kế toán và trình tự ghi sổ 37
  2.2.1.6 Minh họa một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan 38
  2.2.1.7 Phản ánh số liệu vào sổ sách có liên quan . 39
  2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán và các khoản giảm trừ doanh thu . 42
  2.2.2.1 Nội dung và nguyên tắc hạch toán 42
  2.2.2.2 Chứng từ sử dụng . 43
  2.2.2.3 Phương pháp lập chứng từ và qui trình luân chuyển chứng từ 43
  2.2.2.4 Tài khoản sử dụng . 43
  2.2.2.5 Sổ sách kế toán và trình tự ghi sổ 43
  2.2.2.6 Minh họa một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan 44
  2.2.2.7 Phản ánh số liệu vào sổ sách có liên quan . 44
  2.2.3 Kế toán doanh thu tài chính . 46
  2.2.3.1 Nội dung và nguyên tắc hạch toán 46
  2.2.3.2 Chứng từ sử dụng . 46
  2.2.3.3 Phương pháp lập chứng từ và qui trình luân chuyển chứng từ 46
  2.2.3.4 Tài khoản sử dụng . 47
  2.2.3.5 Sổ sách kế toán và trình tự ghi sổ 47
  2.2.3.6 Minh họa một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan 47
  2.2.3.7 Phản ánh số liệu vào sổ sách có liên quan . 47
  2.2.4 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 48
  2.2.4.1 Kế toán chi phí bán hàng 48
  a. Nội dung và nguyên tắc hạch toán . 48
  b. Chứng từ sử dụng 48
  c. Phương pháp lập chứng từ và qui trình luân chuyển chứng từ . 48
  d. Tài khoản sử dụng 49
  e. Sổ sách kế toán và trình tự ghi sổ . 49
  f. Minh họa một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan 49
  g. Phản ánh số liệu vào sổ sách có liên quan 50
  2.2.4.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 51
  a. Nội dung và nguyên tắc hạch toán . 51
  b. Chứng từ sử dụng 51
  c. Phương pháp lập chứng từ và qui trình luân chuyển chứng từ . 52
  d. Tài khoản sử dụng 52
  e. Sổ sách kế toán và trình tự ghi sổ . 52
  f. Minh họa một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan 53
  g. Phản ánh số liệu vào sổ sách có liên quan 53
  2.2.5 Kế toán chi phí tài chính . 56
  2.2.5.1 Nội dung và nguyên tắc hạch toán 56
  2.2.5.2 Chứng từ sử dụng . 56
  2.2.5.3 Phương pháp lập chứng từ và qui trình luân chuyển chứng từ 56
  2.2.5.4 Tài khoản sử dụng . 56
  2.2.5.5 Sổ sách kế toán và trình tự ghi sổ 56
  2.2.5.6 Minh họa một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan 56
  2.2.5.7 Phản ánh số liệu vào sổ sách có liên quan . 56
  2.2.6 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 56
  2.2.6.1 Nội dung và nguyên tắc hạch toán 56
  2.2.6.2 Chứng từ sử dụng . 57
  2.2.6.3 Phương pháp lập chứng từ và qui trình luân chuyển chứng từ 57
  2.2.6.4 Tài khoản sử dụng . 57
  2.2.6.5 Sổ sách kế toán và trình tự ghi sổ 57
  2.2.6.6 Minh họa một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan 57
  2.2.6.7 Phản ánh số liệu vào sổ sách có liên quan . 57
  2.2.7 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 59
  2.2.7.1 Nội dung và nguyên tắc hạch toán 59
  2.2.7.2 Chứng từ sử dụng . 59
  2.2.7.3 Phương pháp lập chứng từ và qui trình luân chuyển chứng từ 59
  2.2.7.4 Tài khoản sử dụng . 59
  2.2.7.5 Sổ sách kế toán và trình tự ghi sổ 59
  2.2.7.6 Minh họa một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan 59
  2.2.7.7 Phản ánh số liệu vào sổ sách có liên quan . 60
  Chương 3 : Kết Luận – Kiến Nghị 64
  3.1 Nhận xét 64
  3.1.1 Ưu điểm 64
  3.1.2 Nhược điểm 65
  KẾT LUẬN . 66
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 67
  PHỤ LỤC  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong nền kinh tế hiện nay, bất kì một doanh nghiệp, một công ty nào khi bước vào lĩnh vực kinh doanh thì mục tiêu hướng tới đều là lợi nhuận. Khi công ty muốn tồn tại, phát triển và muốn đứng vững trên thị trường thì việc kinh doanh phải có lợi. Để đạt được mục đích đó thì đầu ra hay nói một cách khác là kết quả tiêu thụ một sản phẩm, dịch vụ là một trong những điều kiện quan trọng mà doanh nghiệp, công ty cần phải quan tâm đến. Muốn mang lại hiệu quả cao nhất thì công ty phải đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, năng lực cạnh tranh, yếu tố cung cầu của xã hội để từ đó khắc phục những điểm yếu của mình đồng thời phát huy mọi ưu điểm để công ty đạt được lợi nhuận cao nhất tiến tới khẳng định vị trí trên thị trường. Nhưng trên thị trường sự cạnh tranh là một điều thiết yếu không thể tránh khỏi, vì vậy đòi hỏi công ty phải chuẩn bị kế hoạch rõ ràng và đúng đắn cho sự phát triển lâu dài, một trong những kế hoạch đó là việc sử dụng nguồn vốn và chi phí sao cho hợp lí để hoạt động của công ty tiến hành thuận lợi hơn. Trong đó, công việc của nhân viên kế toán rất quan trọng vì hàng tháng nhân viên phải xác định kết quả kinh doanh kịp thời, chính xác giúp nhà quản lí nắm vững tình hình hoạt động công ty, nắm bắt cơ hội kinh doanh giúp công ty ngày càng phát triển. Vì nhận thấy rõ tầm quan trọng của ngành kế toán nói chung và công tác kế toán chi phí ,doanh thu và xác định kết quả kinh doanh nói riêng nên em chọn đề tài: “Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Ngân Hàng Dữ Liệu” để làm với mong muốn tìm rõ hơn thực tế hoạt động tại đơn vị.
  2. Mục đích nghiên cứu
  - Nhằm hệ thống hoá cơ sở lý luận về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng về tình hình doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Ngân Hàng Dữ Liệu.
  - Từ đó đưa ra nhận xét về công ty TNHH Ngân Hàng Dữ Liệu.

  3. Phạm vi nghiên cứu
  - Bài báo cáo được thực hiện tại công ty TNHH Ngân Hàng Dữ Liệu
  - Số liệu báo cáo: quý 1/2011
  - Giới hạn phạm vi nghiên cứu: do thời gian và trình độ chuyên môn còn hạn chế, phạm vi nghiên cứu của bài báo cáo chỉ dừng lại ở công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong quý 1/2011
  4. Phương pháp nghiên cứu
  - Phương pháp điều tra
  - Phương pháp thu thập
  - Phương pháp mô phỏng
  - Phương pháp so sánh
  - Phương pháp phân tích
  5. Nội dung nghiên cứu
  Đề tài “Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Ngân hàng Dữ Liệu” được chia thành 3 chương, cụ thể là:
  Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán xác định kết quả kinh doanh
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại công ty TNHH Ngân Hàng Dữ Liệu
  Chương 3: Kết luận – Kiến nghị


  Xem Thêm: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Ngân Hàng Dữ Liệu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Ngân Hàng Dữ Liệu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status