Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán các khoản phải trả tại công ty TNHH Cogniplus Interiors

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán các khoản phải trả tại công ty TNHH Cogniplus Interiors


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 5
  1. Tính cấp thiết của đề tài: 5
  2. Tình hình nghiên cứu: 6
  3. Mục đích nghiên cứu: 6
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu: 6
  5.Phương pháp nghiên cứu: 6
  6. Dự kiến kết quả nghiên cứu: 7
  7. Kết cấu của đề án Khóa luận tốt nghiệp: 7
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 8
  1.1. Những vấn đề chung về hoạt động xây lắp và công ty trang trí nội thất: 8
  1.1.1. Các loại hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng và trang trí nội thất: 8
  1.1.1.1. Hợp đồng với khách hàng: 8
  1.1.1.2. Hợp đồng với người bán: 9
  1.1.2. Phương thức nhận và giao thầu: 9
  1.1.2.1. Phương thức nhận thầu: 9
  1.1.2.2. Phương thức giao thầu: 10
  1.1.3. Đặc điểm ngành ảnh hưởng đến công tác kế toán: 11
  1.2. Nghiệp vụ kế toán phải trả người bán. 12
  1.2.1. Khái niệm: 12
  1.2.2. Nguyên tắc hạch toán: 12
  1.2.3. Tài khoản sử dụng: 13
  1.2.4. Sơ đồ hạch toán: 13
  1.2.5. Kiểm soát nội bộ khoản phải trả: 14
  1.3. Nghiệp vụ kế toán phải thu khách hàng: 14
  1.3.1. Khái niệm: 14
  1.3.2. Nguyên tắc hạch toán: 14
  1.3.3. Tài khoản sử dụng: 15
  1.3.4. Sơ đồ hạch toán: 16
  1.3.5. Dự phòng khoản phải thu khó đòi: 16
  1.3.6. Chênh lệch tỷ giá khoản nợ phải thu: 18
  1.3.7. Kiểm soát nội bộ khoản phải thu: 19
  CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH COGNIPLUS INTERIORS. 21
  2.1. Vài nét về công ty. 21
  2.1.1. Tên công ty: 21
  2.1.2. Địa chỉ liên hệ: 21
  2.1.3. Loại hình doanh nghiệp: 21
  2.1.4. Ngành nghề kinh doanh: 21
  2.1.5. Quy trình công nghệ: 21
  2.2. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ các phòng ban. 22
  2.2.1. Sơ đồ tổ chức: 22
  2.2.2. Nhiệm vụ các phòng ban. 22
  2.2.2.1. Phòng Marketing: 22
  2.2.2.2. Phòng thiết kế: 23
  2.2.2.3. Phòng quản lí dự án và thi công: 23
  2.2.2.4. Phòng dự toán và thu mua: 23
  2.2.2.5. Phòng quản lý nhân sự: 24
  2.2.2.6. Phòng kế toán. 24
  2.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty. 25
  2.3.1. Hình thức kế toán: 25
  2.3.2. Hệ thống tài khoản ty liên quan đến kế toán phải trả người bán (NB) và phải thu khách hàng: 28
  2.3.3. Chứng từ, báo cáo, sổ sách. 30
  2.3.3.1. Các báo cáo của công ty: 30
  2.3.3.2.Các chứng từ đang sử dụng cho khoản phải thu KH và phải trả NB: 30
  2.3.3.2. Sổ sách kế toán công ty đang sử dụng: 32
  2.3.4. Chính sách kế toán khác: 32
  CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH KẾ TOÁN KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN VÀ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH COGNIPLUS INTERIORS. 33
  3.1. Sơ lược về đặc điểm kinh doanh của công ty: 33
  3.2. Khoản phải trả người bán tại công ty: 34
  3.2.1.Nội dung và nguyên tắc hạch toán: 34
  3.2.1.1. Nội dung hạch toán: 34
  3.2.1.2. Nguyên tắc hạch toán: 35
  3.2.2. Hồ sơ chứng từ sử dụng và trình tự lưu chuyển chứng từ: 48
  3.2.2.1. Hồ sơ chứng từ sử dụng và quy định về tính hợp lệ: 48
  3.2.2.2. Trình tự lưu chuyển chứng từ: 52
  3.2.3. Tài khoản và sổ sách kế toán sử dụng: 52
  3.2.3.1. Tài khoản sử dụng: 52
  3.2.3.2. Sổ sách sử dụng: 53
  3.2.4. Minh họa nghiệp vụ: 53
  3.2.5.Quy trình ghi sổ: 56
  3.2.6. Sơ đồ tài khoản tổng hợp: 60
  3.2.7. Lập báo cáo: 61
  3.3. Khoản phải thu khách hàng tại công ty: 61
  3.3.1.Nội dung và nguyên tắc hạch toán: 61
  3.3.1.1. Nội dung hạch toán: 61
  3.3.1.2. Nguyên tắc hạch toán: 62
  3.3.2. Hồ sơ, chứng từ sử dụng và trình tự lưu chuyển chứng từ. 68
  3.3.2.1. Hồ sơ, chứng từ sử dụng và quy định về tính hợp lệ: 68
  3.3.2.2. Trình tự lưu chuyển chứng từ: 69
  3.3.3. Tài khoản và sổ sách sử dụng: 70
  3.3.3.1. Tài khoản sử dụng: 70
  3.3.3.2. Sổ sách sử dụng: 71
  3.3.4. Minh họa nghiệp vụ: 71
  3.3.5. Quy trình ghi sổ: 73
  3.3.6. Sơ đồ tài khoản tổng hợp: 76
  3.3.7. Lập báo cáo: 76
  Chương IV: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ. 77
  4.1. Nhận xét chung: 77
  4.2. Công tác kế toán: 77
  4.2.1. Những ưu điểm phòng kế toán đạt được: 77
  4.2.2. Những hạn chế: 78
  4.3. Kiến nghị: 79
  4.3.1. Kế toán phải trả người bán: 79
  4.3.2. Kế toán phải thu Khách hàng: 79
  KẾT LUẬN . 82
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 83
  PHỤ LỤC 84
  1A: Màn hình nhập liệu phiếu chi ngân hàng tại phần mềm 84
  1B: Màn hình đăng nhập sổ chi tiết công nợ cũng như sổ chi tiết các tài khoản khác tại phần mềm 84
  1C: Sổ chi tiết công nợ Công ty TNHH TM DV Đỉnh Phú . 85
  1D: Màn hình Cash Flow (dùng để lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng tại C+ . 85
  1E: Bộ hồ sơ thanh toán gồm có: Đề nghị thanh toán AC01-09, UNC, Hợp đồng, Đơn hàng, Bảng báo giá, Bảng so sánh giá, Biên bản giao nhận, Bảng quyết toán, Bảng nghiệm thu khối lượng, Cabinet Delivery Inspection
  1F: Giấy Đề nghị khách hàng thanh toán
  1G: Hợp đồng với KH  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài:Nước ta là một nước đang phát triển, nền kinh tế vẫn còn đang trong giai đoạn thực hiện các chính sách đổi mới nhằm tạo ra những bước chuyển mạnh mẽ, đưa nước ta thành một nước công nghiệp. Để thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá - hiện đại hóa đất nước, xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN thì nền kinh tế cần phát triển ổn định, vững chắc, phấn đấu đạt được chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế kế hoạch đã đề ra. Do đó nhà nước ta thực hiện chính sách kinh tế mở cửa và hội nhập để tồn tại trong nền kinh tế hiện nay thì các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao vị thế của mình để có thể tồn tại và phát triển.
  Để có thể đứng vững trước những cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp Việt Nam đang có những bước chuyển biến mạnh mẽ cả về hình thức, quy mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng dù có phát triển đến mức nào, ở loại hình doanh nghiệp đi chăng nữa thì doanh nghiệp cũng phải chú ý đến hiệu quả kinh doanh đó là điều cơ bản để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Muốn vậy điều trước tiên là phải tạo được chữ tín.
  Trong hoạt động kinh doanh thì việc mua hàng và bán hàng được diễn ra hàng ngày và chiếm khối lượng lớn công việc do đó thường xuyên phát sinh các nghiệp vụ phải thu và phải trả. Mặt khác nghiệp vụ thanh toán liên quan với các nghiệp vụ quỹ và nghiệp vụ tạo vốn. Vì vậy để tránh việc chiếm dụng vốn, đảm bảo thu chi trong kì, kế toán phải thu và phải trả đóng vai trò không nhỏ. Nếu giải quyết tốt nghiệp vụ này sẽ tạo thuận lợi cho quá trình thu mua và tiêu thụ hàng hóa và hơn thế nữa sẽ tạo được niềm tin lớn cho các bên kinh doanh. Như vậy có thể nói nghiệp vụ phải thu và phải trả có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, nó góp phần duy trì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
  Khi tiếp xúc với thực tế công tác kế toán tại công ty TNHH Cogniplus Interiors em nhận thấy rằng, kế toán phải thu, phải trả tại công ty trang trí nội thất và xây dựng có nhiều điểm khác biệt với loại hình sản xuất , thương mại, đồng thời nghiệp vụ phải trả chiếm tỷ trọng lớn trong tất cả các nghiệp vụ phát sinh tại công ty. Do đó người kế toán phải rất linh hoạt và biết sắp xếp công việc hợp lí để các công việc được thực hiện theo đúng kế hoạch và thuận lợi nhất. Vì vậy em chọn đề tài: “Kế toán khoản phải thu khách hàng và khoản phải trả người bán tại công ty TNHH Cogniplus Interiors” làm đề án khóa luận tốt nghiệp của mình.

  2. Tình hình nghiên cứu:Đề tài “ Kế toán khoản phải thu, phải trả” đã được thực hiện rất nhiều tại các công ty khác nhau với các loại hình kinh doanh. Tại Công ty TNHH Cogniplus Interiors đã có một số đề tài được thực hiện như “ kế toán các khoản phải thu”, “ kế toán các khoản phải trả” tuy nhiên đề tài “ kế toán khoản phải thu khách hàng và phải trả người bán” chưa được thực hiện.
  Vì vậy qua đề tài này sẽ làm rõ quy trình thực hiện khoản phải thu khách hàng và khoản phải trả người bán tại công ty xây dựng, trang trí nội thất nói chung và tại Cogniplus nói chung
  3. Mục đích nghiên cứu:Hiểu rõ hơn công tác kế toán nói chung cũng như kế toán phải thu phải trả ở một công ty cụ thể .
  Khai thác những điểm khác nhau giữa lý thuyết và thực tế, giữa loại hình công ty xây dựng và thương mại, sản xuất về đề tài đã chọn .
  Đưa ra nhận xét và kiến nghị để đóng góp cho phòng kế toán tại công ty .
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu:Việc hạch toán khoản phải thu khách hàng - phải trả người bán được thực hiện như thế nào, đã thật hợp lý.
  Việc tổ chức và lưu chuyển chứng từ được thực hiện ra sao, có thật chặt chẽ .
  Việc đánh giá công nợ có gốc ngoại tệ .
  Việc sử dụng tỷ giá hạch toán có phù hợp với chuẩn mực hay không .
  5.Phương pháp nghiên cứu:Đề tài được nghiên cứu theo phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, phân tích và đánh giá số liệu thực tế tại công ty kết hợp với lý thuyết học, những thông tin thu thập qua báo chí, sách vở, các văn bản báo cáo và thông qua việc tiếp xúc thực tế tại công ty. Bên cạnh đó, đề tài còn sử dụng phương pháp so sánh tương đối, tuyệt đối giữa các công trình của công ty
  6. Dự kiến kết quả nghiên cứu:Tìm hiểu lý thuyết khoản phải trả người bán và phải thu khách hàng theo quy định của Bộ Tài chính được áp dụng tại các doanh nghiệp
  Trình bày chi tiết công việc thực tế khoản phải trả người bán và khoản phải thu khách hàng tại Cogniplus từ đó so sánh với lý thuyết để đưa ra những ưu điểm và hạn chế đồng thời có những kiến nghị thiết thực và hợp lý.
  7. Kết cấu của đề án Khóa luận tốt nghiệp:Để có cái nhin tổng quát cũng như chi tiết từng vấn đề cần giải quyết, chuyên đề tốt nghiệp được chia thành 4 phần cụ thể như sau :
  Chương 1 : Cơ sở lý luận về kế toán khoản phải trả người bán (NB) và phải thu khách hàng (KH)
  Chương 2 : Giới thiệu chung về Công ty TNHH Cogniplus Interiors.
  Chương 3 : Kế toán khoản phải trả người bán và phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Cogniplus Interiors
  Chương 4 : Một số nhận xét và kiến nghị
  Trong quá trình làm đề tài tuy đã rất nổ lực và cố gắng cũng không thể tránh những sai xót, hạn chế về nội dung cũng như hình thức cần được sửa chữa, bổ sung . Chính vì vậy, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành của quý thầy cô để đề tài có thể hoàn thiện hơn.


  Xem Thêm: Kế toán các khoản phải trả tại công ty TNHH Cogniplus Interiors
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán các khoản phải trả tại công ty TNHH Cogniplus Interiors sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status