Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng cô

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng cô


  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT VII
  DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ . VIII
  DANH MỤC SỔ SÁCH IX
  LỜI MỞ ĐẦU .1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ
  VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 4
  1.1 Khái niệm và ý nghĩa kết quả hoạt động kinh doanh .4
  1.1.1 Khái niệm 4
  1.1.2 Ý nghĩa .4
  1.2 Khái niệm, nguyên tắc và nhiệm vụ kế toán liên quan đến việc
  xác định kết quả hoạt động kinh doanh 5
  1.2.1 Khái niệm .5
  1.2.2 Nguyên tắc kế toán 5
  1.2.3 Nhiệm vụ kế toán .5
  1.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp .6
  1.3.1 Kế toán tập hợp doanh thu 6
  1.3.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6
  1.3.1.2 Kế toán doanh thu nội bộ . 13
  1.3.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 14
  1.3.2.1 Chiết khấu thương mại 14
  1.3.2.2 Giảm giá hàng bán . 15
  1.3.2.3 Hàng bán bị trả lại . 17
  1.3.2.4 Các khoản thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế xuất khẩu . 18
  1.3.3 Kế toán giá vốn hàng bán . 23
  1.3.4 Kế toán chi phí bán hàng . 28
  1.3.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 31
  1.3.6 Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính . 34
  1.3.6.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 34
  1.3.6.2 Kế toán chi phí tài chính 35
  1.3.7 Kế toán xác định kết quả hoạt động khác 37
  1.3.7.1 Kế toán thu nhập khác . 37
  1.3.7.2 Kế toán chi phí khác . 39
  1.3.8 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 41
  1.3.9 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh . 45
  CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
  KHẨU HÀNG CÔNG NGHIỆP (INEXIM) 48
  2.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty INEXIM . 50
  2.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty INEXIM 50
  2.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 51
  2.3.1 Hình thức sở hữu vốn 51
  2.3.2 Lĩnh vực kinh doanh . 51
  2.3.3 Ngành nghề kinh doanh 51
  2.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty INEXIM . 51
  2.4.1 Cơ cấu bộ máy quản lý toàn bộ Công ty 51
  2.4.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty 52
  2.4.3 Cơ cấu nhân sự của bộ máy quản lý công ty . 52
  2.4.4 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban . 52
  2.5 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty INEXIM 54
  2.5.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 55
  2.5.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán . 55
  2.6 Hình thức tổ chức sổ sách tại công ty INEXIM. . 57
  2.6.1 Hình thức kế toán đang áp dụng tại Công ty 57
  2.6.2 Chính sách và hệ thống chứng từ, sổ kế toán đang áp dụng . 58
  2.6.3 Hệ thống tài khoản sử dụng . 59
  2.6.4 Hệ thống báo cáo tài chính 59
  2.7 Tình hình hoạt động của công ty INEXIM. 59
  2.7.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . 59
  2.7.1.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 59
  2.7.1.2 Kết quả kinh doanh đạt được trong năm qua . 65
  2.7.2 Những thuận lợi và khó khăn của công ty . 66
  2.7.3 Phương hướng phát triển trong thời gian tới 67
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KQKD TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
  KHẨU HÀNG CÔNG NGHIỆP 69
  3.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 69
  3.1.1 Nội dung 69
  3.1.2 Chứng từ sử dụng 70
  3.1.3 Tài khoản sử dụng 74
  3.1.4 Phương pháp hạch toán 75
  3.1.5 Trình tự ghi chép kế toán doanh thu 77
  3.2 Kế toán giá vốn hàng bán 83
  3.2.1 Nội dung 83
  3.2.2 Chứng từ sử dụng 83
  3.2.3 Tài khoản sử dụng 84
  3.2.4 Phương pháp hạch toán .85
  3.2.5 Trình tự ghi chép kế toán giá vốn hàng bán .86
  3.3 Kế toán chi phí bán hàng . 91
  3.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .91
  3.4.1 Nội dung 91
  3.4.2 Chứng từ sử dụng 93
  3.4.3 Tài khoản sử dụng 93
  3.4.4 Phương pháp hạch toán .94
  3.4.5 Trình tự ghi chép kế toán chi phí quản lý doanh nghệp 95
  3.5 Kế toán hoạt động tài chính 99
  3.5.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 99
  3.5.1.1 Nội dung 99
  3.5.1.2 Chứng từ sử dụng . 99
  3.5.1.3 Tài khoản sử dụng . 99
  3.5.1.4 Phương pháp hạch toán 100
  3.5.1.5 Trình tự ghi chép doanh thu hoạt động tài chính . 100
  3.5.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính . 104
  3.5.2.1 Nội dung . 104
  3.5.2.2 Chứng từ sử dụng 104
  3.5.2.3 Tài khoản sử dụng . 105
  3.5.2.4 Phương pháp hạch toán 106
  3.5.2.5 Trình tự ghi chép kế toán chi phí hoạt động tài chính . 106
  3.6 Kế toán hoạt động khác . 110
  3.6.1 Kế toán thu nhập khác . 110
  3.6.1.1 Nội dung 110
  3.6.1.2 Chứng từ sử dụng 110
  3.6.1.3 Tài khoản sử dụng . 110
  3.6.1.4 Phương pháp hạch toán 111
  3.6.1.5 Trình tự ghi chép kế toán thu nhập khác . 111
  3.6.2 Kế toán chi phí khác 115
  3.6.2.1 Nội dung . 115
  3.6.2.2 Chứng từ sử dụng . 115
  3.6.2.3 Tài khoản sử dụng . 115
  3.6.2.4 Phương pháp hạch toán 115
  3.6.2.5 Trình tự ghi chép kế toán chi phí khác 116
  3.7 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 120
  3.7.1 Công thức và thời kỳ tính kết quả hoạt động kinh doanh . .120
  3.7.2 Chứng từ sử dụng .120
  3.7.3 Tài khoản sử dụng 120
  3.7.4 Phương pháp hạch toán .121
  3.7.5 Sơ đồ kết quả hoạt động kinh doanh Quý III năm 2010 122
  3.7.6 Trình tự ghi chép kế toán xác định kết quả kinh doanh .122
  3.8 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp .127
  3.8.1 Nội dung 127
  3.8.2 Kết chuyển lỗ qua các năm .128
  CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG CÔNG NGHIỆP . 130
  4.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác Kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty INEXIM 130
  4.2 Đánh giá sơ bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .131
  4.3 Nhận xét cụ thể .132
  4.4 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh 135
  4.4.1 Giải pháp 1: Về tổ chức công tác kế toán . 135
  4.4.2 Giải pháp 2: Về chứng từ . 136
  4.4.3 Giải pháp 3: Về hệ thống sổ sách của công ty 136
  4.4.4 Giải pháp 4: Chính sách chiết khấu cho khách hàng 136
  4.4.5 Giải pháp 5: Về chi phí bán hàng và chi phí QLDN 137
  4.4.6 Giải pháp 6: Về khoản nợ phải thu trong doanh thu bán hàng . 138
  4.4.7 Giải pháp 7: Về đội ngũ nhân sự và tiền lương 138
  4.4.8 Giải pháp 8: Chính sách gia tăng doanh thu . 139
  4.4.9 Giải pháp 9: Chính sách giảm chi phí . 140
  KẾT LUẬN . 142
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 143
  PHỤ LỤC . 144


  LỜI MỞ ĐẦU
  Xem Thêm: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng cô
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng cô sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status