Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Darling

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Darling


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU
  Sự cần thiết của đề tài Trang 1

  Mục đích nghiên cứu . Trang 2
  Phương pháp nghiên cứu . Trang 2
  Phạm vị nghiên cứu Trang 2
  Kết cấu KLTN . Trang 2
  Chương I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  1.1 Một số vấn đề chung . Trang 3
  1.1.1 Khái niệm . Trang 3
  1.1.2 Phân loại chi phí SXKD . Trang 3
  1.1.2.1 Theo nội dung kinh tế của chi phí Trang 3
  1.1.2.2 Theo khoản mục chi phí . Trang 4
  1.1.2.3 Theo mối quan hệ chi phí và khối lượng công việc hoàn thành Trang 5
  1.1.3 Phân loại giá thành sản phẩm . Trang 5
  1.1.3.1 Theo thời điểm và nguồn số liệu . Trang 5
  1.1.3.2 Theo phạm vi phát sinh chi phí . Trang 6
  1.1.4 Nhiệm vụ kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm Trang 6
  1.2 Những vấn đề cơ bản tập hợp chi phí và tính giá thành . Trang 6
  1.2.1 Đối tượng hạch toán CPSX và tính giá thành . Trang 6
  1.2.2 Phương pháp hạch toán CPSX Trang 6
  1.2.3 Kì tính giá thành sản phẩm Trang 6
  1.3 Kế toán chi phí sản xuất . Trang 7
  1.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Trang 7
  1.3.1.1 Nội dung chi phí Trang 7
  1.3.1.2 Chứng từ, tài khoản sử dụng Trang 7
  1.3.1.3 Hạch toán theo sơ đồ chữ T . Trang 8
  1.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . Trang 9
  1.3.2.1 Nội dung chi phí Trang 9
  1.3.2.2 Chứng từ, tài khoản sử dụng Trang 10
  1.3.2.3 Hạch toán theo sơ đồ chữ T . Trang 10
  1.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung Trang 11
  1.3.3.1 Nội dung chi phí Trang 11
  1.3.3.2 Chứng từ, tài khoản sử dụng Trang 11
  1.3.3.3 Hạch toán theo sơ đồ chữ T . Trang 12
  1.4 Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm Trang 12
  1.4.1 Trình tự tập hợp CPSX và tính giá thành Trang 12
  1.4.2 Phương pháp tổng hợp CPSX Trang 14
  1.4.3 Đánh giá SPDD cuối kì Trang 15
  1.4.3.1 Theo chi phí nguyên vật liệu chính Trang 15
  1.4.3.2 Theo phương pháp ước lượng hoàn thành tương đương Trang 15
  1.4.3.3 Theo chi phí sản xuất định mức Trang 16
  1.4.4 Kế toán tổng hợp Trang 17
  1.4.4.1 Theo phương pháp KKTX Trang 17
  1.4.4.2 Theo phương pháp KKĐK . Trang 18
  1.5 Kế toán do thiệt hại trong sản xuất . Trang 18
  1.5.1 Do sản phẩm hỏng Trang 18
  1.5.2 Do ngừng sản xuất Trang 20
  1.6 Phương pháp tính giá thành sản phẩm Trang 20
  1.6.1 Phương pháp giản đơn . Trang 20
  1.6.2 Phương pháp tính giá thành phân bước . Trang 21
  1.6.2.1 Có tính giá bán thành phẩm . Trang 21
  1.6.2.2 Không tính giá bán thành phẩm Trang 22
  1.6.3 Phương pháp tính giá thành theo hệ số . Trang 23
  1.6.4 Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ Trang 25
  1.6.5 Phương pháp tính giá thành theo định mức Trang 25
  1.6.6 Tính giá thành theo đơn đặt hàng . Trang 26
  1.6.6 Phương pháp tỷ lệ . Trang 26
  Chương II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY
  Phần A: Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH điện tử- điện lạnh Darling
  2.1 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty . Trang 28
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty . Trang 28
  2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh . Trang 28
  2.1.2.1 Chức năng . Trang 28
  2.1.2.2 Nhiệm vụ sản xuất Trang 28
  2.1.3 Quy trình công nghệ . Trang 30
  2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty Trang 31
  2.2.1 Tổ chức bộ máy quản lí tại công ty Trang 31
  2.2.1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lí Trang 31
  2.2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban Trang 32
  2.2.2 Công tác tổ chức kế toán tại công ty Trang 33
  2.2.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức . Trang 33
  2.2.2.2Chức năng từng bộ phận Trang 34
  2.2.2.3 Hình thức tổ chức kế toán Trang 36
  Phần B: Cơ sở thực tế tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty
  2.1 Đối tượng, phương pháp hạch toán CPSX và tính giá thành . Trang 40
  2.1.1 Đối tượng hạch toán CPSX Trang 40
  2.1.2 Đối tượng tính giá thành Trang 40
  2.1.3 Phương pháp và kì tính giá thành . Trang 40
  2.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . Trang 41
  2.2.1 Nội dung và nguyên tắc . Trang 41
  2.2.2 Phương pháp tính Trang 41
  2.2.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng . Trang 41
  2.2.4 Phương pháp lập và quy trình luân chuyển chứng từ Trang 41
  2.2.5 Tài khoản sử dụng Trang 42
  2.2.6 Sổ sách và trình tự ghi sổ Trang 42
  2.2.7 Minh họa những nghiệp vụ kinh tế phát sinh . Trang 42
  2.2.8 Phản ánh số liệu vào các loại sổ Trang 46
  2.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp Trang 54
  2.3.1 Nội dung và nguyên tắc . Trang 54
  2.3.2 Phương pháp tính Trang 54
  2.3.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng . Trang 55
  2.3.4 Phương pháp lập và quy trình luân chuyển chứng từ Trang 55
  2.3.5 Tài khoản sử dụng Trang 55
  2.3.6 Sổ sách và trình tự ghi sổ Trang 56
  2.3.7 Minh họa những nghiệp vụ kinh tế phát sinh . Trang 56
  2.3.8 Phản ánh số liệu vào các loại sổ Trang 58
  2.4 Kế toán chi phí sản xuất chung . Trang 63
  2.4.1 Nội dung và nguyên tắc . Trang 63
  2.4.2 Phương pháp tính Trang 63
  2.4.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng . Trang 64
  2.4.4 Phương pháp lập và quy trình luân chuyển chứng từ Trang 64
  2.4.5 Tài khoản sử dụng Trang 64
  2.4.6 Sổ sách và trình tự ghi sổ Trang 65
  2.4.7 Minh họa những nghiệp vụ kinh tế phát sinh . Trang 65
  2.4.8 Phản ánh số liệu vào các loại sổ Trang 66
  2.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất . Trang 75
  2.6 Tính giá thành sản phẩm . Trang 77
  2.6.1 Kiểm kê và đánh giá SPDD . Trang 77
  2.6.2 Kế toán thiệt hại trong sản xuất . Trang 77
  2.6.3 Tính giá thành . Trang 77


  Chương III: KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ
  3.1 Nhận xét Trang 80
  3.2 Kiến nghị . Trang 83
  3.3. Kết luận Trang 85
  Tài liệu tham khảo  LỜI MỞ ĐẦU

  § Sự cần thiết của đề tài:

  Trong thời đại hiện nay, đòi hỏi mỗi con người phải phát huy tính năng động sáng tạo, tinh thần đoàn kết nhằm đưa đất nước ngày càng phát triển. Nước ta với sự chuyển mình sang nền kinh tế năng động đa dạng, từ một nước nông nghiệp đang dần phát triển để trở thành một nước công nghiệp để sánh vai với các cường quốc trên thế giới.
  Bên cạnh sự phát triển đó, kế toán là bộ phận quan trọng không thể thiếu trong hệ thống quản lý tài chính, có vai trò trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt trong nền kinh tế hiện nay, khi Việt Nam mở rộng giao lưu kinh tế và trở thành thành viên của các tổ chức kinh tế trong khu vực và trên thế giới.
  Chính vì thế mà bất kỳ loại hình kinh doanh nào của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng mong muốn đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất “tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa lợi nhuận”. Do đó kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ngày càng khẳng định tầm quan trọng của mình cùng với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nó đóng vai trò trong việc xem xét chi phí sản xuất và tính giá thành của công ty một cách trung thực và hợp lý nhất, trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc của chuẩn mực kế toán và chấp hành luật pháp, qua đó doanh nghiệp có thể thấy tình hình thực tế của mình cũng như ưu điểm, khuyết điểm nhằm tạo ra những biện pháp khắc phục những mặt còn tồn tại, phát huy những điểm mạnh, tìm hướng đi cho tương lai để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp trong cùng ngành và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.  § Mục đích nghiên cứu:
  Tìm hiểu tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty để từ đó nhân ra ưu điểm, nhược điểm trong công tác kế toán này.
  Củng cố, bổ sung và mở rộng những kiến thức đã được học ở nhà trường thông qua việc so sánh giữa lý thuyết đã học với thực tế áp dụng tại công ty
  Đưa ra một số kiến nghị, giải pháp để phát huy những điểm mạnh, hạn chế những điểm yếu trong công tác kế toán tại công ty
  § Phương pháp nghiên cứu
  Thu thập số liệu tại phòng kế toán của công ty TNHH điện tử- điện lạnh Darling, căn cứ vào sổ nhật kí chung, sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản có liên quan đến việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  Tìm hiểu tình hình thực tế bằng cách phỏng vấn trao đổi với các nhân viên của công ty và quan sát quá trình làm việc của các nhân viên
  § Phạm vi nghiên cứu:
  Phạm vi nghiên cứu của đề tài này là tập trung nghiên cứu trên cả hai phương diện lý thuyết và thực tiễn về thực trạng công tác tổ chức kế toán, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH điện tử- điện lạnh Darling.
  § Kết cấu của khoá luận tốt nghiệp:
  Nội dung khoá luận tốt nghiệp được chia làm 03 chương
  Chương 1: Cơ sở lí luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Darling

  Chương 3: Kết luận- kiến nghị


  Xem Thêm: kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Darling
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Darling sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status