Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình và ảnh hưởng của tiền lương đến người lao động tại công ty quản lý và phát triển

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình và ảnh hưởng của tiền lương đến người lao động tại công ty quản lý và phát triển


  MỤC LỤC

  %,

  Trang

  PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VE ĐE tài

  I/ Lý do chọn đề tài 1

  II/ Mục tiêu nghiên cứu 2

  III/ Phương pháp nghiên cứu 2

  IV/ Phạm vi nghiên cứu . 2

  V/ Cấu trúc của đề tài 3

  PHẦN 2: NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐE tài Chương 1: Cơ sở lý luận . 4

  I/ Khái quát về lao động . 4

  1 Khái niệm lao động 4

  2. Tầm quan trọng của lao động . 4

  3. Hạch toán lao động 4

  3.1. Hạch toán số lượng lao động

  3.2. Hạch toán thời gian lao động

  3.3. Hạch toán kết quả lao động

  II/ Khái quát về lương . 5

  1. Khái niệm tiền lương 5

  2. Đặc điểm của tiền lương . 5

  3. Nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 6

  4. Quỹ tiền lương . 6

  5. Các khoản trích theo lương .ễ ,Ẽ 7

  5.1. Bảo hiểm xã hội

  5.2. Bảo hiểm y tế

  5.3. Kinh phí Công đoàn

  6. Các hình thức lương 7

  6.1. Hình thức tiền lương theo thời gian

  6.2. Hình thức tiền ỉương tính theo sản phẩm

  7. Tiền thưởng - Phúc lợi - TrỢ cấp . 11

  7.1. Tiền thưởng

  7.2. Phúc lợi

  7.3. Phụ cấp

  8. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 12

  8.1. Kế toán các khoản phải trả cho CNV

  8.2. Kế toán các khoản trích theo lương

  8.3. Kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép.

  Chương 2: Giới thiệu chung về Công ty

  Quầh lý và Phát triển Nhà quận 2 . 17

  I/ Lịch sử hình thành và phát triển của Gông ty Quản lý và Phát triển Nhà quận 2 . 17

  1. Giới thiệu chung về Công ty . 17

  2. Vị trí - pháp nhân của Công ty . 17

  3. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 18

  II/ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty 19

  1. Mục tiêu 19

  2. Nhiệm vụ . 19

  3. Quyền hạn 20

  III/ Cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty 20

  1. Tổ chức bộ máy của Công ty 21

  2. Chức năng và quyền hạn của từng bộ phận . 21

  IV/ Tình hình tổ chức công tác kế toán tại Doanh nghiệp 22

  1. Tổ chức bộ máy của phòng Kế toán tài chính . 22

  2. Hoạt động của bộ máy kế toán . 23

  3ễ Các đặc điểm về chế độ kế toán 24

  V/ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và

  phương hướng phát triển 25

  1. Tình hình sản xuất kinh doanh những năm gần đây . 25

  2. Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu bằng

  Ma trận Swot và phương hướng phát triển của Công ty 27

  Chương 3: Phân tích tình hình lao động, tiền lương tại

  Công ty Quản lý và Phát triển Nhà quận 2 . 29

  1/ Phân tích lao động 29

  1.1. Phân loại lao động . 29

  1.2. Hạch toán sô" lượng lao động tại Công ty . 31

  1Ể3. Hạch toán về thời gian lao động của người lao động ề. 31

  1.4. Hạch toán kết quả lao động 32

  1.5. Phân tích lực lượng lao động trong Công ty . 32

  1.5.7. Phân tích lực lượng lao động trong 03 năm 1.5.2. Phân tích trình độ lao động năm 2007 2/ Phân tích về tiền lương 34

  2.1. Quỹ lương thực hiện của Công ty . 34

  2.2. Quy trình tính lương và cách thanh toán lương . 35

  2.3. Các hình thức trả lương tại Công ty . 37
  2.3.1. Cấp bậc lương và hệ số lương

  2.3.2. Tiền lương theo thời gian

  2.3.3. Tiền lương theo lương khoán

  2.4. Hạch toán các khoản trích theo lương 46

  2.4.1. Bảo hiểm xã hội

  2.4.2. Bảo hiểm y tế

  2.4.3. Kinh phí cồng đoàn

  2.4.4. Các khoản trích khác

  2.4.5. Mục đích sử dụng các quỹ

  Chương Aặ. Ảnh hưởng của Tiền lương đến người lao động .52

  1. Khái quát về sự biến động tiền lương ở Việt Nam

  từ năm 2005 đến năm 2007 52

  2. Phân tích các chỉ tiêu về lao động và tiền lương tại Công ty Quản lý và Phát triển Nhà quận 2

  năm 2006 và năm 2007 55

  2ểl. về lao động: 55

  2.1.1. Phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động

  2.1.2 Phân tích năng suất lao động

  2.1.3.Phân tích sự biến động về sô' lượng và năng suất lao động

  2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng về mặt lao động.

  2.2. về tiền lương 59

  2.2.1. Quỹ lương chỉ

  2.2.2 Tình hình về doanh thu và tiền lương bình quân

  2.2.3. Tĩnh hình về doanh thu và năng suất lao động

  2.2.4. So sánh tốc độ tăng tiền lương bình quân với tốc độ tăng năng suất bình quân

  2.3. Tình hình thu nhập 63

  2.4. So sánh lương .64

  PHẦN 3: NHẬN XÉT - KIÊN NGHỊ

  1/ Nhận xét .66

  1.1. Nhận xét chung về công ty 66

  1.2.về lực lượng lao động .66

  1.3. về hình thức trả lương và phương pháp tính lương 67

  lẽ4. về công tác kế toán tiền lương tại Công ty 67

  1.5. về chính sách lương 68

  2/ Kiến nghị .69

  2ẽl. về hoạt động kinh doanh .69

  2.2. về phân bổ lao động 69
  2.3ễ về hệ số trình độ 70

  2.về công tác tổ chức nhân sự .70

  2.5. về năng suất lao động 70

  2.6. về tiền lương .71

  3/ Kết luận .I .72

  TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

  PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỀ TÀI

  I/ Lý do chọn đề tài:

  Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, đứng trước sự bùng nổ về kinh tế cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp và do nhu cầu xã hội ngày càng đa dạng đòi hỏi các doanh nghiệp phải củng cô" và hoàn thiện hơn nếu muôn tồn tại nhất là phải tạo động lực phát triển trong nội bộ của doanh nghiệp mà xuất phát điểm chính là việc giải quyết một cách hợp lý, công bằng, rõ ràng vấn đề lao động và tiền lương. Dù đưới bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào thì sức lao động của con người đều tồn tại và đi liền với thành quả của doanh nghiệp.

  Để tiến hành một quá trình sản xuất kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải hội đủ 3 yếu tô': tư liệu lao động, đốì tượng lao động và lao động; trong đó lao động là một trong những nhân tô" quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Để có thể duy ữì cũng như thu hút lao động có trình độ, tay nghề cao thì đồi hỏi doanh nghiệp phải tuyển dụng và giữ lại đúng người làm đúng việc vì khi một người có kỹ năng thích hợp làm đúng công việc thì cả người lao động và doanh nghiệp đều có lợi. Để làm được như vậy, doanh nghiệp cần có một hệ thông thù lao cạnh tranh và công bằng. Mặc dù tiền không phải là lý do duy nhất để nhân viên làm việc cho ‘doanh nghiệp, nhưng những phương pháp trả lượng không công bằng vẫn là nguyên nhân chính gây ra sự bất mãn của nhân viên là làm tăng tình trạng bỏ việc, giảm hiệu quả lao động và gây ra những chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp. Hệ thông dền lương hợp lý là sự bảo đảm rằng những người thực hiện các nhiệm vụ được coi là như nhau sẽ nhận được mức thù lao như nhau và thù lao thì bao hàm tất cả các hình thức thu nhập mà các cá nhân được trả cho phần lao động của họ. Vi vậy tiền lương phải trả cho người lao động -là vấn đề cần quan tâm của các doanh nghiệp hiện nay.

  Ngoài tiền lương, việc cung cấp những dịch vụ và phúc lợi cho nhân viên như các kế hoạch chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm, các kế hoạch khuyên khích tạo động lực cũng là những biện pháp khuyên khích, tạo động lực cho người lao động cho người lao động phát huy tất khả năng của mình.

  Do đó, tổ chức sử dụng lao động và có một chính sách lương hợp lý sẽ kích thích lao động hăng hái sản xuất, nâng cao hiệu quả lao động, chất lượng lao động, giảm chi phí về lao động sẽ hạ giá thành sản phẩm, tạo cho doanh nghiệp mổi trường cạnh tranh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, góp phần nâng cao đời sông vật chất, tinh thần cho người lao động. Đó là yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp trong xu thế hiện nay. Xuất phát từ yêu cầu trên, tôi đã chọn đề tài “PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TIEN lương đen người lao ĐỘNG TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIEN nhà quận 2” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình.

  II/ Mục tiêu nghiên cứu:

  Mục tiêu nghiến cứu của đề tài nhằm đánh giá tình hình lao động và thanh toán lương cho người lao động cũng như ảnh hưởng của tiền lương đốì với người lao độngẽ Từ đó đưa ra đề nghị, giải pháp cải thiện cách trả lương nhằm kích thích người lao động tăng năng suât lao động.

  in/ Phương pháp nghiên cứu:

  Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu, các sô" liệu sẽ được thu thập như

  sau:

  1. Phương pháp thu thập sô'liệu:

  - Số liệu sơ cấp: Các sô" liệu về lao động, tiền lương được thu thập ở doanh nghiệp.

  - Số liệu thứ cấp: tham khảo các sách báo, các tài liệu có liên quan cùng các báo cáo, tài liệu của doanh nghiệp.

  2. Phân tích sô'liệu:

  - Phương pháp so sánh, tổng hợp: lấy số liệu của doanh nghiệp thực tập so sánh thực tế so với kế hoạch, so với thực tế năm trước.

  IVẵ Phạm vi nghiên cứu:

  Với đề tài này, người viết sẽ nghiên cứu và tìm hiểu tình hình lao động và tiền lương của Công ty Quản lý và phát triển nhà quận 2. Thời gian được chọn để nghiên cứu là năm 2005, năm 2006, năm 2007, tháng 01 năm 2008.

  V/ Câu trúc của đề tài:

  Phần 1: Giói thiệu chung về đề tài Phần 2: Nội dung chính của đề tài

  Chương I: Cơ sở lý luận

  Chương II: Giới thiệu chung về Công íy Quản lý và phát triển nhà quận 2.

  Chương III: Phân tích tình hình lao động, tiền lương,

  Chương IV: Phân tích sự ảnh hưởng của tiền lương đốì với người lao

  động.

  Phần 3: Nhận xét, kiến nghị


  Xem Thêm: Phân tích tình hình và ảnh hưởng của tiền lương đến người lao động tại công ty quản lý và phát triển
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình và ảnh hưởng của tiền lương đến người lao động tại công ty quản lý và phát triển sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status