Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cô

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cô


  MỤC LỤC

  Ì3LÉ2.ỂÍ

  PHÀN I: Cơ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VÈ KÉ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

  1.1. Tổng Quát về Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm

  1.1.1. Chi Phí Sản Xuất .Trang 1

  1.1.1.1. Khái niệm .Trang 1

  1.1.1.2. Phân loại Trang 1

  > Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố

  > Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục

  > Các tiêu thức phân loại chi phí sản xuất khác

  1.1.2. Giá Thành Sản Phẩm Trang 2

  1.1.2.1. Khái niệm Trang 2

  1.1.2.2. Phân loại Trang 2

  > Phân loại giá thành theo thời điểm và số lượng tính giá thành

  > Phân loại theo phạm vi tính giá thành

  1.1.3. Nhiệm Vụ Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Trang 3

  lặ2ễ Đối Tượng Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm

  1.2.1. Đối tượng tập họp chi phí sản xuất Trang 4

  1.2.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm Trang 4

  1.2.3. Kỳ tính giá thành sản phẩm .Trang 5

  1.3. Phương Pháp Đánh Giá Sản Phẩm Dở Dang

  1.3.1. Đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .Trang 5

  1.3.2. Phương pháp ước lượng tương đương .Trang 6

  1.3.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức Trang 6

  1.4. Phương Pháp Tính Giá Thành Sản Phẩm

  1.4.1. Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp Trang 6

  1.4.2. Tỉnh giá thành theo phương pháp phân bước Trang 9

  1.4.3. Tính giá thành theo phương pháp định mức . Trang 10

  1.4.4. Tính giá thành theo đơn đặt hàng . Trang 11

  1.5. Phương Pháp Hạch Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm

  1.5.1. Kê Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất

  1.5.1.1. Chi Phí Cơ Bản Trang 12
  1.5.1.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . Trang 12

  1.5.1.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . Trang 14

  1.5.1.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung Trang 16

  1.5.1.2. Chi Phí Khác 7 . Trang 19

  1.5.1.2.1. Chi phí phải trả và chi phí trả trước . Trang 19

  1.5.1.2.2. Chi phí thiệt hại trong quá trình sản xuất sản phẩm Trang 21

  1.5.1.2.3. Chi phí sản xuất và kinh doanh phụ Trang 24

  1.5.2ế Kế Toán Tổng Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm

  1.5.1. Tổng hợp và phân bổ chi phí sản xuất Trang 24

  1.5.2. Xác định giá thành sản phẩm Trang 26

  1.5.3. Sơ Đồ Hạch Toán Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm . Trang 26

  PHÀN II: KÉ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT YÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOA SEN CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỞ PHÀN HOA SEN

  2.1ệ Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Công Ty Trang 28

  2.2. Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Công Ty . Trang 29

  2.2.1. Chức năng . Trang 29

  2.2.2. Nhiệm vụ Trang 30

  2.3ẻ Quy Mô Sản Xuất Kỉnh Doanh Trang 30

  2.4. Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Công Ty . Trang 31

  2.4.1. Cơ cẩu tổ chức bộ máy quản lý công ty . Trang 31

  2.4.2. Chức năng nhiệm vụ của HĐQT và các phòng ban . Trang 31

  2.4.3. Bộ phận sản xuất . Trang 33

  2.4.3.1. Chức năng Trang 33

  2.4.3 .2. Đặc điểm quy trình sản xuất Trang 33

  2.4.3.3. Sơ đồ tổ chức phân xưởng sản xuất Trang 33

  2.5. TỔ Chức Công Tác Kế Toán Tại Công Ty

  2.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty . Trang 34

  2.5.1.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty . Trang 34

  2.5.1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Trang 34

  2.5.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của từng nhân viên trong bộ máy kế toán .Tr.34

  2.5.2. Một số chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Trang 36
  CHƯƠNG II: KÉ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI

  CÔNG TY CỔ PHẦN HOA SEN

  2.1. Phương Pháp Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Tại Công Ty

  2.1.1. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất Trang 38

  2.1.2. Phương pháp tính giá thành Trang 38

  2.2. Đối Tượng Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất, Đối Tượng Tính Giá Thành Và Kỳ Tính Giá Thành

  2.2.1. Đối tượng tập họp chi phí sản xuất . Trang 38

  2.2.2. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành Trang 38

  2.3. Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Cơ Bản

  2.3.1. Kế Toán Tập Họp Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp Trang 39

  2.3.1.1. Nội dung . Trang 39

  2.3.1.2. Tài khoản sử dụng Trang 41

  2.3.1.3. Chứng từ sử dụng . Trang 41

  2.3.1.4. Hạch toán tổng hợp . Trang 43

  2ẳ3.2. Kế Toán Tập Họp Chi Phí Nhân Công Trực Tiếp Trang 51

  2.3.2.1. Nội dung . Trang 51

  2.3.2.2. Tài khoản sử dụng Trang 53

  2.3.2.3. Chứng từ sử dụng . Trang 53

  2.3.2.4. Hạch toán tổng hợp . Trang 53

  2.3.3. Kế Toán Tập Họp Chi Phí Sản Xuất Chung Trang 58

  2.3.3.1. Kế Toán Chi Phí Nhân Viên Phân Xưởng Trang 58

  2.3.3.1.1. Nội dung

  2.3.3.1.2. Tài khoản sử dụng

  2.3.3.1.3. Chứng từ sử dụng

  2.3.3.1.4. Hạch toán tổng hợp

  2.3.3.2. Kế Toán Chi Phí Vật Liệu Trang 61

  2.3.3.2.1. Nội dung

  2.3.3.2.2. Tài khoản sử dụng

  2.3.3.2.3. Chứng từ sử dụng

  2.3.3.2.4. Hạch toán tổng họp

  2.3.3.3. Kế Toán Chi Phí Công Cụ, Dụng Cụ Sản Xuất Trang 62

  2.3.3.3.1. Nội dung

  2.3.3.3.2. Tài khoản sử dụng
  2.3.3.3.3. Chứng từ sử dụng

  2.3.3.3.4. Hạch toán tổng họp

  2.3.3.4. Kế Toán Khấu Hao Tài Sản cố Định . Trang 63

  2.3.3.4.1. Nội dung

  2.3.3.4.2. Tài khoản sử dụng

  2.3.3.4.3. Chứng từ sử dụng

  2.3.3.4.4. Hạch toán tổng họp

  2.3.3.5. Kế Toán Chi Phí Dịch Vụ Mua Ngoài, Chi Phí Bằng Tiền Khác . Tr.64 2.3.3.5.1. Nội dung

  2Ễ3.3.5.2. Tài khoản sử dụng

  2.3.3.5.3. Chứng từ sử dụng

  2.3.3.5.4. Hạch toán tổng hợp

  2ẵ4. Kế Toán Tổng Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty

  2.4.1. Kế toán tổng họp chi phí sản xuất sản phẩm Trang 68

  2.4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang Trang 73

  2.4.3. Tính giá thành sản phẩm . Trang 73

  2.5. Nhận Xét về Công Tác Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Tại Công Ty

  2.5.1. Nhận xét tổng quan về Công ty Trang 76

  2.5.2. Nhận xét về công tác kế toán tại Công ty . Trang 77

  2.5.3. Nhận xét về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty
  PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

  CỔ PHẦN HOA SEN
  > Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Công Tác Ke Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Trang 80

  > Kết Luận Trang 85

  Lời MỞ ĐẦU

  Trong bối cảnh hòa nhập và liên kết Quốc tế hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đang phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng nên vấn đề giá bán ngày càng giữ vai trò quan trọng vì nó chính là công cụ cạnh tranh sắc bén của doanh nghiệp. Để có được giá bán hợp lý, doanh nghiệp phải hạch toán và tính giá thành sản phẩm vừa đúng, vừa chính xác. Từ đó, tạo được nền tảng vững chắc để doanh nghiệp hạ giá thành một cách có hiệu quả nhờ loại bỏ được những chi phí bất họp lý nhưng vẫn không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Do tầm quan trọng đó nên giá thành được xem là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh chất lượng toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tể tài chính của doanh nghiệp.

  Trong suốt quá trình học tập của mình, em đã được học và nghiên cứu trên lý thuyết những kiến thức về kế toán doanh nghiệp. Trong đó, lĩnh vực kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đã thu hút em rất nhiều.

  Thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Hoa Sen là khoảng thời gian em hiểu hơn về lĩnh vực yêu thích của mình trên thực tế. Đây chính là cơ hội để em được tìm hiểu sâu hơn và để thấy được giữa lý thuyết và thực tế có sự khác nhau như thế nào.

  Xuất phát từ những lý do trên, em quyết định chọn đề tài cho Chuyên đề Tốt nghiệp của mình là: “Một số Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty cổ Phần Hoa Sen

  Phương pháp nguyên cứu chủ yếu là thu thập số liệu gồm các sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh của công ty, bảng tính giá thành, . Đồng thời tìm hiểu thực tế cách hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành thông qua các anh chị kế toán trong công ty và quan sát quy trình sản xuất sản phẩm tại các phân xưởng.

  Vì lần đầu tiên em tiếp cận với thực tế, nên bài luận văn của em có thể còn nhiều thiếu sót kính mong quý thầy cô góp ý và chỉ dạy chân tình cho bài luận văn của em được hoàn chỉnh.

  Em xin chân thành cảm ơn!


  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cô
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cô sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status