Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương


  MỤC LỤC

  Lời mở đầu

  PHẦN /ệ- GIỚI THIỆU CHUNG VE CÔNG TY CHE biên THựC PHAM XVẤt KHẨU HÙNG VƯƠNG .Trang 1

  I. Vài nét sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của Công ty .Trang 1

  II. Chức năng - nhiệm vụ - quyền hạn và nguyên tắc hoạt động của Công ty. Trang 2

  III. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty Trang 3

  1. Sơ đồ bộ máy quản lý Trang 3

  2. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban Trang 3

  IV. Tổ chức công tác kê'toán tại Công ty Trang 5

  1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán .Trang 5

  2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phần kế toán Trang 5

  2.1 Sơ đồ bộ máy kế toán tại Công ty Trang 5

  2.2 Chức năng nhiệm vụ của các nhân viên kế toán .Trang 5

  3. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty .Trang 6

  3.1 Sơ đồ hạch toán theo hình thức nhật ký chứng từ .Trang 7

  3.2 Nội dung .Trang 7

  3.3 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ Trang 8

  V. Tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh tại Công ty Trang 8

  1. Các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2006 .Trang 8

  2. Đặc điểm máy móc thiết bị nhà xưởng .Trang 9

  3. Diện tích sản xua't .Trang 9

  VI. Quy ừinh công nghệ chế biến mặt hàng hải sản đông lạnh Trang 9

  lề Các sản phẩm chính của Công ty Trang 9

  2. Quy trình chế biến .Trang 9

  VII. Sản phẩm và thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty .Trang 10

  1. Các loại sản phẩm của Công ty Trang 10

  2. Thị trường (thuận lợi và khó khăn) .Trang 11

  3. Đôi thủ cạnh tranh của Cồng ty .Trang 11

  4. Chính sách giá .Trang 12

  5. Đánh giá khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2005 và năm 2006 .Trang 12

  5.1 Tình hình thu nhập của công nhân viên .Trang 12

  5.2 Một sô" chỉ tiêu đánh giá khái quát thực ữạng tài chính của Công ty trong năm 2005 và năm 2006 7 Trang 12

  5.3 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2005, 2006 . Trang 14

  6. Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của Công ty Trang 16

  6.1 Những thuận lợi Trang 16

  6.2 Một sô" khó khăn .Trang 16

  6.3 Phương hướng phát triển của Công ty trong năm 2007 Trang 17

  PHẦN II: Cơ SỞ LÍ LUẬN VE HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP vụ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CHẾ BIẾN THựC PHAM xu Ất khau hùng vương Trang 20

  I. Những vấn đề chung về hạch toán các nghiệp vụ thanh toán .Trang 20

  1. Nội dung nghiệp vụ thanh toán .Trang 20

  1.1 Phân loại theo đôi tượng thanh toán .Trang 20

  1.2 Phân loại theo tính chất mcíi quan hệ .Trang 20

  2. Nguyên tắc hạch toán các nghiệp vụ thanh toán Trang 21

  3. Nhiệm vụ hạch toán các nghiệp vu thanh toán . Trang 21

  II. Hạch toán các khoản thanh toán với người mua Trang 21

  1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán .Trang 21

  2. Tài khoản sử dụng .Trang 22

  3. Sơ đồ kế toán tổng hợp .Trang 23

  III. Hạch toán các khoản thanh toán với nhà cung cấp .Trang 24

  1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán .Trang 24

  2. Tài khoản sử dụng .Trang 25

  3. Sơ đồ kế toán tổng hợp Trang 26

  IV. Hạch toán tình hình thanh toán với ngân sách Nhà Nước Trang 27

  1. Hạch toán thuế giá trị gia tăng được khấu trừ .Trang 27

  1.1 Nội dung và nguyên tắc hạch toán Trang 27

  1.2 Tài khoản sử dụng Trang 28

  1.3 Sơ đồ kế toán tổng hợp Trang 28

  2. Hạch toán thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà Nước .Trang 29

  2.1 Nội dung và nguyên tắc hạch toán .Trang 29

  2.2 Tài khoản sử dụng Trang 29

  2.3 Sơ đồ kế toán tổng hợp .Trang 30

  V. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán nội bộ, thanh toán tạm ứng, thanh toán tiền lương cho công nhân viên Trang 31

  1. Hạch toán nghiệp vụ thanh toán nội bộ Trang 31

  1.1 Nội dung và nguyên tắc hạch toán .Trang 31

  1.2 Tài khoản sử dụng Trang 31

  1.3 Sơ đồ kế toán tổng hợp Trang 33

  2. Hạch toán nghiệp vụ thanh toán tạm ứng .Trang 35

  2.1 Nội dung và nguyên tắc hạch toán .Trang 35

  2.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng .Trang 35

  2.3 Sơ đồ kế toán tổng hợp Trang 36

  3. Hạch toán thanh toán tiền lương cho công nhân viên .Trang 36

  3.1 Tài khoản sử dụng Trang 36

  3.2 Nội dung và kết cấu của tài khoản 334 Trang 36

  3.3 Sơ đồ kế toán tổng hợp .Trang 37

  VI. Hạch toán các khoản phải thu, phải trả khác Trang 37

  1. Hạch toán các khoản phải thu khác Trang 37

  1.1 Nội dung và nguyên tắc hạch toán .Trang 37

  1.2 Tài khoản sử dụng Trang 38

  1.3 Sơ đồ kế toán tổng hợp .Trang 38

  2. Hạch toán các khoản phải trả khác .Trang 39

  2.1 Nội dung và nguyên tắc hạch toán .Trang 39

  2.2 Tài khoản sử dụng Trang 39

  2.3 Sơ đồ kế toán tổng hợp .Trang 41

  VII. Hạch toán nghiệp vụ dự phòng nỢphải thu khó đòi Trang 41

  1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán .Trang 41

  2. Tài khoản sử dụng .Trang 42

  3. Sơ đồ kế toán tổng hợp Trang 43

  VIII. Hạch toán các nghiệp vụ thế chấp, kỷ quỹ, kỷ cược Trang 43

  1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán .Trang 43

  1.1 Nội dung Trang 43

  1.2 Nguyên tắc hạch toán .Trang 43

  2. Tài khoản sử dụng .Trang 44

  3. Sơ đồ kế toán tổng hợp .Trang 45

  3ểl Đơn vị cầm cô", ký quỹ, ký cược .Trang 45

  3.2 Đơn vị nhận ký quỹ, ký cược Trang 45

  IX. Hạch toán các nghiệp vụ về tiền vay, nợ ngắn hạn và dài hạn .Trang 45

  1. Hạch toán các khoản tiền vay ngắn hạn và dài hạn .Trang 45

  1.1 Nội dung và nguyên tắc hạch toán .Trang 45

  1.2 Tài khoản sử dụng Trang 46

  1.3 Sơ đồ kế toán tổng hợp .Trang 48

  2. Hạch toán các nghiệp vụ phát hành trái phiếu Công ty .Trang 50

  2.1 Nội dung và nguyên tắc hạch toán .Trang 50

  2.2 Tài khoản sử dụng Trang 51

  2.3 Sơ đồ kế toán tổng hợp Trang 52

  PHẦN III: KẾ TOÁN HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP vụ THANH TOÁN TẠI CÔNG

  TY CHẾ BIEN THựC phẩm XVẤt khẩu hùng Vương .Trang 54

  I. Đặc điểm chung về hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Trang 54

  1. Đặc điểm kinh doanh Trang 54

  2. Nội dung nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Trang 54

  2.1 Phân loại theo đôi tượng thanh toán .Trang 54

  2.2 Phân loại theo tính chất mối quan hệ .Trang 54

  II. Hạch toán các khoản thanh toán với người mua tại Công ty Trang 55

  1. Nội dung khoản thanh toán với người mua tại Công ty Trang 55

  2. Tài khoản sử dụng .Trang 55

  3. Nguyên tắc hạch toán .
  4. Chứng từ sử dụng Trang 55

  5. Sơ đồ hạch toán tài khoản 131 tại Công ty .Trang 58

  6. Cách hạch toán nợ phải thu khách hàng năm 2006 tại Công ty .Trang 58

  ///. Hạch toán các khoản thanh toán với nhà cung cấp tại Công ty .Trang 64

  1. Nội dung khoản thanh toán với người bán tại Công ty .Trang 64

  2. Tài khoản sử dụng .Trang 64

  3. Nguyên tắc hạch toán .Trang 64

  4. Chứng từ sử dụng Trang 64

  5. Sơ đồ hạch toán tài khoản 131 tại Công ty .Trang 65

  6. Cách hạch toán và ghi sổ tại Công ty .Trang 66

  IV. Hạch toán tình hình thanh toán với ngân sách Nhà Nước tại Công ty .Trang 70

  1. Hạch toán thuế GTGT được khấu trừ tại Công ty .Trang 70

  1.1 Nội dung .Trang 70

  1.2 Tài khoản sử dụng Trang 70

  1.3 Nguyên tắc hạch toán .Trang 70

  1.4 Sơ đồ hạch toán tài khoản 133 tại Công ty Trang 70

  1.5 Cách hạch toán và ghi sổ tại Công ty .Trang 71

  2. Hạch toán thuế và các khoản phải nộp cho Nhà Nước .Trang 73

  2.1 Nội dung .Trang 73

  2.2 Tài khoản sử dụng Trang 73

  2.3 Nguyên tắc hạch toán .Trang 73

  2.4 Sơ đồ hạch toán tài khoản 333 tại Công ty Trang 73

  2.5 Cách hạch toán thuế GTGT đầu ra năm 2006 tại Công ty .Trang 74

  V. Hạch toán nghiệp vụ thanh toán tạm ứng, thanh toán tiền lương cho công nhân viên tại Công ty .Trang 76

  1. Hạch toán nghiệp vụ thanh toán tạm ứng tại Công ty Trang 76

  1.1 Nôi dung .Trang 76

  1.2 Tài khoản sử dụng Trang 76

  1.3 Nguyên tắc hạch toán .Trang 76

  1.4 Chứng từ sử dụng Trang 77

  1.5 Sơ đồ hạch toán tài khoản 141 tại Công ty Trang 80

  1.6 Cách hạch toán và ghi sổ tại Công ty .Trang 80

  2. Hạch toán nghiệp vụ thanh toán tiền lương cho công nhân viên .Trang 82

  2.1 Tài khoản sử dụng Trang 82

  2.2 Hình thức trả lương tại Công ty Trang 82

  2.3 Sơ đồ hạch toán tài khoản 334 tại Công ty Trang 83

  2.4 Chứng từ sử dụng Trang 83

  2.5 Cách hạch toán và ghi sổ tại Công ty .Trang 85

  VI. Hạch toán các khoản phải thu khác, phải trả khác tại Công ty Trang 87

  1. Hạch toán khoản phải thu khác tại Công ty Trang 87

  1.1 Nội dung .Trang 87
  1.2 Tài khoản sử dụng Trang 87

  1.3 Nguyên tắc hạch toán .Trang 87

  1.4 Chứng từ sử dụng Trang 87

  1.5 Sơ đồ hạch toán tài khoản 138 tại Công ty Trang 89

  1.6 Cách hạch toán khoản phải thu khác năm 2006 tại Công ty Trang 89

  2. Hạch toán các khoản phải trả khác tại Công ty Trang 92

  2.1 Nội dung .Trang 92

  2.2 Tài khoản sử dụng Trang 92

  2.3 Nguyên tắc hạch toán .Trang 92

  2.4 Chứng từ sử dụng Trang 92

  2.5 Sơ đồ hạch toán tài khoản 338 tại Công ty Trang 95

  2.6 Cách hạch toán và ghi sổ tại Công ty .Trang 95

  VII. Kế toán các khoản nợ vay Trang 99

  1. Nội dung Trang 99

  2. Tài khoản sử dụng .Trang 99

  3. Nguyên tắc hạch toán .Trang 99

  4. Chứng từ sử dụng Trang 99

  5. Sơ đồ hạch toán tài khoản 311 tại Công ty .Trang 99

  6. Cách hạch toán và ghi sổ tại Công ty .Trang 100

  PHẦN IV: MỘT số GIẢI PHÁP NHAM hoằn thiện công tác hạch toán CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY chê' biên THựC PHAM xu Ất KHẨU HÙNG VỮƠNG Trang 104

  I. Đánh giá chung về cách hạch toán kế toán tại Công ty .Trang 104

  1. về tình hình hoạt động của Công ty .Trang 104

  2. về tổ chức bộ máy kế toán .Trang 104

  3. về tổ chức thực hiện báo cáo tài chính .Trang 104

  4. về phần hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Trang 105

  II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Trang 105

  1. Giải pháp 1: Hoàn thiện việc tổ chức bộ máy kế toán .Trang 105

  1.1 Mục tiêu Trang 105

  1.2 Nội dung và phương hướng triển khai áp dụng Trang 105

  2. Giải pháp 2: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán .Trang 106

  2.1 Lập dự phòng các khoản nỢ phải thu khó đòi Trang 106

  2.1.1 Mục tiêu Trang 106

  2.1.2 Nội dung và phương hướng triển khai áp dụng Trang 106

  2.2 Chênh lệch tỷ giá hôi đoái .Trang 107

  2.2ẻl Mục tiêu Trang 107

  2.2.2 Nội dung và phương hướng triển khai áp dụng Trang 107

  2.3 Hạch toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Trang 108
  2.3.1 Mục tiêu Trang 108

  2.3.2 Nội dung và phương hướng triển khai áp dụng Trang 108

  3. Giải pháp 3: Hoàn thiện công tác quản lý vốn và nguồn vốn lưu động tại Công ty

  3.1 Tình hình biến động vốn và nguồn vốn lưu động tại Công ty Trang 109

  3.1.1 Nguyên nhân của việc giảm tài sản lưu động Trang 109

  3.1.2 Nguồn tài trợ .Trang 110

  3.2 Tình hình quản lý và sử dụng khoản phải thu Trang 110

  3.3 Tình hình quản lý và sử dụng khoản phải trả .Trang 113

  III. Kết luận và kiến nghị Trang 114

  1. Kết luận .Trang 114

  2. Kiến nghị .Trang 115

  PHỤ LỤC .Trang 116

  Phụ lục 1: Bảng cân đối kế toán năm 2005 .Trang 116

  Phụ lục 2: Bảng cân đôì kế toán năm 2006 .Trang 118

  Phụ lục 3: Báo cáo nộp ngân sách Nhà Nước .Trang 119

  Phụ lục 4: Doanh thu bán hàng năm 2005 và 2006 .Trang 120

  Phụ lục 5: Các phương thức thanh toán trong hoạt động xuất khẩu Trang 121

  CHỨNG TỪ KÈM THEO .7 ! Trang 122

  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA THAM KHẢO Trang 124


  Xem Thêm: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status