CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM
QUẢN LÝ CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

11. Kế toán trách nhiệm
111 Dự toán tổng thể
1111 . Khái niệm về dự toán tổng thể
1112 . Mục đích của việc xây dư ïng dự toán tổng thể
1113 . Cách thức xây dựng dự toán tổng thể và các ví dụ về dự toán tổng thể
112 Phân tích chênh le äch kết quả thực tế và kế hoạch
1121 . Mục đích của phân tích chênh lệch
1122 . Tiến hành phân tích chênh lệch
12. Chỉ số tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (Return on Invesment – ROI)
121 Khái niệm về tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (Return on Invesment – ROI)
122 Mục đích sử dụng của lệ hoàn vốn đầu tư (Return on Invesment – ROI)
123 Công thức ROI và một số nhân tố ảnh hưởng đến ROI
124 Một số điểm hạn chế của ROI
13. Lợi tức còn lại (Thu nhập tăng th êm Residual Income – RI)
131 Khái niệm về lợi tức còn lại (Thu nhập tăng thêm Residua l Income – RI)
132 Mục đích sử dụng của chỉ s ố lợi tức còn lại
133 Công thức tính của RI
134 Hạn chế của RI
14. Phân tích báo cáo thành quả bộ phận để đánh giá trách nhiệm quản lý
141 Khái niệm bộ phận đánh giá trách nhiệm quản lý
142 Đặc trưng của báo cáo bộ phận
143 Mục đích sử dụng phân tích báo cáo thành quả bộ phận
144 Lập báo cáo bộ phận và phân tíc h báo cáo bộ phận
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CÁC CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ TRÁCH
NHIỆM QUẢN LÝ CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI DOANH NGHIỆP
NHÀ NƯỚC KINH DOANH ĐƯỜNG Ở TP HCM

2 .1 Đánh giá trách nhiệm tại Công ty Thực phẩm và Dịch vụ Tổng hợp
(GENECOFOV) 28
211 Giới thiệu chung về đơn vị 28
212 Vận dụng các công cụ đánh giá trách nhiệm tại Công ty GENECOFOV 30
2121 . Công cụ Kế toán trách nhiệm 30
2122 . Công cụ ROI 36
2123 . Công cụ RI 38
2124 . Công cụ Phân tích báo cáo thà nh quả bộ phận 41
22. Đánh giá trách nhiệm quản lý tại Công ty Thực phẩm Co âng nghệ 44
221 Giới thiệu chung về đơn vị 44
222 Vận dụng các công cụ đánh giá trách nhiệ m tại Công ty Thực phẩm Công nghệ 46
2121 . Công cụ Kế toán trách nhiệm 46
2122 . Công cụ ROI 51
2123 . Công cụ RI 53
2124 . Công cụ Phân tích báo cáo thà nh quả bộ phận 53

CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VIỆC VẬN DỤNG CÁC CÔNG CỤ ĐÁNH
GIÁ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ
NƯỚC KINH DOANH MẶT HÀNG ĐƯỜNG

31. Các giải pháp về tổ chức quản lý nhằm vận dụng các công cụ đánh giá trách
nhiệm có hiệu quả 60
311 Khuyến khích xây dựng mục tiêu và kế hoạch của đơn vị bằng các lợi ích vật
chất. 60
4

312 Xây dựng bộ máy kế toán quản trị nhằm xây dựng và vận dụng các công cụ
đánh giá trách nhiệm 61
313 Thay đổi cách quản lý từ chức năng phò ng ban sang từng bộ phận có thu nhập
và chi phí riêng giúp doanh nghiệp có thể vận dụng các công cụ đánh giá trách
nhiệm. 62
32. Các giải pháp về kỹ thuật nhằm nhằm vận dụng các công cụ đánh giá trách
nhiệm có hiệu quả. 63
321 Phân tích chi phí và doanh thu theo ứng xử của mức độ hoạt động 63
322 Xây dựng lại các phương pháp thống kê làm cơ sở xây dựng kế hoạch và
đánh giá trách nhiệm quản lý 67

KẾT LUẬN 71

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72


Xem Thêm: Vận dụng các công cụ đánh giá trách nhiệm quản lý của kế toán quản trị vào các doanh nghiệp Nhà nước
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vận dụng các công cụ đánh giá trách nhiệm quản lý của kế toán quản trị vào các doanh nghiệp Nhà nước sẽ giúp ích cho bạn.