Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tìm hiểu công tác tổ chức bán hàng và kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ p

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tìm hiểu công tác tổ chức bán hàng và kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ p


  ẦAụcz lục:

  * 9 ề

  Cíg^Etì

  * PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài 1

  2ẵ Mục tiêu nghiên cứu .1

  3. Phương pháp nghiên cứu .2

  4. Phạm vi nghiên cứu 2

  ★ PHẦN NỘI DUNG

  Phần I: Cơ SỞ LÝ LUẬN VE KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH I. MỘT SÔ KHẨI NIỆM

  1. Doanh thu .3

  2. Các khoản giảm trừ doanh thu 3

  2.1 Chiết khấu thương mại .3

  2.2 Giảm giá hàng bán .4

  2ễ3 Hàng bán bị ừả lại 4

  2ắ4 Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu .4

  3. Giá vôn hàng bán 4

  3.1 Đối vđi chi phí nguyên vật liệu 5

  3.2 Đối vđi chi phí nhân công trực tiếp 6

  3.3 Đối với chi phí sản xuất chung .6

  4. Các phương pháp tính giá thành 6

  4ế 1 Phương pháp trực tiếp 7

  4.2 Phương pháp phân bước .7

  4.3 Phương pháp đơn đặt hàng .ế .7

  4.4 Phương pháp định mức 7

  5. Nhiệm yụ của kế toán bán hàng 8

  6. Các hình thức bán hàng .8

  6.1 Bán hàng trong nưđc 8

  6.1.1 Bán buôn .8

  a. Bán hàng qua kho .9

  b. Bán hàng vận chuyển thẳng 9
  6.1.2 Bán lẻ 9

  6.2 Bán hàng xuất khẩu .ể 10

  6.2.1 Xuất khẩu trực tiếp 10

  6.2.2 ủy thác xuất khẩu 10

  6.2.3 Giá cả và tiền tệ áp dụng trong xuất khẩu .11

  aẽ Giao tại xưởng (EXW) 11

  b. Giao lên tàu (FOB) .11

  c. Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí (CIF) 11

  6.2.4 Nguyên tắc hạch toán chênh lệch tỷ giá 11

  n . HẠCH TOÁN TỔNG HỢP

  A. KẾ TOÁN THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN .11

  1. Kế' toán bán hàng trong nước 11

  1 ẳl Kế toán nghiệp vụ bán buôn hàng hóa .12

  a. Chứng từ sử dụng 12

  b. Tài khoản sử dụng 12

  c. Sơ đồ hạch toán 12

  1Ể2 Kế toán nghiệp vụ bán lẻ .15

  a. Chứng từ sử dụng 15

  b. Tài khoản sử dụng 15

  c. Sơ đồ hạch toán 15

  2. Kê' toán nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu .15

  2.1 Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp .15

  a. Chứng từ sử dựng trong xuất khẩu 15

  b. Nguyên tắc hạch toán .17

  2ệ2 Kế toán nghiệp vụ ủy thác xuất khẩu .19

  a. Hạch toán bên giao ủy thác xuất khẩu 19

  b. Hạch toán đơn vị nhận ủy thác .21

  B. KẾ TOẨN THEO PHƯƠNG PHÁP KIÊM kê định kỳ 21

  m. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

  1. Kế' toán chiết khấủ thương mại .23

  2. Kế toán giảm giá hàng bán .23

  3. Kê' toán hàng bán bị trả lại 24

  IV. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KÊT quả hoạt động sản XUÂT kinh doanh

  1. Doanh thu thuần 26

  2. Giá vốn hàng bán 27

  3. Chi phí bán hàng .28

  a. Nội dung và nguyên tắc hạch toán .28

  b. Tài khoản sử dụng 28

  c. Sơ đồ hạch toán 29

  4. Chi phí quản ]ý doanh nghiệp .30

  a. Nội dung và nguyên tắc hạch toán .30

  b. Tài khoản sử dụng 30

  c. Sơ đồ hạch toán 31

  5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 32

  5.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính .32

  a. Nội dung .32

  b. Tài khoản sử dụng 32

  5.2 Kế toán chi phí tài chính 33

  a. Nội dung .32

  bẾ Tài khoản sử dụng 32

  6. Kế toán các khoản thu nhập khác và chi phí khác 33

  6.1 Kế toán các khoản thu nhập khác 33

  aỗ Nội dung .33

  b. Tài khoản sử dụng 33

  c. Sơ đồ hạch toán 34

  6.2 Kế toán chi phí khác 34

  a. Nội dung 34

  b. Tài khoản sử dụng 35

  c. Sơ đồ hạch toán 35

  Phần II: TÌM HIEU CÔNG TÁC Tổ CHỨC BÁN HÀNG VÀ KẾ TOÁN XẤC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUAT kinh doanh tại công ty CỔ PHẦN ĐẦU Tư- THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

  Chương I: GIỚI THIỆU KHẨI QUÁT VỀ CÔNG TY cổ PHAN đau tư - THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

  I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 1. Giởi thiệu chung về công ty 37

  2. Chức năng hoạt động .38

  a. Chức năng 38

  bỂ Nhiệm vụ 40

  3. Cơ câu tể chức bộ máy quản ]ý ở công ty .38

  4. Cơ câu nguồn nhân lực của công ty .41

  5ẽ Những thuận lợi và khố khăn .43

  a. Thuận lợi 43

  b. Khó khăn 43

  c. Hướng đầu tư tương lai .43

  6. Quy trình chế biến sẩn phẩm tại công ty .43

  7. Kết quả hoạt động kỉnh doanh của công ty năm 2005 45

  n. cơ CÂ'u Tổ CHỨC TÀI CHÍNH

  1. Tể chức bộ máy Tài chính - Kế toán 46

  1.1 Chức năng tài chính kế toán .46

  1.2 Công việc của bộ phận Tài chính - Kế toán 46

  1.3 Thông tin quản lý và báo cáo kế toán 47

  1.4 Kiểm soát nội bộ 47

  1.5 Quản lý tài chính và thuế .47

  1.6 Lập ngân sách và kế hoạch kinh doanh .48

  1.7 Cung cấp thông tin .48

  1.8 Lập kế hoạch tài chính và quản lý tiền 48

  1 ể9 Nhiệm vụ chính của giám đốc tài chính .48

  2. Kế toán 49

  2.1 Kế toán trưởng .49

  2.2 Kế toán tổng hợp 50

  2.3 Kế toán tài sản cố đinh .51

  2.4 Kế toán công nỢ .51

  2.5 Kế toán kho 52

  2.6 Kế toán tiền gửi ngân hàng 52

  2.7 Kế toán tiền mặt .52

  2Ế8 Thủ quỹ 52

  3. Hình thức tổ chức kế toán .53

  4. Các loại số sách, chứìig từ và tài khoản sử dụng 54

  5. Quan hệ giữa phòng kế toán với các phòng ban khác .56

  5.1 Vđi phòng mua hàng 56

  5.2 Với phòng bán hàng .57

  5 Ể3 Vđi phòng hành chính - nhân sự 57

  5.4 Vđi các phòng kỹ thuật, phòng kế hoạch & điều độ sản xuất, bộ phận sản xuất .57

  Chương H: CÔNG TÁC Tổ CHỨC BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY cổ PHẦN đau tư -THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

  I. CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY

  1. Bán hàng trong nước .58

  2ế Xuất khẩu trực tiếp .58

  n. QUY TRÌNH BÁN HÀNG

  1. Quy trình bán hang trong nước 60

  2. Quy trình xuất khẩu trực tiếp 61

  Chương m: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KET quả hoạt động SẲN XUÂT kinh doanh tại CÔNG TY CỔ PHẨN ĐAU tư - THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

  I. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG

  1. Kế toán doanh thu bán hàng trong nước .66

  a. Khái quát quy ừình bán hàng trong nưđc .66

  b. Nguyên tắc hạch toán . 66

  2. Kế toán doanh thu xuất khẩu .68

  a. Khái quát quy trình bán hàng xuất khẩu ể .68

  b. Các chứhg từ minh họa cho quy trình xuất khẩu 69

  c. Nguyên tắc hạch toán .70

  n ề KẾ TOÁN CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU VÀ DOANH THU THUẦN

  A. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .72

  1 ể Chiết khấu thương mại .72

  2. Hàng bán trả lại 72

  3. Giảm giá hàng bán .73

  Bế Kế toán doanh thu thuần 73

  fflề KÊ TOÁN CHI PHÍ

  1. Giá vốn hàng bán 74

  1.1 Giá vốn hàng bán mua ngoài .75

  1.2 Giá vốn hàng bán sản xuất .75

  2. Kế toán chi phí bán hàng .76
  3. Kê' toán chi phí quản lý doanh nghiệp 78

  IV. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KÊT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

  1. Doanh thu hoạt động tài chính .80

  2. Chi phí hoạt động tài chính 81

  V. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT quả hoạt động khác

  1. Thu nhập khác .83

  2. Chi phí khác .84

  VI. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT quả kinh doanh

  PHẦN m: MỘT SỐ KIẾN nghị nham góp phần hoàn thiện hơn bộ máy kế

  TOÁN TẠI CÔNG TY cổ PHAN ĐẦư tư - THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

  NHẬN XÉT 92

  KIẾN NGHỊ 93

  1. Kiến nghị về hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại cổng ty 93

  a. về thị trường tiêu thụ .93

  b. về khách hàng tiềm năng 93

  c. về việc tìm hiểu đối thủ cạnh tranh .93

  d. về quảng cáo .94

  e. về cơ sở vật chất kỹ thuật 94

  2. Kiến nghị về công tác kế toán quản trị 94

  3. Kiến nghị về các khoản dự phòng .95

  4. Kiến nghị về việc nâng cao hiệu quả sử dụng vôln .95

  5. Kiến nghị về việc xác định giá vôn .96

  6. Kiến nghị về chi phí lãi vay 97

  7. Kiến nghị về việc nâng cao trình độ chuyên môn

  và trình độ quẳn lý của cán bộ nhân viên 97

  * KẾT LUẬN CHUNG_____________________________________________ __________________________________________________ ________98

  * TÀI LIỆU THAM KHẢO____________________________________________ __________________________________________________ _99

  * PHỤ LỤC


  Xem Thêm: Tìm hiểu công tác tổ chức bán hàng và kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ p
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu công tác tổ chức bán hàng và kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ p sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status