Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần Cơ khí – Xây l

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần Cơ khí – Xây l


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ Lí LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3
  1.1.Một số vấn đề lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
  trong doanh nghiệp. 3
  1.1.1.Bán hàng. 3
  1.1.1.1.Khái niệm 3
  1.1.1.2.Vai trò ý nghĩa của công tác bán hàng. 3
  1.1.1.3.Các phương thức bán hàng. 5
  1.1.1.4. Các phương thức thanh toán. 6
  1.1.2. Kết quả bán hàng. 7
  1.1.2.1. Khái niệm: . 7
  1.1.2.2.Cụng thức xác định : 7
  1.2. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 7
  1.2.1. Kế toỏn doanh thu bỏn hàng. 7
  1.2.1.1. Chứng từ kế toỏn. 7
  1.2.1.2. Tài khoản kế toỏn sử dụng. 8
  1.2.1.3. Nguyờn tắc kế toỏn. 9
  2.3.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 18
  1.2.4.2. Kế toỏn chi phớ bỏn hàng, chi phí QLDN 19
  1.2.4.5. Kế toán xác định kết quả bỏn hàng. 21
  1.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bỏn hàng. 22
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ – XÂY LẮP – HOÁ CHẤT 24
  2.1. Đặc điểm chung của công ty cổ phần Cơ khí – Xây lắp – Hoá chất 24
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 24
  2.1.2.Chức năng, ngành nghề kinh doanh. 24
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty CP Cơ khí XLHC 25
  2.1.3.1 Đặc điểm cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 25
  2.1.3.2. Đặc điểm quy trình sản xuất
  2.1.3.3.Đặc điểm về quy mô: 26
  2.1.4. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý của công ty 27
  2.1.4. đặc điểm tổ chức kế toán ở công ty cp Cơ khí – xây lắp – hoá chất 27
  2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty 30
  2.1.4.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán ở công ty CP Cơ khí – Xây lắp – Hoá chất 31
  2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của công ty cổ Cơ khí – Xây lắp – Hoá chất 33
  2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng: 36
  2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty cổ phần Cơ khí – Xây lắp – Hoá chất. 36
  2.2.1.2.Cỏc khoản giảm trừ doanh thu (Giảm giỏ cụng trỡnh, chiết khấu thương mại, giảm giỏ hàng bỏn.). 44
  2.2.2.2.Chi phớ quản lý doanh nghiệp. 44
  2.2.3. Tổ chức kế toán xác định kờt quả kinh doanh tại cụng ty Cổ phần xõy dựng và phỏt triển đầu tư Hải Phũng. 53
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ – XÂY LẮP – HOÁ CHẤT. 57
  3.1. Những nhận xét chung về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần Cơ khí – Xây lắp – Hoá chất. 57
  3.1.1. Ưu điểm: 57
  3.1.2. Hạn chế: 60
  3.2. Những đề xuất và biện phỏp nhằm hoàn thiện cụng tỏc bỏn hàng và xỏc định kết quả bỏn hàng tại công ty cổ phần Cơ khí – Xây lắp – Hoá chất. 60
  3.2.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 60
  3.2.2. Nguyờn tắc của việc hoàn thiện: 61
  3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần Cơ khí – Xây lắp – Hoá chất. 62
  KẾT LUẬN 69

  LỜI MỞ ĐẦU

  Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, nền kinh tế có sự chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN có sự quản lý của Nhà nước đã mở ra nhiều cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp trong nước. Để phù hợp với sự phát triển đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải tự nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, vươn lên tự khẳng định mình.
  Trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung Nhà Nước bao tiêu toàn bộ sản phẩm, do đó hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị giới hạn. Đặc biệt là công tác bán hàng chưa được coi trọng trong mỗi doanh nghiệp, tất cả đều thực hiện theo kế hoạch mang tính pháp lệnh. Vì vậy quan hệ giữa doanh nghiệp với kết quả chỉ mang tính hình thức. Cơ chế này làm mất đi tính chủ động sáng tạo của Doanh nghiệp về mặt tổ chức sản xuất kinh doanh, nắm bắt kỹ thuật công nghiệ mới.
  Chuyển sang nền kinh tế thị trường, các Doanh nghiệp là các đơn vị kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính và tự hạch toán, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình.
  Lợi nhuận phản ánh kết quả và trình độ kinh doanh của doanh nghiệp, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, phản ánh trình độ quản lý, xử lý thông tin kinh tế của doanh nghiệp và những người làm công tác kế toán nói chung và kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng nói riêng.
  Hoạt động bán hàng trong nền kinh tế là tấm gương phản ánh tình hình kinh doanh lỗ hay lãi, hiệu quả sản xuất, đặc biệt là thước đo phản ánh sự cố gắng lỗ lực của cơ quan quản lý doanh nghiệp.
  Hạch toán, kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính, việc tổ chức tốt công tác kế toán bán hàng là một trong những yêu cầu cần thiết và được các doanh nghiệp quan tâm.
  Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của vấn đề trên, qua nghiên cứu lý luận và tìm hiểu thực tế tại công ty cổ phần Cơ khí – Xây lắp – Hoá chất tôi đã chọn đề tài: ”Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng” tại công ty cổ phần Cơ khí – Xây lắp – Hoá chất làm đề tài khoá luận tốt nghiệp.
  Ngoài lời mở đầu và kết luận, khoá luận bao gồm 3 phần:
  Chương I: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
  Chương II: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần Cơ khí – Xây lắp – Hoá chất.
  Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần Cơ khí – Xây lắp – Hoá chất.
  Mặc dù được sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của cô giáo Nguyễn Thị Thuý Hồng cùng các thầy, cô và anh chị trong phòng ban kế toán nhưng do trình độ còn hạn chế lên bài viết của em vẫn còn nhiều thiếu sót. Em kính mong các thầy cô tạo điều kiện để em hoàn thành tốt bài khoá luận của em.
  Em xin chân thành cám ơn cô giáo Nguyễn Thị Thuý Hồng cùng các thầy, cô và các anh chị trong phòng kế toán của đơn vị đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành tốt đề tài này.


  Xem Thêm: hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần Cơ khí – Xây l
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần Cơ khí – Xây l sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status