Báo cáo thực tập tại Trường trung học công nghệ và kinh tế đối ngoại

Cựng với sự chuyển đổi của nền kinh tế đất nước thỡ ỏp lực cạnh tranh để duy trỡ, tồn tại và phỏt triển đối với cỏc doanh nghiệp sản xuất ngày càng tăng.Chớnh vỡ vậy đũi hỏi tất cả cỏc doanh nghiệp phải cú sự thay đổi sao cho phự hợp với nền kinh tế đa thành phần hiện nay.Do đú cỏc tỏt yếu cỏc nhà quản lý doanh nghiệp phải nắm bắt được nguồn thụng tin chớnh xỏc nhất, nhanh nhất để từ đú đưa ra chiến lược kinh doanh va quản lý doanh nghiệp đạt hiệu qủa cao nhất.Thụng tin cung cấp cho cỏc nhà quản lý doanh nghiệp được thu thập từ nhiều nguồn khỏc nhau, bằng nhiều phương thức, trong đú phương thức quan sỏt, đo lường , tớnh toỏn và ghi chộp cỏc hoạt động kinh tế là một trong cỏc phương thức thu thập thụng tin chủ yếu.Phương phỏp này nhằm thực hiện chức năng phản ỏnh, giỏm sỏt cỏc hoạt động kinh tế gọi là Hạch toỏn kế toỏn.
Hạch toỏn kế toỏn là phõn hệ cung cấp thụng tin chủ yếu cho nhà quản lý doanh nghiệp.Vỡ vậy tất cả cỏc doanh nghiệp luụn luụn phải cú sự thay đổi cơ bản về mọi hoạt động để phự hợp với nền kinh tế thị trường.Phương thức mà mỗi doanh nghiệp cần phải nhanh chúng thay đổi đầu tiờn va đú cũng là khõu quan trọng của doanh nghiệp đú là phương thức kế toỏn, bao gồm:chứng từ , tài khoản đối ứng , tớnh giỏ thành sản phẩm , tổng hợp cỏc nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh , cõn đối kế toỏn ,bỏo cỏo tài chớnh. Phương phỏp lập chứng từ kế toỏn là thủ tục hạch toỏn đầu tiờn và bắt buộc phải cú đối với mọi nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh.Nhờ đú số liệu kế toỏn cung cấp sẽ đảm bảo tớnh trung thực, chớnh xỏc và cơ sở phỏp lý vững chắc của doanh nghiệp.
Trong những năm qua nhà nước ta đó và đang cú những bước thay đổi chế độ kế toỏn sao cho phự hợp với cơ chế quản lý mới, phự hợp với nền kinh tế thị trường, nhất là khi Việt Nam đó gia nhập tổ chức thương mại thế giới(WTO).Ngày nay hệ thống kế toỏn đang cú tầm quan trọng trong nền kinh tộ nước ta và là một trong những bộ mụn chuyờn ngành của những chủ nhõn doanh nghiệp tương lai của đỏt nước.
Xem Thêm: báo cáo thực tập tại Trường trung học côngng nghệ và kinh tế đối ngoại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu báo cáo thực tập tại Trường trung học côngng nghệ và kinh tế đối ngoại sẽ giúp ích cho bạn.