Đánh giá thực trạng hạch toán kế toán tại Công ty TNHH TM và DV Tuấn Vũ

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nền kinh tế nước ta bước sang nền kinh tế hàng hóa có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước thì hiệu quả kinh tế dược đặt lên hàng đầu với bất kỳ một doanh nghiệp nào và công tác tài chính kế toán ( TCKT) là một trong những vấn đề được coi là quan trọng và cấp thiết. Đây là một công việc cần được theo dõi chi tiết, thường xuyên, qua đó những người sử dụng thông tin có thể đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với một sinh viên chuẩn bị làm công việc TCKT thì cần phải có những hiểu biết cụ thể và khả năng thực hành công việc là tất yếu. Do vậy thực tập tốt nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng. Đây không chỉ là cơ hội cho em có thể tiếp cận một cách cơ bản nhất về công việc TCKT mà còn là cơ hội cho em ứng dụng những kiến thức trong trường.Để hiểu biết và vận dụng linh hoạt trong thực tể các vấn đề về tài chính kế toán thì việc thực tập đóng vai trò rất lớn, là giai đoạn cầm tay chỉ việc, và cũng trong giai đoạn đó chúng em có thể hiểu rõ hơn lý thuyết và điều kiện áp dụng, và tạo cho chúng em những kĩ năng nhất định trong công việc sau này.
Vì vậy,tổ chức tốt công tác kế toán là vấn đề thu hút sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và những nhà quản lý.
Xuất phát từ yêu cầu thực tế trên, đồng thời nhận thức được rõ tầm quan trọng của công tác kế toán nên trong thời gian đầu thực tập tại Công ty TNHH TM & DV Tuấn Vũ em đã tìm hiểu đặc điểm kinh doanh trên các mặt: Đặc điểm hoặt động sản xuất - kinh doanh gắn với quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của công ty; đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoặt động sản xuất –kinh doanh; đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất kinh doanh, đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán của công ty.
Kết cấu của đề tài bao gồm:
Phần 1: Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH TM và DV Tuấn Vũ
Phần 2: Công tác tài chính của Công ty TNHH TM và DV Tuấn Vũ
Phần 3 : Đánh giá thực trạng hạch toán kế toán tại Công ty TNHH TM và DV Tuấn Vũ
Xem Thêm: Đánh giá thực trạng hạch toán kế toán tại Công ty TNHH thương mại và DV Tuấn Vũ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá thực trạng hạch toán kế toán tại Công ty TNHH thương mại và DV Tuấn Vũ sẽ giúp ích cho bạn.