Phân tích chi phí tiền lương

Trong kinh tế thị trường, lao động trở thành hang hoá, người có sức lao động có thể tự do cho thuê hoặc bán sức lao động của mình cho người sử dụng lao động, nhà nước, chủ doanh nghiệp thong qua các hợp đồng lao động. Sau quá trình làm việc, chủ doanh nghiệp sẽ trả một khoản tiền có liên quan chặt chẽ đến kết quả lao động của người lao động.
Về tổng thể tiền lương được xem như một phần của quá trình trao đổi giữa doanh nghiệp và người lao động. Người lao động cung cấp cho họ về mặt thời gian, sức lao động, trình độ nghề nghiệp cũng như kỹ năng lao động của mình. Đổi lại, người lao động nhận lại doanh nghiệp tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp xã hội của mình. Chi phí tiền lương Lao động là một trong ba yếu tố cần thiết và giữ vai trò quyết định đối với quá trình sản xuất. Tại các doanh nghiệp, hạch toán lao động và thù lao lao động là một bộ phận công việc phức tạp trong việc hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh, bởi vì cách trả thù lao lao động thường không thống nhất do tiền lương được sử dụng như một đòn bảy kinh tế để khuyến khích vật chất, tăng năng suất lao động. Tổ chức tốt hạch toán lao động và tiền lương là một biện pháp cần thiết giúp cho công tác quản lý lao động và tiền lương của doanh nghiệp đi vào nề nếp, thúc đẩy người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, tăng năng suất lao động và đạt hiệu quả công tác. Đồng thời nó còn tạo cơ sở cho cách tính trả lương đúng theo nguyên tắc phân phối lao động và là cơ sở để xác định giá thành sản phẩm và giá bán sản phẩm. Đồng thời việc tính chính xác chi phí nhân công còn là căn cứ để xác định các khoản nghĩa vụ phải nộp cho Ngân sách Nhà nước, cho các cơ quan phúc lợi xã hội.
Xem Thêm: Phân tích chi phí tiền lương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích chi phí tiền lương sẽ giúp ích cho bạn.